MILENIJUMSKI RAZVOJNI CILJEVI NAKON 2015: Neophodna reforma zdravstvenog sistema u BiH

Pripremila: M.S.L.

Želimo da se uspostavi čitav lanac kvalitetne njege, tako što će se uspostaviti standardi zdravstvene njege, dodatna edukacija zdravstvenih radnika i monitoring implementacije kvaliteta zdravstvene njege. rekla je za Žurnal Doina Bologa, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u BiH

Iako je 2015. godina na pragu, većina zemalja svijeta, pa tako i Bosna i Hercegovina, nisu uspjele ostvariti ambiciozno postavljene Milenijumske razvojne ciljeve. Iako je mnogo toga postignuto i ostvareno u nastojanju da se ovi ciljevi ispune, uspjeh se razlikuje od zemlje do zemlje.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je 2012. godine osnovao UN tim za razvojnu agendu nakon 2015. godine koji okuplja više od 60 UN agencija i međunarodnih organizacija koje će raditi na održivom razvoju.

- Mi smo na prekretnici globalnog programiranja. Ovo je prvi put da su se svjetski lideri dogovorili o programskom planiranju sa vrlo jasnim ciljevima i za svaku zemlju pojedinačno, ali i za međunarodnu zajednicu, rekla je za Žurnal Doina Bologa, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u BiH i direktorica UNFPA za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Kosovo i Srbiju, dodavši da će novi ciklus rada koji počinje 2015 dati novi podsticaj i koherentniji pristup UN-a.

- Ovakav koherentniji pristup je dio reforme UN-a kako bismo imali dosljedniju i jedinstveniju saradnju u zemlji. Ovo znači jedan UN-ov program koji koagulira rad svih UN-ovih agencija, a omogućava ga specifičan set smjernica i procedura kako bi se osigurala harmonizacija operativnih praksi. Osim toga, postoje i mehanizmi kojim se omogućava zajedničko programiranje, ne samo klasična izrada zajedničkih programa, objašnjava Bologa.

Novi, zajednički pristup UN-ovih agencija u BiH, znači da će ove agencije zajedno razviti rezultate bazirane na godišnjim planovima rada koji će uključivati ciljeve svih UN-ovih agencija.

- Nećemo imati specifični UNFPA akcioni plan koji ćemo potpisivati sa Vladom BiH i drugim staholderima, već zajednički UN akcioni plan. Izvještaje ćemo podnositi u skladu sa tim zaključcima. Bio je veliki izazov uskladiti naš program sa UNFPA strategijom, ali i sa prioritetima zemlje. To je bio veliki izazov, ali mislim da možemo identifikovati najbolje programske ciljeve, rekla je predstavnica UNFPA u BiH.

Ona smatra da je UNFPA u BiH još uvijek u procesu pozicioniranja svog mandata i u smislu pružanja podrške poboljšanju sistema.

- Mislim da smo dovoljno napredovali da kažemo da smo identifikovali elemente kojima je potrebna dodatna podrška u smislu izrade politika i strategija, prilagođavanja dobrih praksi iz svijeta situaciji u zelji. Uspostavili smo dobra partnerstva, kao što je partnerstvo sa Asocijacijom XY, rekla je za Žurnal.

UNFPA u BiH radi na repozicioniranju planiranja porodice, kao programa koji pruža informacije, edukaciju i obezbjeđuje kvalitetne službe u zemlji i proizvode po pristupačnim cijenama.

- Druga komponenta na kojoj radimo jeste povezivanje sa reformom zdravstva i nastojimo da poboljšamo zdravstvenu njegu trudnica i porodilja, ali i njegu tokom samog porođaja. Želimo da se uspostavi čitav lanac kvalitetne njege, tako što će se uspostaviti standardi zdravstvene njege, dodatna edukacija zdravstvenih radnika i monitoring implementacije kvaliteta zdravstvene njege. Nadamo se da ćemo integrisati i prevenciju HIV-a i seksualno prenosivih bolesti na različitim nivoima zdravstvene zaštite. Nadamo se da ćemo pronaći pravi način da se bavimo pitanjem seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih. Moramo pronaći način da komuniciramo sa mladima na njima blizak način, objašnjava Doina Bologa.

Ističe da je sistem zdravstvene zaštite u BiH kompleksan, zbog komplikovane administracije zemlje, te da ova UN agencija još mora pronaći pravi “ulaz” na svakom nivou.

- UNFPA ne pruža usluge, ali moramo pomoći državnim strukturama da pruže prave usluge. Zato je neophodno da pronađemo pravog partnera za implementaciju koji ima adekvatne veze sa zdravstvenim sistemom, kako bi se program uspješno implementirao.

UNFPA se nada da će raditi sa organizacijama civilnog društva koje već imaju uspostavljene odnose sa sektorom zdravstva. Neke od tih organizacija su ranije radile sa programima Globalnog fonda.

- Sada želimo raditi ciljano na programu stalne edukacije zdravstvenih radnika. Također želimo raditi sa drugim međunarodnim sakeholder-ima koji rade na implementaciji stalne edukacije, kao što su SDC i Svjetska banka. Vidjećemo na koji način ćemo sarađivati s njima. Također želimo sarađivati sa UNICEF-om, jer imamo zajednički cilj poboljšanja uslova za majke kako bi rađale zdravu djecu.

Bologa smatra da zdravstveni sistem u BiH treba reformisati u smislu kapaciteta usluge, ali i zdravstvenog osoblja, kroz obuku u skladu sa savremenim pristupom pacijentima.

- Ipak, imamo osnova za rad. Ne počinjemo od nule, ističe predstavnica UNFPA u BiH.

UNFPA je na početku uspostavljanja kompleksne mreže i pokretanja programa. Doina Bologa naglašava da se sve ovo dešava u pravo vrijeme zbog novog programskog ciklusa UN u BiH koji počinje 2015.

- To znači da ćemo imati jedan zajednički UN program, odnosno da imamo iste ciljeve. UNFPA također ima sopstveni program za BiH koji je odobrio Upravni odbor UN-a, koji ima dobru podršku Vlade BiH. Još uvijek smo u procesu izrade strategije, ali mislim da imamo jasnu sliku šta moramo raditi u BiH.

Pored jačanja zdravstvenog sistema za zdravlje žena i porodilja, UNFPA radi i sa drugim agencijama i stakeholderima i na drugim poljima.

- Jedan se tiče pitanja rodnih aspekata i radimo follow up o implementaciji periodičnog pregleda stanja jednakosti polova i osnaživanja žena. Kada je u pitanju ova aktivnost, imamo naše ciljeve jačanja zdravstvenog sistema kako bi pravilno odgovorio na slučajeve polnog nasilja i kako bi pokušao odgovoriti na potrebe žena žrtava seksualnog nasilja u ratu, rekla je Doina Bologa, predstavnica UNFPA u BiH.  

U mandatu UNFPA je također i podrška vladama na svim nivoima u BiH kako bi uspješno odgovorile na promjene u trendovima nataliteta. U BiH je niska stopa nataliteta i ubrzano starenje populacije. Tu su i problemi urbanizacije i migracije.

- Pokušavamo senzitivirati vlade i pomoći im da stvore politike i strategije koje bi odgovorile na potrebe starijih ljudi, na primjer, kako bi maksimizirali ekonomske benefite ove starosne grupe, stvorili među-generacijsku solidarnost i pokazali koje su dobre prakse u svijetu za stimulaciju nataliteta, kaže Doina Bologa i dodaje da UNFPA također radi na uspostavljanju baze podataka o eksternoj migraciji.

- Nadamo se da ćemo uspostaviti saradnju sa UNDP i Sekretarijatom UN-a kako bismo razvili sveobuhvatnu politiku i strategiju za mlade. Također se želimo fokusirati na druge marginalizovane grupe, kako bismo promovisali njihova prava, ali i njihov pristup uslugama.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Milenijumski razvojni ciljevi, Asocijacija XY, UNFPA