Milenijski ciljevi

ASOCIJACIJA XY I MILENIJUMSKI CILJEVI: Populaciju ne čine brojevi nego ljudi!

zurnal.info

Asocijacija još od svog osnivanja 2001. godine ulaže posebne napore da u rješavanje prioritetnih zdravstvenih problema uključi i relevantne institucije, organizacije i subjekte koji svojim znanjem, ekspertizom i utjecajem mogu pomoći u tom procesu

Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju (MKSR) 1994. godine usvojila je u Kairu Akcioni program MKSR. Tom prilikom su se vlade 179 država, a što uključuje i BiH, obavezale da će ostvariti razvoj zasnovan na ljudskim pravima u skladu s Akcionim programom. Akcioni program sadrži i niz obaveza koje se odnose na reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava. Bosna i Hercegovina je dio ove mreže.
U realizaciji Akcionog plana u BiH veliku ulogu igra Asocijacija XY. Kako ističu u Asocijaciji, njihova uloga u ovom procesu je višestruka:

- Asocijacija XY ulaže posebne napore da se u realizaciji MKSR ciljeva ponude sistemska i održiva rješenja, a ne samo intervencije koje završavaju paralelno sa završenim projektima. Strategija Asocijacije XY je uključivanje relevantnih institucija u razvijanje kvalitetnih programa čiju će implementaciju preuzeti relevantne institucije ali i podsticanje razvijanja mehanizama praćenja realizacije ciljeva, što osigurava veću kvalitetu u provedbi akcionog plana – kaže za Žurnal Feđa Mehmedović, projektni koordinator – program lider u Asocijaciji XY.

Asocijacija još od svog osnivanja 2001. godine ulaže posebne napore da u rješavanje prioritetnih zdravstvenih problema uključi i relevantne institucije, organizacije i subjekte koji svojim znanjem, ekspertizom i utjecajem mogu pomoći u tom procesu.

S tim u vezi, 2003. godine Asocijacija XY je u saradnji sa UNFPA oformila Parlamentarnu grupu za populaciju i razvoj uz čije aktivno učešće je organizirana i implementirana Prva konferencija parlamentaraca Jugoistočne Europe o populaciji i razvoju. Na ovoj konferenciji su istaknuti važni zdravstveni prioriteti koji su dio strateškog usmjerenja Asocijacije XY.

Važan pokazatelj uspješnosti saradnje sa ovom grupom je razvijena i usvojena „Strategija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u FBiH“. Inicijativa za formiranje ove strategije je potekla od Asocijacije XY, koja je od strane Federalnog ministarstva zdravstva imenovana kao član radne grupe koja je kreirala spomenutu strategiju, pojašnjava Mehmedović:

- S obzirom da je u Federaciji ovaj dokument razvijen i usvojen 2010. godine, članovi parlamentarne grupe su radili na zagovaranju uvođenja slične strategije i na području Republike Srpske, a što je ostvareno u 2012. godini, kada je razvijen i usvojen dokument „Politika unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja u RS-u“.

Također, u 2013. godini kreirane su i entitetske strategije o rijetkim bolestima. U Federaciji je ova strategija usvojena, dok se u RS-u tek očekuje njeno usvajanje.

Kada je riječ o edukaciji najmlađih i unapređenju obrazovnog sistema, u Asocijaciji su posebno ponosni na uvođenje predmeta Zdravi životni stilovi u sistem formalnog obrazovanje Kantona Sarajevo:

- Uvođenjem ovog predmeta postignuti su brojni ciljevi iz nacionalnog plana djelovanja te je stvorena platforma za unapređenje obrazovnog sistema i njegovo aktivno uključivanje u realizaciju MKSR ciljeva na širem području BiH – kažu.

Saradnja sa javnim institucijama


Asocijacija XY ima povjerenje relevantnih institucija i donosilaca odluka u realizaciji MKSR, a što je rezultat dugogodišnje posvećenosti Asocijacije rješavanju ključnih društvenih problema. U Asocijaciji smatraju da se bez saradnje sa institucijama teško mogu kreirati održiva rješenja. Posebno ističu saradnju sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima zdravstva, sigurnosti i pravde, te Agencijom za ravnopravnost spolova i gender centrima.

Bh. vlasti su odgovorno i sistemski pristupile ispunjavanju obaveza koliko je to moguće s obzirom na komplicirano državno uređenje i skup državni aparat u našoj zemlji, smatra Mehmedović:

- Postoje određena kašnjenja u postizanju pojedinih ciljeva u oba entiteta, no ne treba biti nezadovoljan. Upravo analiza postignutih ciljeva ali i pronalaženje razloga zašto neki od tih ciljeva nisu postignuti, prilika su da učimo o sebi i našim trenutnim mogućnostima kada je u pitanju ostvarivanje ciljeva MKSR akcionog plana.

Trenutno ne postoji zemlja koja je ispunila svaki cilj, stoga je nerealno očekivati da BiH to postigne. U 2014. godini Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa UNFPA (Populacijski fond Ujedinjenih naroda) kreirali su izvještaj o napretku BiH kada je u pitanju ostvarivanje ciljeva nacionalnog akcionog plana za MKSR. Pored osvrta na postignute ciljeve, izvještaj upućuje na kreiranje novog plana u koji će biti inkorporirani ciljevi koji do sada nisu postignuti. 

Također, specifično za svaku oblast koja je obuhvaćena MKSR-om za BiH, postoje različiti međunarodni mehanizmi i institucije uključene u praćenje napretka naše zemlje. Za svaku od ovih oblasti relevantne institucije u BiH, u saradnji sa međunarodnim ekspertima sastavljaju izvještaj.

Relevantne međunarodne institucije i organizacije analiziraju izvještaje koje dostavlja Bosna i Hercegovina, također imaju ingerenciju da prihvate ili odbiju izvještaj koji dostavljaju zemlje uključujući našu, te daju preporuke za daljnji rad na postizanju svakog definiranog cilja. Primjer može biti CEDAW, koji prati napredak koji naša zemlja ostvaruje kada je u pitanju položaj žena u bh. društvu i rodna jednakost.

Podsjetimo, ICPD (MKSR) je skraćenica od International Conference on Population and Development (Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju) i prva je održana 1994. godine. Pored zajedničke odlučnosti prisutnih da se suoče sa problemima i izazovima koji stoje na putu populacijskog razvoja, posebno je značajna za žene i njihova prava. Na ovoj konferenciji svijet je zaključio da populaciju ne čine brojevi već ljudi, pa je sasvim jasno zašto se od ove konferencije populacijskom razvoju prilazi iz ugla ljudskih prava.

Osnaživanje žena u zaključcima ove konferencije ne treba da bude svrha samo sebi, već generator širih društvenih promjena koje prepoznaju jednakost i ravnopravnost u svakom smislu, a što u konačnici ima za cilj eliminaciju siromaštva i stabilizaciju populacijskog rasta. Reproduktivno zdravlje i prava kamen su temeljac osnaživanja žena, istaknuto je u preporukama ove konferencije.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Feđa Mehmedović, Milenijski ciljevi, Asocijacija XY