Vlast

BLAGODATI FEDERACIJE: Jedan predsjednik, 3 kancelarije, 2 potpredsjednika i 19 savjetnika

Piše: Dražen Simić

Blagodat da imaju entitetskog predsjednika i dva njegova zamjenika koštala je u prošloj godini građane FBiH pristojnih 3,5 miliona maraka, koliko su ukupno iznosili troškovi šefa izvršne vlasti u FBiH i dvojice njihovih zamjenika.

Blagodet da imaju entitetskog predsjednika i dva njegova zamjenika koštala je u prošloj godini građane FBiH pristojnih 3,5 miliona maraka, koliko su ukupno iznosili troškovi šefa izvršne vlasti u FBiH i dvojice njihovih zamjenika.

U prosjeku to se svodi na 9.690 maraka dnevno koliko iznosi ukupan trošak tri kabineta čelnika FBiH i njihovih 39 zaposlenih, dok samo plate i naknade zaposlenim progutaju godišnje 1,7 miliona maraka.

PUNI KABINETI

Kako je i red, najviše novca dobija kabinet predsjednika FBiH, 1,58 miliona maraka,  koji ima i najviše zaposlenih, njih 17. Slijede kabineti dva potpredsjednika FBiH koji su na raspolaganju imali 1,01 milion maraka na 12 zaposlenih,  odnosno 936 hiljada maraka na 10 zaposlenih u kabinetu.

Dužnost predsjednika FBiH je zahtjevna a FBiH velika, te da bi ostao u neposrednom kontaktu sa širokim narodnim masama, predsjednik FBiH ima tri ureda, u Sarajevu, Mostaru i Odžaku, pokazuje izvještaj koji su sačinili revizori iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Naravno ovome treba dodati i potpredsjednike FBiH, koji za razliku od predsjednika, imaju “samo” po jedan ured, tako da se dolazi do ukupnog zbira od pet ureda na tri čelna funkcionera u FBiH.

Porezni obveznici u FBiH ipak dobiju natrag nešto od novca koji je dodijeljen čelnicima FBiH,  jer 869 hiljada maraka, što je četvrtina od ukupne sume novca koja se iz budžeta izdvaja za funkcionisanje kabineta predsjednika i potpredsjednika FBiH, odlazi za tekuće transfere.

Najveći dio novca, 440 hiljada maraka, izdvojen je za transfere “neprofitnim organizacijama”  dok je za donacije pojedincima potrošeno 234 hiljade maraka.

Dodjela donacija bez kriterija i javnog poziva

Predsjednik FBiH tako je u prošloj godini za darovanje na raspolaganju imao 365 hiljada maraka, od čega za donacije pojedincima 90 hiljada maraka, a svaki od potpredsjednika za “tekuće transfere” dobio je po 252 hiljade maraka od čega je za donacije pojedincima izdvojeno po 72 hiljade maraka.

Jedini problem sa ovim donacijama koje dodjeljuju predsjednik i potpredsjednici FBiH, je što nema nikakvih kriterija za njihovu dodjelu niti se javno objavljuje poziv na koji bi se mogli javiti svi zainteresovani građani i organizacije.

Kako se navodi u revizorskom izvještaju “ne može se potvrditi opravdanost ovakvog načina raspodjele sredstava, posebno imajući u vidu da raspodjela sredstva nije vršena na način kojim bi se obezbijedila javnost raspodjele sredstava uz prethodno utvrđene kriterije raspodjele i obaveze izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava za projekte za koje postoji potreba izvještavanja”.

Tako se u praksi sve svodi na to da onaj ko se sam sjeti može tražiti donaciju od čelnika FBiH, a  ko će je dobiti zavisi od njihove dobre volje. Ali zato svi oni sretnici kojima predsjednik i potpredsjednici FBiH po svome nahođenju dodijele donaciju ne moraju se zamarati dostavljanjem dokaza kako su i na šta dobiveni budžetski novac zaista i potrošili.    

Reprezentacija za sekretarice i vozače

Jedna od misterija sa kojom su se suočili revizori prilikom kontrole poslovanja kabineta čelnika FBiH u prošloj godini je i pitanje utroška novca za reprezentaciju.

Tako je samo kabinet predsjednika FBiH u prošloj godini na reprezentaciju potrošio 72.082 maraka od čega je na eksternu reprezentaciju, što znači na hranu i piće u restoranima, potrošeno 51.476 maraka dok je unutar zgrade na reprezentaciju potrošeno 20.606 maraka.

Teoretski, reprezentacija bi se trebala iskoristiti kod zvaničnih susreta i posjeta značajnih gostiju, gdje protokol podrazumijeva da ih domaćin izvede na ručak ili večeru.

Sudeći po nalazu revizora zaposleni u kabinetima čelnika FBiH, uključujući i vozače i sekretarice, nisu samo čekali na goste da bi imali pokriće za večeru u restoranima o državnom trošku, već su se znali i sami počastiti.

“ Uvidom u dokumentaciju konstatovali smo da računi ugostiteljskih usluga nisu ovjereni od strane ovlaštene osobe, niti je na računima navedena zabilješka kojim povodom i u koje svrhe su troškovi nastali iako je Pravilnikom o reprezentaciji definisano da troškove reprezentacije ovjerava Predsjednik i Predstojnik Ureda po njegovom ovlaštenju. Troškove reprezentacije ostvarivali su i ostali zaposlenici, savjetnici, vozač i sekretarica  bez pismenog odobrenja od strane ovlaštene osobe”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Savjetnici bez dana radnog staža

Svita koja okružuje predsjednika FBiH i njegove zamjenike, osim sekretarica, vozača, šefova kabineta, mahom je sastavljena od savjetnika. Samo angažovanje savjetnika i nije toliko sporno, jer niko nije stručnjak za sve, pa su mišljenja i preporuke eksperata više nego dobrodošle profesionalnim političarima, a savjeta im očigledno treba jer predsjednik FBiH Živko Budimir upošljava čak sedam savjetnika dok svaki od potpredsjednika oko sebe ima po šest savjetnika.

Zakon o državnoj službi FBiH jasno propisuje da potencijalni savjetnici, da bi bili primljeni u radni odnos, moraju imati pet godina radnog staža, visoku stručnu spremu i položen stručni ispit.

Naravno savjetnik ne mora biti zvanično zaposlen već može raditi i po ugovoru o djelu, a kabinet svakog potpredsjednika ima vlastita interna pravila i uslove.

Tako je prema internim aktima za savjetovanje potpredsjednika FBiH Svetozara Pudarića,  uslov za savjetnika je  da ima jednu godinu radnog staža.
U praksi, čak ni ta godina radnog staža nije neophodna već je izgleda dovoljna samo dobra volja i želja za djeljenjem savjeta, jer kako su utvrdili revizori, u Pudarićevom kabinetu  1. marta prošle godine zaposlen je savjetnik bez dana radnog staža.

U kabinetu drugog potpredsjednika FBiH, Mirsada Kebe, bili su mudriji pa u svojim internim aktima radni staž  uopšte ne pominje kao uslov za poziciju savjetnika, pa tako kada su prošle godine kao savjetnika zaposlili osobu sa 10 mjeseci prethodnog radnog staža, nisu prekršili interna pravila. mada se u oba slučaja  postavlje pitanja da li je interni pravilnik “jači” od zakona.
(zurnal.info)      

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

FBiH, Budžet, Predsjednik FBiH, Revizija