Afera Gibraltar

MARKETINŠKE PREVARE: Otkrivamo sumnjive ugovore koji nisu obuhvaćeni akcijom "Gibraltar"!

Pišu: B.M.R./M.S.L.

Skrećemo pažnju na zanimljive ugovore oko angažiranja zagrebačke kompanije Digitel za pružanje marketinških usluga javnom preduzeću Hrvatske telekomunikacije Mostar

Posljednja hapšenja u akciji Gibraltar ponovo su skrenula pažnju javnosti na brojne malverzacije u saradnji marketinških agencija i javnih institucija u BiH, o kojima se već godinama piše u domaćim medijima.

Žurnal skreće pažnju na zanimljive ugovore o kojima se do sada nije mnogo govorilo, a tiču se angažovanja zagrebačke kompanije Digitel za pružanje marketinških ugovora javnom preduzeću Hrvatske telekomunikacije Mostar.

Zamjerke koje su revizori još davno uputili na način angažovanja spomenute kompanije na težinu dobijaju ako se u obzir uzme i činjenica da su čelni ljudi kompanije Digitel umiješani u marketinške afere i istrage koje vodi pravosuđe u Hrvatskoj.

Vlasnik firme Digitel Aljoša Roksandić i Dijana Čuljak u ljeto 2007. godine osnovali su "Divu" tajnu firmu sa sjedištem u Lihtenštajnu, piše Novi list, i to nakon što su ona i bivši suprug Vladimir Šelebaj za 450.000 eura prodali Roksandiću producentske tvrtke Core Mediu i Media Spot pod uvjetom da "očiste" svu imovinu poduzeća - ispričao je Edvin Softić, bivši producent i direktor Media Spota tijekom višesatnog svjedočenja na suđenja u aferi Core Media, medijsko-financijskoj hobotnici izvlačenja višemilijunskih sredstava 2007. i 2008. godine iz spomenutih firmi preko fiktivnih računa – navodi list.

Digitel je poslove u HT Mostar dobijao iako je imao najmanji broj bodova

HT Mostar 2009. godine proveo je otvoreni postupak za nabavku usluga marketinških komunikacija, odnosno nabavke usluga izrade kreativnih rješenja i produkcije promotivnih materijala za marketinške kompanije JP HT Mostar. Nabavke, ukupne vrijednosti 6 i po miliona KM podijeljene su u dva LOT-a a natječajnu dokumentaciju preuzeli su sljedeći ponuđači: Via Media Sarajevo, Digitel Zagreb, Communis Sarajevo, Fabrika Sarajevo, Panta Rhei Sarajevo, MITA Group Sarajevo i SV-RSA Sarajevo.

Kriteriji objavljeni u tenderu bili su najniža prosječna cijena sa 60% i kvaliteta ponuđenih kreativnih rješenja sa 40% učešća po projektnim zadacima za LOT1 i LOT2.

Komisija je nakon prvog uvida u dokumentaciju odbacila kao nepotpune prijave Communisa i SV-RSA. Nakon provedenog bodovanja kompletnih ponuda utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda Digitel Zagreb,  iako je navedena firma dobila najmanje bodova prilikom vrednovanja ponuđene cijene - 15 bodova ( poređenja radi, VIA Media d.o.o Sarajevo je dobila 43, MITA Group 34 bodova; SV-RSA d.o. o Sarajevo 34 boda te FABRIKA d.o.o Sarajevo 31 bodova), dobila je najviše bodova za kvalitetu 40 bodova, maksimalan broj (VIA Media za kvalitetu je dobila je 8 bodova; MITA Grupe 13 bodova; SV-RSA Sarajevo 8 bodova te FABRIKA Sarajevo 16 bodova).

- Povjerenstvo je radilo po razrađenim kriterijima po kojima za najnižu ponuđenu cijenu moguće dobiti manje od maximalnog broja bodova objavljenih u Tenderu – navodi se u revizorskom izvještaju poslovanja.

Digitel Zagreb dobio je maksimalan broj bodova 40 za kvalitetu ponuđenih kreativnih rješenja, jer je od stručne komisije po svim potkriterijima dobio ocjenu 5 koja se pomnožila sa utvrđenim kriterijima i dobije najveći broj bodova 40, (ocjene su bile od 1 do 5).

Iako je Digitel Zagreb dobio najmanje bodova za vrednovanje ponuđene cijene, u ukupnom vrednovanju ocijenjen je kao najpovoljniji.

Prijedlog komisije se usvaja i Uprava zaključuje ugovor vrijedan 6,5 miliona KM sa Digitel d.o.o Zagreb, navodi se u izvještaju.

Na ovu odluku komisije svi ponuđači uložili su prigovor. U prigovoru MITA Group navodi se:

- S obzirom da je naša Agencija ponudila mnogo niže cijene u financijskom dijelu ponude za kreativna rješenja, što čini 60% učešća u odluci o dodjeli posla. Smatramo da smo i po kriteriju dodjele ugovora - kvaliteta ponuđača kreativnih rješenja a 40 posto učešća, trebali biti bolje ocjenjeni i ostvariti veći ukupan broj bodova od pobjednika natječaja.

Dalje se u prigovoru traži da Komisija obrazloži radni kapacitet pobjednika tendera, ali je krajnji ishod i nakon naknadnog bodovanja bio je da je najprihvatljivija ponuda Digitela Zagreb:

- Iako je VIA Media d.o.o Sarajevo ponudila daleko nižu cijenu od izabranog ponuđača, odnosno najnižu cijenu od svih ponuđača nije dobila maksimalan broj bodova 60 ( bila bi najpovoljnija), kako je stajalo u kriterijima Tendera, što je u suprotnosti sa Naputkom o primjeni i korišćenju modela standardne tenderske dokumentacije za postupke javne nabave za robe, usluge i radove.

Usluge Digitela plaćao je i HT Eronet: u decembru 2006. zaključen je ugovor na iznos od 298 hiljada KM, a aneks istog ugovora zaključen je u aprilu 2007. na iznos od 149 hiljada KM.

HT Mostar je 2010. sklopio ugovore sa agencijama „S.V.-RSA“ d.o.o. Sarajevo (4 i po miliona KM) i „Via Media“ d.o.o. Sarajevo a sa agencijom „Via Media“ d.o.o. Sarajevo ugovore u ukupnoj vrijednosti 5 miliona i 100 hiljada KM.

BH Telecom angažirao agenciju Via Media

Via Media angažirana je za izradu promotivnih spotova BH Telecoma. Tako je, primjera radi, 2007. godine BH Telecom proveo otvoreni postupak za uslugu promocije svojih proizvoda, čija je vrijednost iznosila 3,5 miliona KM. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je agencija Via Media, i to jer je za izradu igranog spota u trajanju od 30 sekundi kao rok navela 3 dana! Drugi ponuđači su ponudili rok od 10, 15 i 21 dan, što je i navedeno u dva prigovora koja su podnesena na ovu odluku.

Prigovarači su naveli kako rok od tri dana nije realan, kako je tehnički neizvodljiv, pa je trebao biti odbijen kao “neprofesionalan” i “neozbiljan”. Prigovarači su naveli sumnju kako je produkcija spota u ovako kratkom roku moguća jedino ako je već unaprijed dogovorena. Ugovor o 3 i po miliona KM potpisan je u novembru 207. Prilikom revizije poslovanja BH Telecoma, na upit revizora da li je spot urađen u ugovorenom roku, nisu pruženi argumentovani dokazi:

- Ne možemo potvrditi da je Društvo poduzelo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana i transparentnosti, te osigurala najefikasnije korištenje javnih sredstava – navedeno je u revizorskom izvještaju BH Telecoma za 2007.

U slučaju reklamnih usluga, BH Telecom je proveo pregovarački postupak bez objave o nabavci. Za obilježavanje dana Društva i promotivne usluge sklopljen je ugovor od 242 hiljade KM sa firmom Magaza, čiji je vlasnik pjevač Edin DervišhalidovićDino Merlin. U obrazloženju je navedeno kako će Merlin učestvovati u obilježavanju programa te da se izabere agencija Magaza “kao njegova ekskluzivna agencija”.Popusti na RTV FBiH

Izvlačenje novca preko marketinških agencija u BiH otkriveno je prije nekoliko mjeseci u istraživačkim pričama Esada Hećimovića, Blaža Zgage i Herviga G. Hoelera, koje su objavljene u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Austriji. U ovim zemljama se, ujedno vode i kriminalističke istrage – počele su kada je Volksbank u Grazu prijavio sumnjive transakcije, nastavile se sudskom istragom u Ljubljani u maju 2013. godine, a najnovije dešavanje u vezi sa ovim istragama jesu hapšenja u okviru akcije Gibraltar.

Hećimović, Zgaga i Hoeler u svom istraživačkom tekstu su citirali Džemala Šabića, direktora Federalne televizije, koji je u emisiji Pošteno, emitovanoj 11. novembra 2013. godine na pitanje Duške Jurišić da li je tačno da ova televizija daje popuste i do 80 i više posto na svoj cjenovnik oglašavanja, odgovorio:

- Vidite, ne mogu ja ili bilo tko drugi u upravi neke televizije reći: Evo neću ja sredstva od neke agencije zato što su neke novine napisale da je on kriminalac.  Imaju ozbiljni organi u ovoj zemlji koji rade kako-tako svoj posao - SIPA, FUP i tako dalje.

Šabić tada, izgleda, nije bio upoznat sa nalazima revizorskih izvještaja za Javni servis RTV FBiH, koji su iz godine u godinu upozoravali da se dvjema marketinškim agencijama, Ujedinjenim medijima i Media group za usluge reklamiranja odobravaju popusti, za koje revizori nisu mogli potvrditi opravdanost i razloge odobravanja, ali ni visinu.

Revizija prihoda od usluga marketinga za JS RTV FBiH za 2009. godinu, pokazala je da je prihod od marketinga iznosio više od 10,5 miliona KM. Ugovor zakljucen 1. januara te godine sa Ujedinjenim medijima je iznosio 6.500.001 KM, a sa agencijom Media group 6.000.001 KM.

Navedene agencije za oglašavanje manje su ostvarile uplate po osnovu reklama od ugovorenih, a koristile su tokom cijele godine popuste kao da će ostvariti ugovoreni prome, stoji u finansijskom izvještaju, te da je ovim agencijama odobravan maksimalni popust od 12% koji vrijedi za unaprijed izvršene uplate od milion KM, iako su agencije izvršile uplatu u dva navrata u iznosu od 525.836 KM i 500.000 KM.

Visina popusta koji se odobravaju na cijenu reklamiranja se kreću i do 74%. Kada se tome doda i posebno ugovoreni popust za reklamiranje preko ugovorenog iznosa reklamiranja popusti još veći. Takođe, revizija nije mogla procijeniti stvarnu opravdanost odobravanja popusta za prihode od marketinga, stoji u ovom izvještaju.

Izvještaj za narednu godinu pokazuje da RTV FBiH agencijama Ujedinjeni mediji i Media group nisu zaračunale penale od 10%, s obzirom da agencije nisu ostvarile ugovorenu uplatu u 2009. godini. Umjesto toga, produžen je rok do 31.05. 2010. godine, za šta su zaključeni Aneksi ugovora za realizaciju ugovora iz 2009. godine (Ujedinjeni Mediji 6.500.001 KM i Media group 6.000.001 KM), stoji u izvještaju.

U novom Cjenovniku usluga za 2010. godinu ostali su isti popusti kao u 2009. godini, a RTV FBiH zaključuje sa ovim agencijama nove ugovore u visini od po tri miliona KM.  

Za razliku od Media group, Ujedinjeni mediji nisu realizovali ugovoreni iznos za šta je RTV FBiH zadužila u ukupnom iznosu od 39.496 KM, za iznos više korištenog agencijskog dodatnog popusta za 1% po svakoj pojedinačnoj narudžbi. Iz prezentirane dokumenta cije ne možemo potvrditi opravdanost odobravanja pojedinačnih popusta, koji su zbirno iznosili i do 43 %, odnosno 42% nakon umanjenja za nerealizovani ugovoreni iznos.

I u izvještaju za 2011. godinu, revizori upozoravaju da ne mogu potvrditi visinu popusta, njihovo odobravanje i razloge odobravanja ovim agencijama. Posebno ističemo da na visinu i vrstu odobrenih popusta mogu uticati subjektivni faktori, upozoravaju revizori.

Revizija finansijskih izvještaja RTV FBiH za 2013. godinu pokazuje da se agencijama Ujedinjeni mediji i Media group odobravaju agencijski od 24% odnosno 18%, ali da ostvaruju i ostale popuste (popust za lojalnost, za avansne uplate, popust ukoliko agencija prebaci ugovoreni iznos po osnovu kojeg je korišten popust iz Cjenovnika (u iznosu nekorištenog, a pripadajućeg popusta) i drugi), a da se, opet, ne može potvrditi opravdanost i razlog odobravanja ovih popusta.

Hapšenja u akciji Gibraltar

Podsjećamo, u srijedu, 22. oktobra, po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) izvršili su akciju kodnog naziva "Gibraltar“ na području Sarajeva, Banje Luke, Mostara, Posušja i Gruda. U okviru ove akcije, uhapšeno je devet osumljičenih za organizovani kriminal, a pretresi su vršeni na 17 lokacija. Slobode su lišeni Neven Kulenović (1967.), direktor marketinške agencije S.V.R.S.A, zatim Belma Kulenović (1972.), Sanjin Kulenović (1970.), Lajla Torlak (1978.), Darko Aleksić  (1965.), te osumnjičeni  Ejub Kučuk (1973.) i Senad Zaimović (1964.), kao i visoki dužnosnici telekom kompanije "Eronet“, među kojima direktori Stipe Prlić (1958.) i Zoran Bakula (1964.).

Osumnjičeni se terete za zloupotrebu položaja ili ovlasti, sklapanje štetnih ugovora, porezne utaje, pranje novca i nezakonite transakcije u višemilijunskim iznosima. Istražnim aktivnostima utvrđeno je da su članovi organizirane kriminalne grupe na osnovu krivotvorenih ili štetnih ugovora i faktura, izvlačili novac posredstvom off shore kompanija u inostranstvu i stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od pet miliona eura za navodni otkup TV prava i usluga, a koja najvećim dijelom nisu bila stvarno prometovana.

Dio novca zadržan je na računima off shore kompanija, dok je dio prebacivan na lične račune osumnjičenih osoba u inostranstvu i korišten za kupovinu skupocjene imovine.
Novac na Gibraltar su prebacivale sljedeće agencije: agencija SV-RSA d.o.o. Sarajevo uplatila je 2, 582.047 eura, Društvo Mreža plus d.oo. Sarajevo platilo je ukupno 685.964 eura, Društvo Pink BH Company d.o.o. Sarajevo platilo je ukupno 669.340 eura, društvo Ujedinjeni mediji d.o.o. Sarajevo uplatilo je ukupno 768.701 eura, Društvo UFA Media Sarajevo uplatilo 61.494 eura.

Kao što se vidi iz ovih podataka, na offshore kompaniju u Gibraltaru nakon potpisivanja ugovora između HT Eroneta i SV-RSA prebnačeno je oko pet miliona eura.

Ubrzo nakon toga novac sa fantomske firme prebačen je na privatne račune: Adis Kadrić iz Sarajeva primio je 25.000 eura, Nijaz Gracić iz Sarajeva je primio ukupno 51.900 eura, Stipe Prlić, direktor Eroneta primio je 169.500 eura, Branko Kotarac poduzetnik iz Zagreba, generalni direktor Beiersdorf Hrvatska, primio je ukupno 1,015.200 eura, Darko Aleksić, direktor Mreže plus je primio 214.000 eura, Neven Kulenović, direktor SV-RSA primio je ukupno 541.597 eura, Edin Nuhić primio je ukupno 213.000 eura, Rusmir Nefić iz UFA Media 45.050 eura, Sanjin Kulenović 278.080 eura, Zoran Bakula iz Posušja primio je 225.390 eura, navodi FTV.

Tužiteljstvo BiH provodi intenzivnu istragu, u kojoj je ostvarena i međunarodna suradnja s policijom i pravosuđem drugih zemalja, prvenstveno Republike Slovenije i Republike Hrvatske, na otkrivanju i dokumentiranju počinjenih kaznenih djela.

- Bitno je istaći da su financijskim malverzacijama koje su predmet istrage, budžet naše zemlje a samim tim i svi građani, oštećeni za višemilijunske iznose. Ova aktivnost pokazuje odlučnost Tužiteljstva BiH i partnerskih institucija u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, radi uspostave vladavine prava u našoj zemlji, u procesu približavanja europskim integracijama - saopšteno je iz Tužiteljstva BiH.

Za sve osumnjičene, Tužilaštvo je uputilo prijedlog Sudu BiH za određivanje pritvora između ostalog zbog opasnosti da bi osumnjičeni, boravkom na slobodi, mogli ometati istragu, prikrivati dokaze ili vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike.
Zoran Bakula, član Uprave HT Eroneta negirao je sve optužbe Tužiteljstva BiH koje mu se stavljaju na teret, potvrdio je Davor Martinović, Bakulin odvjetnik.

- On je porekao sve što mu se stavlja na teret jer sve ovo što Tužiteljstvo navodi, on s tim nema nikakve veze, rekao je Martinović i dodao kako očekuje da njegov branjenik bude pušten na slobodu, bez obzira što je Tužiteljstvo zatražilo od Suda BiH da svim uhićenima bude određen jednomjesečni pritvor.

- Bakula je prije dvije godine po istom predmetu saslušan na Sudu u Mostaru. Da je htio bježati, on bi bježao. To se isto odnosi i na svjedoke. Nema razloga da on bude zadržan u pritvoru, rekao je Martinović.

Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo tražio je od Centalne izborne komisije, OHR-a i OSCE-a da istraži i utvrdi odgovornost za regularnost općih izbora u BiH 2014.godine, s obzirom na to da su u policijskoj akciji pod nazivom "Gibraltar" obuhvaćene i osobe koje su vodila izborne kampanje pojedinih političkih stranaka, kao i predsjedničkih kandidata.

- Prije početka zvanične predizborne kampanje, kao i u njenom toku, u javnim medijima sam ukazivao da postoji mnogo nelegalnog novca i zloupotreba, posebno pranja novca i nezakonitih transakcija. Iz svega ovog proizilazi moj zahtjev da se zvanični rezultati izbora ne mogu objaviti bez pravno utvrđenih elemenata koji potvrđuju osnovnu sumnju ili njihovu istinitost - kazao je Kebo.

On je naglasio da je Agencija Mita čiji je vlasnik Ejub Kučuk, 2010. godine vodila izbornu kampanju Stranke demokratske akcije.

Naglasio je da se posebno treba skrenuti pažnju na direktan uticaj na medije pri čemu izdvaja Javni servis koji finansiraju građani BiH.

-  Nedopustivo je ono što se nedavno desilo, a to je da su u demokratskom društvu televizijski mediji bili zatvoreni za mnoge stranke i pojedine kandidate, što znači da su kontrolisani i pod cenzurom i to od sredstava naroda, posebno preko javnih preduzeća - upozorio je Kebo, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednika FBiH Mirsada Kebe.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

BH Telecom, HT Mostar, Gibraltar