REAGOVANJA

AHMET BALJIĆ PISAO ŽURNALU: U Fondu se radi sve po zakonu

Reagujući na Žurnalove tekstove o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić pisao je Žurnalu. Objavljujemo demanti kao i Žurnalov odgovor

BALJIĆ: Nije istinita tvrdnja iznesena u tekstu od 12.05.2018. godine i 26.05.2018. godine da je Ahmet Baljić na poziciju direktora Fonda imenovan po navodnom dogovoru Mirsada Ćatića i Nermina Nikšića, odnosno da je direktorsko mjesto Baljić dobio na osnovu prijateljskih relacija Mirsada Ćatića sa Nerminom Nikšićem, te da je navodno dogovoreno da Baljić bude izabran za direktora  Fonda, a za protuuslugu da Nerin Dizdar bude postavljen za savjetnika. Istina je da u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima cjelokupnu proceduru objavljivanja i provođenja konkursa za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Fond), samostalno vodi Upravni odbor Fonda i Komisija za provedbu konkursa. Upravni odbor Fonda također neovisno vrši imenovanje direktora, a Vlada Federacije BiH kao kolektivni organ ima jedino funkciju davanja saglasnosti na imenovanje direktora Fonda po prijedlogu Upravnog odbora.Nije istinita insinuacija iznesena u tekstu od 16.05.2018. godine da je Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda, te da su Samir Krivić i Risto Nišić to „dokazali“, kao i da je Samir Krivić dobio otkaz nakon što je ukazao na navodnu korpuciju u Fondu, a da je Risto Nišić „degradiran“ pošto je govorio o navodnom nepotizmu u Fondu. Nije istina niti tvrdnja iznesena u članku od 26.05.2018. godine da je Ahmet Baljić na poziciju direktora imenovan „falsifikovanjem“ i da je falsificirao potvrdu o radnom iskustvu.


ODGOVOR ŽURNALA: Da iznesene tvrdnje direktora Baljića nisu tačne najbolje pokazuje činjenica da bez prethodne saglasnosti Vlade FBiH, na čelu sa Nerminom Nikšićem, Baljić ne bi mogao biti imenovan za direktora. Samo zahvaljući političkoj podršci  tadašnje Vlade Ahmet Baljić je, pored brojnih nepravilnosti, mogao biti imenovan za direktora. Ovo su samo neke od njih. Tadašnji federalni ministar rada i socijalne politike upozorio je na brojne nepravilnosti u izboru Ahmeta Baljića na mjesto direktora.

 

Komisija za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda također je provjeravala imenovanje Ahmeta Baljića. Njihovi nalazi potvrđuju sve ono što je Žurnal objavio o nezakonitom imenovanju Ahmeta Baljića na mjesto direktora.


Na kraju i prvostepena presuda Općinskog suda u Sarajevu dokaz je nezakonitosti u imenovanju Ahmeta Baljića. Kada već tvrdite da zaposlenje Nerina Dizdara u Fondu nema nikakve veze sa imenovanjem direktora onda bi trebalo da navedete po kojem javnom konkursu je Nerin Dizdar zaposlen, ako ga je bilo?

BALJIĆ: Nije istina da postoji bilo kakva vrsta korupcije ili nepotizma u Fondu, o kojoj ni autorica nije podastrla niti jedan dokaz.

ODGOVOR ŽURNALA
: Dokaz korupcije i nepotizma u Fondu je Izvještaj Finansijske policije FBIH koji pokazuje sve nezakonitosti u poslovanju Fonda od osnivanja 2011. pa do kraja 2016. Od 2016. godine do kraja 2017. godine postojanje korupcije najbolje pokazuju Izvještaj ureda za reviziju FBIH o poslovanju Fonda za 2016. godinu. Za 2017. godinu to najbolje pokazuje raspodjela poticaja stranačkim kolegama.

BALJIĆ: Nije istina da ne postoje jasni, precizni i transparentni kriteriji za dodjelu sredstava po javnim pozivima Fonda i da su revizori „opet demantovali“ Nerina Dizdara da svaki fening mora biti namjenski utrošen i utrošak opravdan.


ODGOVOR ŽURNALA: Sve navode o nenamjenskom trošenju poticaja utvrdili su revizori Ureda za reviziju FBiH, bar za vrijeme vašeg mandata. Za prethodna nenamjenska trošenja poticaja Fonda utvrdila je Finansijska policija.

BALJIĆ: Nije istina da po dolasku Ahmeta Baljića na poziciju direktora Fonda, „prvo što je uvećano u budžetu Fonda, bile su plate i naknade za zaposlene“, odnosno da su plate „udvostručene“ što je tvrdnja iznesena u naslovu teksta i samom tekstu od 26.05.2018.
Istina je da od dolaska Ahmeta Baljića na čelo Fonda nikada nije došlo do uvećanja plata radnicima Fonda, a da je čak zagarantovana plata radnika niža nego u vrijeme prije njegovog stupanja na dužnost direktora.


ODGOVOR ŽURNALA: Za razliku od direktora Baljića, Žurnal za sve svoje navode ima i dokumentaciju. Dokaz koji demantira direktora Baljića je iz Izvještaja finansijske policije FBiH.

 
BALJIĆ: U zabludu dovodi insinuacija da je do povećanja naknada za članove i predsjednika Upravnog odbora Fonda došlo „dolaskom Ahmeta Baljića na mjesto direktora Fonda“, što je navedeno u tekstu od 26.05.2018. godine. Istina je da je Upravni odbor samostalno, svojom odlukom propisao visinu naknada, te da isto nema nikakve veze sa Ahmetom Baljićem koji ni na koji način ne može utjecati na odluke Upravnog odbora, uključujući iznad navedenu.


ODGOVOR ŽURNALA: U Finansijskom izvještaju Fonda za 2016. godinu povećanje su utvrdili revizori Ureda za reviziju institucija FbiH kao i nagrade koje ste vi dobijali od Upravnog odbora

BALJIĆ: Nije istina da je Ahmet Baljić samovoljno „optužio“ Samira Krivića za fizički napad. Istina je da je o fizičkom napadu na direktora postoji relevantna medicinska dokumentacija, a sačinjena je i službena zabilješka MUP-a KS. Fizičkom napadu na Ahmeta Baljića svjedočilo je čak 5 radnika Fonda koja su iskaze o ovom događaju dali nadležnim organima i o istom svjedočili pred nadležnim sudom.

ODGOVOR ŽURNALA: Žurnal je objavio činjenicu da je Ahmet Baljić optužio Samira Krivića, 90 postotnog invalida za fizički napad slučajno ili ne nakon što je Samir Krivić javno govorio o korupciji u Fondu.

BALJIĆ: Nije istina da je radnica Fonda Nejra Šabić u Fond zaposlena po dolasku Ahmeta Baljića na poziciju direktora Fonda, kao što nije istina da je Nejra Šabić ikada bila zaposlena u preduzeću Securitas. Sve ovo je navedeno u izvornom tekstu od 07.06.2018. godine, koji je naknadno mijenjan, a što imam i zadokumentovano.

ODGOVOR ŽURNALA: U pitanju je greška koja je ubrzo nakon objave teksta ispravljena.

BALJIĆ: Nije istina da Fond dodjeljuje sredstva po stranačkoj, rodbinskoj, teritorijalnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Istina je da je Fond insititucija u kojoj se aplikacije na javne pozive vrednuju isključivo na osnovu propisanih kriterija, od kojih vlasnička struktura društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom uopće nije relevantna kategorija.

ODGOVOR ŽURNALA: Da se ipak radi o dodjeli sredstava po stranačkoj i rodbinskoj pripadnosti najbolje pokazuju poticaji koji su dodjeljeni u 2017. godini firmama u vlasništvu SDA i SDP-ovih kadrova.

(zurnal.info)