INTERVIEW

Sarajevski domovi zdravlja mjesečno prave gubitak od milion maraka

 

Žurnal: Skoro će godina otkad ste došli na poziciju ministra zdravstva KS. Prošlog aprila, u razgovoru za Žurnal, naglasili ste da je prioritet rješavanje pitanja “nepriznatih” radnika KCUS-a i JU Dom zdravlja KS. Znamo li danas ko su ti radnici?

Vuković: Vrlo je teško dobiti egzaktne podatke jer se skrivaju iz nekih razloga, ljudi koji su odgovorni neće da vam kažu. Znate da je smijenjen generalni direktor JU Dom zdravlja, došao je novi, tu smo krenuli naprijed makar u smislu da se potpuno poštuje odredba da se ne zapošljava novi kadar, iako oni i dalje imaju oko 500 radnika koji su nepriznati. Znamo otprilike profil, najviše je fizioterapeuta, oko 140 viška. Rade na fizijatrijama u domovima zdravlja ali je očito da toliko nije potrebno. Onda slijede tehničari i laboranti. Nije popularno zatvarati škole ali sam sa kantonalnim ministrom obrazovanja Emirom Suljagićem razgovarao da pokušamo ograničiti upis na ove smjerove, da ne školujemo ljude koje sutra ne možemo zaposliti. Prema informacijama kojima raspolažem, kada bismo sad zatvorili sve škole za fizioterapeute, kadra bismo imali dovoljno za narednih 15 godina.

 Žurnal: Molim Vas da se vratimo na, u najmanju ruku, problematičnu činjenicu da menadžment javnih zdravstvenih ustanova ne želi da dostavi - odnosno da od Ministarstva skriva – podatke o broju nepriznatih radnika. Kako je to moguće?

Vuković: Nemam nikakav način da sankcionišem one koji ne žele da dostave podatke. U domovima zdravlja je formirana neovisna komisija koja je dala dosta realnu sliku stanja. U Kliničkom centru, računa se, ima oko 600 ljudi viška, raspoređenih u preko 40 organizacionih jedinica. I u Domu zdravlja je bilo otpora na rad te komisije, ljudi nisu bili voljni da daju podatke, generalni direktor je odmah otišao na bolovanje (bivši direktor JU Dom zdravlja Slobodan Trninić, prim.aut) a za njim pola kolektiva, kancelarije pod ključem, tako da komisiji trebalo dva mjeseca da prikupi kakve-takve podatke o finansijskom poslovanju, načinu zapošljavanja... Jako me je iznenadilo da Statut JU Dom zdravlja daje mogućnost direktoru da prima i otpušta radnike kako hoće, bez ikakve procedure, prebacuje ih s jednog na drugo radno mjesto... Računalo se, očito pogrešno, prilikom pisanja Statuta da će ti ljudi domaćinski voditi tu kuću, da neće zaposliti 500 takozvanih “nepriznatih”, odnosno 500 radnika koji im zapravo ne trebaju.

 Žurnal: Ispravite me ako griješim ali stiče se dojam da su, prema sadašnjem zakonskom okviru, javne zdravstvene ustanove svojevrsne “države u državi” nad kojima Ministarstvo zdravstva KS nema velike ingerencije?

Vuković: Jedan dio zakona kaže da imate ingerencije, jer ste im vi osnivač pa su generalni direktor, upravni i nadzorni odbor odgovorni ministarstvu (misli se na JU Dom zdravlja, prim.aut). Kod Kliničkog centra ingerencije su manje jer je to federalna ustanova. Kanton Sarajevo je najveći finansijer, pored drugih kantona-sufinansijera. Međutim, mi iz Kantona Sarajevo smatramo da trebamo imati najviše vlasničkih prava s obzirom na to da izdvajamo najviše novaca. Ima indicija da se na Kliničkom centru pojedini ljudi i dalje primaju. Mada, stalno ponavljamo da je to ogroman kolektiv, 3.600 zaposlenih, ne govorim samo za KCUS već i za domove zdravlja, veliki broj radnika je bio u ratu, ima "izraubovanih radnika", invalida, mnogo žena koje idu na porodiljska bolovanja... Međutim, iste probleme je imala i Opća bolnica Dr. Abdulah Nakaš, ali oni su ih riješili. Jako vode računa o primanju uposlenika, imaju možda jednog ili dva čovjeka koji su “nepriznati”. Ali, moramo voditi računa – nekad morate primiti doktora više jer doktor koji sad radi, recimo, za četiri godine ide u mirovinu a vi ljekara specijalistu ne dobijate za par mjeseci, njega treba odškolovati.

 Žurnal: Sigurno ne bi bio problem da je riječ o ljekarima specijalizantima ali je nemoguće da imamo hiljadu i nešto “nepriznatih” zaposlenih specijalizanata...

Vuković: Tako je...

 Žurnal: Sem toga, govorili ste da je među “nepriznatima” veliki broj nemedicinskog kadra...

Vuković: Naravno da ima i tog viška. Pošto za JU Dom zdravlja sad imamo kompletnu sliku, ići ćemo od jednog do drugog doma zdravlja i provjeravati ne samo nepriznati kadar već i poslovanje ambulanti u okviru domova zdravlja – da li ti ljudi zaista zarade svoje plate? Ako imamo isturenu ambulantu koja sebe finansijski ne opravdava, onda bi lokalna zajednica morala subvencionirati takvu ambulantu, inače će se morati zatvoriti.

Milion u dubiozi a građani ne ispaštaju

sandra3_copy

 Žurnal: Kažete da direktori, praktično, imaju ovlasti da primaju i otpuštaju kako im se prohtije. Zna se da se novac za plaće nepriznatog kadra izdvaja iz sredstava namijenjenih za nabavku materijala, pa se desi da u zdravstvenoj ustanovi nema reagensa, hirurškog konca...Kako ćete spriječiti da se to dešava ubuduće?

Vuković: To se u svim državama koje normalno fukcioniraju karakterizira kao financijski prekršaj. Novac za materijalne troškove ne smijete preljevati u plate. Ako ustanova ima nepriznatog kadra, trebalo bi da se njima plaće dijele iz nekih drugih izvora finasiranja. Zato Vam manje spominjem Klinički centar, jer ta ustanova ima nekoliko načina finansiranja - ima kantone koji su sufinansijeri, ima ambulantu za strance iz koje dolazi dio sredstava, obavljaju preglede vojnika odakle takođe dobijaju sredstva, imaju vertikalni način finansiranja iz Fonda solidarnosti. KCUS godinama posluje s takozvanom “pozitivnom nulom”. Drugi je problem što čekaju da im se plate brojna dugovanja. S druge strane, domovi zdravlja posluju s “negativnom nulom”. Petsto ljudi kad imate, njihove plate, naknade, oni su i sada svaki mjesec milion u dubiozi.

 Žurnal: Nismo odgovorili na osnovno pitanje – kad dođe građanin, pacijent, koji nema pojma o horizontalnom i vertikalnom finansiranju nego hoće da izvadi nalaze a nema reagensa, šta ćemo s tim?

Vuković: Otkako je promijenjen generalni direktor, otkako smo zaustavili zapošljavanje, u domovima zdravlja ima reagensa. Nastojimo da pacijenti ove probleme ne osjete. Smanjili smo liste čekanja, uveli smo recepte na tri mjeseca, planiramo da uvedemo elektronske kartone... Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva uveli su A i B esencijalne liste, neke stvari su unaprijeđene, premda s mukom. Moji prethodnici su imali 20 miliona, pa 10 miliona budžet, mi smo sad imali pet miliona i šesto pa pet miliona i četristo... Novaca je manje i zato mora biti ušteda. Dežure će biti plaćene, neće biti preraspodjele radnog vremena, medicinsko osoblje i svi klinički centri će raditi puno radno vrijeme, od osam do četiri, a ne kao do sad – do jedan, dva sata, poslije čega vam stoji ogroman prostor i ogromna oprema.

 Žurnal: Otkad je to planirano?

Vuković: Mislim od idućeg mjeseca. Stvari koje su bitne ne samo za građane Kantona već Federacije – uvođenje esencijalne liste, koja će biti najšira u Kantonu Sarajevo, proširena prava osiguranika, naprimjer za ortopedska pomagala kad je riječ o boračkoj populaciji, to nema ni jedan drugi kanton.

Žurnal: Produženo radno vrijeme doprinijeće smanjenju gužvi i listi čekanja?

Vuković: Jeste. Duže će raditi operacione sale. Dosad smo imali situaciju da su anesteziolozima bile plaćene dežure i oni su ostajali do četiri sata a hirurzi su išli kući u dva. Imali ste prazan hod od dva sata – šta će raditi anesteziolog ako nema hirurga i obratno? Isto tako, produžiće se poliklinički rad, rad specijalističkih ambulanti i naravno da bi liste čekanja trebalo da budu manje.

 Žurnal: Da podvučemo temu o nepriznatom kadru: Kažete da je primanje novih uposlenika prestalo u JU Dom zdravlja...

Vuković: Jeste.

 Žurnal: U Kliničkom centru?

Vuković: U Kliničkom centru mislim da se neko povremeno još uvijek primi.

 Žurnal: Možete li Vi ili ko već treba garantovati da zbog izdvajanja za njihove plaće građani neće ispaštati?

Vuković: Menadžment svake ustanove treba da zna kako da pravi ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje, kojim se preciziraju novčana sredstva za sve troškove - plate, nabavku materijala... Menadžer i menadžerski tim imaju i menadžersku platu i oni moraju da budu odgovorni. Ne mogu se prelivati sredstva iz jedne stavke u drugu i time ugrožavati rad kuće i život pacijenta. To je u svakoj državi financijski prekršaj i za to se krivično odgovara. Problem je što imate to naslijeđe i što će radnici će reći: On me je primio, ja radim. Ogromna je nezaposlenost. Najlakše bi bilo donijeti naređenje da se sve što je nepriznato otpusti ali onda ćemo imati armiju nezaposlenih. Koliko imate privatnih poliklinika, ordinacija, tamo nema viška kadra. Vlasnici to vode kao svoju kuću. A ovdje je društvo dalo menadžerski ugovor, on dobija paušal, niti mu šta fali niti mu ko šta govori.

Žurnal: I kada biste donijeli odluku o otpuštanju pitanje je ko bi Vas i da li bi Vas poslušao?

Vuković: Moralo bi ići na Vladu, pa na Skupštinu, ima zakonska procedura. Da je ranije bilo kao što je sad uvedeno – da se niko ne može primiti bez saglasnosti Ministarstva zdravstva, pa da se može onaj koji to prekrši udaljiti sa radnog mjesta, onda bi to bilo nešto sasvim drugo.

 Žurnal: Znači zakonska regulativa se mora mijenjati?

Vuković: Mora se mijenjati procedura i moraju se uvesti kaznene odredbe ako neko očito krši propise i dovodi kuću u bezizlaznu situaciju. Ova Vlada je zabranila primanje nepriznatog kadra ne samo u zdravstvenim ustanovama već u ministarstvima, svim Vladinim organima koji su na budžetu. Meni svaki dan dolaze iz Kliničkog centra zahtjevi za sestrama. A onda pitam generalnog direktora i njih u Upravnom odboru – kako imate 600 ljudi viška ako vam fali sestara? Koga ste vi zaposlili? Tamo gdje ljudi idu u penziju tražićemo poimenice – ide taj i taj, na njegovo mjesto dolazi taj i taj. Svi trebaju da imaju optimalan broj radnika, prema sistematizaciji. Ako sistematizacija nije u redu, moramo vidjeti gdje i zašto.

(U drugom dijelu interviewa ministar Vuković za "Žurnal" govori o korupciji, tajnim platama i misterioznim ekspertima, provjeri imovine ljekara...)

(zurnal.info)