SASTANAK ČLANOVA ACCOUNT-a: Ohrabrivanje građana da prijave korupciju prioritet u narednom periodu

FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Pregled dosadašnjih aktivnosti i planovi za budućnost – tema dvodnevnog sastanka članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT

U Sarajevu je u četvrtak, 27. marta 2014. godine održan redovni sastanak watch dog timova i predstavnika sektorskih grupa koje djeluju u okviru Antikorupcijske mreže ACCOUNT. Sastanak je iskorišten za prezentaciju aktivnosti u proteklom periodu te za diskusiju o narednim koracima koje treba poduzeti kako bi aktivnosti ACCOUNT-a dovele do željenog efekta – smanjenja korupcije u svim sektorima društva.

Na sastanku su prezentovani brojni događaji i aktivnosti koje su watch dog timovi i sektorske grupe u proteklom periodu realizovale a koje su za cilj imale promociju mreže i podizanje svijesti javnosti o neophodnosti prijavljivanja korupcije, ali i konkretne akcije u prevenciji i suzbijanju korupcije u različitim sektorima javnog djelovanja. Organizovane su javne diskusije, dijeljen promotivni materijal, provedena istraživanja o prisustvu korupcije u javnim institucijama, organizovane ulične akcije putem kojih su građani pozivani da prijave slučajeve korupcije, i sl.

Uprkos tome što su u lokalnim zajednicama aktivnosti članica naišle na pozitivne reakcije građana, veći broj prijava slučajeva korupcije izostao je zbog straha od eventualne odmazde u slučaju prijave korupcije. Članice stoga smatraju da je neophodno dalje raditi na zaštiti prijavitelja korupcije te pružanju pravne pomoći svima koju sumnjaju na korupciju. Pored toga, neophodno je uspostaviti bolju saradnju sa tužilaštvima koja do sada nije bila na zadovoljavajućem nivou budući da su predstavnici tužilaštva rijetko uzimali učešća u organizovanim aktivnostima.Takođe, zbog činjenice da je procenat slučajeva korupcije koji su procesuirani zanemariv, neophodno je pratiti šta se dešava sa prijavljenim slučajevima korupcije i zašto nisu procesuirani.

Nakon sastanka watch dog timova i sektorskih grupa, u petak, 28. marta 2014. održan je i sastanak svih članica mreže ACCOUNT. Nakon pregleda aktivnosti po regijama i sektorima, organizovana je diskusija tokom koje je bilo riječi o najvećim problemima i izazovima sa kojima se mreža susreće a među kojima su opet pomenuti strah i nepovjerenje koji su rašireni među građanima te neaktivnost institucija vlasti koje bi trebale poduzeti konkretnije korake u borbi protiv korupcije. Kao konkretni zadaci na kojima će članice ACCOUNT-a raditi u narednom periodu izdvojeni su sljedeći projekti: monitoring zapošljavanja u javnim institucijama; monitoring procesa javnih nabavki; pravna pomoć  prijaviteljima korupcije i žrtvama korupcije; monitoring procesuiranja slučajeva korupcije; zaštita prijavitelja korupcije (informisanje, upućivanje na procedure, i sl.); učešće nevladinog sektora u izradi strategija za borbu protiv korupcije u institucijama vlasti na različitim novima

Svaki od ovih projekata realizovaće se na području cijele Bosne i Hercegovine a implementatori aktivnosti biće članice ACCOUNT-a u skladu sa svojim kapacitetima i dosadašnjim iskustvom.

Tokom sastanka istaknuta je i neophodnost daljeg zajedničkog djelovanja nevladinog sektora u BiH te je napomenuto da je učešće u mreži ACCOUNT otvoreno za sve koje dijele ciljeve mreže.

Stoga i ovim putem pozivamo sve zainteresovane organizacije, institucije i pojedince da se pridruže  mreži ACCOUNT i da zajednički gradimo društvo otporno na štelu. Prijavnica je dostupna na ovom linku.

(ACCOUNT)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Korupcija, ACCOUNT