REAGOVANJA

AHMET BALJIĆ I NERIN DIZDAR PISALI ŽURNALU: Dokumenti, adrese, činjenice...

Ahmet Baljić i Nerin Dizdar reagovali su na Žurnalove tekstove sa skoro identičnim demantijima. Objavljujemo demantije kao i odgovor Žurnala

Direktor Baljić i njegov savjetnik pisali su Žurnalu. U skoro identičnom demantiju odgovaramo na tvrdnje Baljića i Nerina Dizdara. Kompletan tekst njihovih demantija pročitajte u priloženoj galeriji.


DIZDAR I BALJIĆ: Neistinita je tvrdnja iznesena u tekstu od 12.05.2018. godine i 26.05.2018. godine da je Ahmet Baljić na poziciju direktora Fonda imenovan po navodnom dogovoru Mirsada Ćatića i Nermina Nikšića, odnosno da je direktorsko mjesto Baljić je dobio na osnovu prijateljskih relacija Mirsada Ćatića sa Nerminom Nikšićem, te da je navodno dogovoreno da Baljić bude izabran za direktora  Fonda, a za protuuslugu da Nerin Dizdar bude postavljen za savjetnika. Istina je da Nermin Nikšić i Mirsad Ćatić nikako nisu mogli provesti navodni „dogovor“, do kojeg nikada nije ni došlo, jer Nermin Nikšić nema nikakva ovlaštenja po pitanju provedbe procedure, ocjenjivanja i predlaganja kandidata za direktora, koja je u potpunosti u samostalnoj nadležnosti Upravnog odbora Fonda. Jedina uloga Nermina Nikšića u proceduri je ta da je bio jedan član kolektivnog organa koji daje saglasnost na imenovanje direktora Fonda (premijer Vlade Federacije BiH), te ni u tom slučaju nije imao nikakva samostalna ovlaštenja, nego je njegov glas ravnopravan glasovima 16 preostalih članova Vlade FBiH. Štoviše, u tekstu od 16.05.2018. godine i sama autorica navodi da Upravni odbor Fonda jedini ima ovlaštenje da imenuje ili razriješi direktora Fonda. Izbor direktora nije niti u kakvoj vezi sa radnopravnim statusom Nerina Dizdara.

ODGOVOR ŽURNALA: Da iznesene tvrdnje direktora Baljića i njegovog savjetnika Dizdara nisu tačne najbolje pokazuje činjenica da bez prethodne saglasnosti Vlade FbiH na čelu sa Nerminom Nikšićem Baljić ne bi mogao biti imenovan za direktora. Samo zahvaljući političkoj podršci  tadašnje Vlade Ahmet Baljić pored brojnih nepravilnosti mogao je biti imenovan za direktora. Kada već tvrdite da zaposlenje Nerina Dizdara u Fondu nema nikakve veze sa imenovanjem direktora onda bi trebalo da navedete po kojem javnom konkursu je zaposlen Nerin Dizdar?

DIZDAR I BALJIĆ: Nije istina tvrdnja objavljena u članku od 14.05.2018. godine da je Nerin Dizdar bio član Komisije koja je „odlučivala“ o dodjeli poticaja, uz također neistinitu, kasnije iznesenu tvrdnju da su „o svemu odlučili“ upravo članovi Komisije. Istina je da Nerin Dizdar jeste bio član tročlane Komisije (nije čak niti predsjednik iste), koja vrši uvid i kontrolu ispunjenja uslova iz javnog poziva, te Upravnom odboru dostavlja prijedlog za raspodjelu sredstava po konkretnom javnom pozivu subjektima koji ispunjavaju zakonske uslove. Međutim, nije istina da Nerin Dizdar ili bilo koji drugi član Komisije ima bilo kakvo ovlaštenje da „o svemu odlučuje“, nego Upravni odbor Fonda u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima potpuno samostalno razmatra pristigle aplikacije i donosi konačnu odluku o raspodjeli sredstava. Nerin Dizdar ni na koji način nije utjecao na odluku sedmočlanog Upravnog odbora, za takvu vrstu utjecaja nije imao nikakva službena ovlaštenja ili moć. Isključivo je ovlaštenje Upravnog odbora da donese odluku kojim će subjektima biti dodijeljena sredstva, za koje namjene i u kojem iznosu, te je Upravni odbor u više navrata u proteklom periodu vršio određene intervencije i izmjene u odnosu na prvobitne prijedloge Komisije. Činjenica da po određenom javnom pozivu Upravni odbor nije vršio intervencije ne ukazuje ni na koji način da Komisija „o svemu odlučuje“, nego da je Upravni odbor uvažio prijedlog Komisije kao potpun i usklađen sa zakonskim kriterijima i podzakonskim aktima.

ODGOVOR ŽURNALA
: Prvo tvrdite da Nerin Dizdar nije bio član Komisije koja je odlučivala o dodjeli poticaja, zatim tvrdite da je bio član tročlane Komisije koja vrši uvid i kontrolu ispunjenja uslova te da je posao Upravnog odbora da donese konačnu odluku o raspodjeli sredstava a ne Komisije. To što Upravni odbor nije vršio intervencije ne ukazuje ni na koji način da Komisija „o svemu odlučuje“, nego da je Upravni odbor uvažio prijedlog Komisije? Demantujete sami sebe tako da je odgovor Žurnala suvišan.


BALJIĆ I DIZDAR: Nije istina da tvrdnja iznesena u članku od 26.05.2018. godine da se Nerin Dizdar „ponosi“ Ahmetom Baljićem koji je navodno na poziciju direktora imenovan „falsifikovanjem“ i da je falsificirao potvrdu o radnom iskustvu. Istina je da je nedvosmisleno jasno da Ahmet Baljić ispunjava uslov da posjeduje  5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u skladu sa zakonom. Navedena činjenica nikada nije pravno osporena ili pobijena. Također, nije istina da postoji bilo kakva vrsta korupcije ili nepotizma u Fondu, te za ovu tvrdnju autorica članka nije ponudila nikakav dokaz niti da su se vodili ili bilo kakvi pravni procesi koji bi na to ukazivali. Neistinita je i tvrdnja iznesena u članku od 26.05.2018. godine da je Ahmet Baljić na poziciju direktora Fonda imenovan „falsifikovanjem“ i da je falsificirao potvrdu o radnom iskustvu. Istina je da je nedvosmisleno jasno da direktor Fonda Ahmet Baljić ispunjava uslov da posjeduje  5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u skladu sa zakonom. Navedena činjenica nikada nije pravno osporena ili pobijena. Također, nije istina da postoji bilo kakva vrsta korupcije ili nepotizma u Fondu, te za ovu tvrdnju autorica članka nije ponudila nikakav dokaz niti da su se vodili bilo kakvi pravni procesi koji bi na to ukazivali. U vezi sa prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu, jasno je da je ista nepravosnažna i ne povlači nikakve pravne posljedice u skladu sa zakonom, te da je Upravni odbor donio jedini zakonit zaključak o nepostupanju po istoj do okončanja postupka i donošenja pravosnažne drugostepene presude. Istina je da je direktor Fonda lično podnio krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje više krivičnih djela u Fondu.

ODGOVOR ŽURNALA
: Žurnal je već objavio dokumentaciju koja dokazuje sve tvrdnje o nezakonitom imenovanju Ahmeta Baljića na mjesto direktora kao i o tome da nije imao potrebno radno iskustvo.

 

DIZDAR: Nije istina da je Admir Dizdar, vlasnik firme „Benat line“ d.o.o., rođak Nerina Dizdara, što je tvrdnja koja je iznesena u tekstovima od 21.05. i 26.05.2018. godine. Istina je da Admir Dizdar i Nerin Dizdar nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, a čak i da jesu, to ni na koji način nije relevantno, eliminatorno, niti u skladu sa zakonom može i smije utjecati na odlučivanje Upravnog odbora Fonda pri dodjeli sredstava društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

ODGOVOR ŽURNALA: Tri neovisna izvora potvrdila su Žurnalu rodbinske veze Nerina Dizdara sa Admirom Dizdarom.

DIZDAR I BALJIĆ: Nije istina da ne postoje jasni, precizni i transparentni kriteriji za dodjelu sredstava po javnim pozivima Fonda i da su revizori „opet demantovali“ Nerina Dizdara da svaki fening mora biti namjenski utrošen i utrošak opravdan. Istina je da je novinarka Omerović sa očitom namjerom da javnost dovede u zabludu citirala navode iz revizorskog izvještaja o poslovanju Fonda za 2016. godinu, što čak i autorica teksta kasnije navodi. Istina je da je Fond samostalno angažovao čak i nezavisnu reviziju, te tražio provođenje revizije i od strane nadležnog federalnog organa, upravo kako bi dobio jasnu analizu stanja i korigovao sve nedostatke. Posljedica je da je Upravni odbor Fonda 2017. godine usvojio nove pravilnike o dodjeli sredstava sa detaljnije razrađenim procedurama, mehanizmima kontrole i kriterijima. Po ovim pravilnicima iz 2017. su provođeni javni pozivi i dodjeljivana sredstva subjektima koje u svojim tekstovima spominje novinarka Omerović. Dakle, Fond je izvršio sve potrebne korekcije u procedurama, o čemu je i izvjestio Ured za reviziju FBiH, koji nije imao dalje primjedbe.

ODGOVOR ŽURNALA: U tekstu je jasno navedeno da se radi o prethodnim podjelama poticaja i to su činjenice koje su utvrdili revizori Ureda za reviziju.

DIZDAR: Nije istina da je firma „Mil Company“ d.o.o. registrovana na „Dizdarevoj adresi“ kako je to rečeno u podnaslovu i u samom tekstu članka od 26.05.2018. godine, kao što nije istina i da je navodno Upravni odbor Fonda „opravdao“ Nerina Dizdara tako što je navodno utvrdio da je to „duga ulica“. Istina je da je ulica Hrvatskih branitelja centralna ulica u Stocu, a da oznaku bb (bez broja) nosi više desetina, ako ne i stotina domaćinstava i privrednih subjekata duž navedene ulice, koji međusobno ni na koji način nisu povezani. Da nije istina da se radi o adresi stanovanja Nerina Dizdara potvrdile su i nadležne službe nadzora u Fondu koje su uredno dokmentirale i fotografirale sjedišta firmi prilikom kontrolnog obilaska, od kojih niti jedna nije ni povezana čak ni sa naseljem, odnosno kompleksom zgrada u kojim stanuje Nerin Dizdar, a kamoli da posluju „na Dizdarevoj adresi“.

ODGOVOR ŽURNALA: Adresa stanovanja Nerina Dizdara je Hrvatskih branitelja bb, navedene firme registrovane su na adresi Hrvatskih branitelja bb.

DIZDAR I BALJIĆ: Neistina je da su, kako je navedeno, po dolasku Ahmeta Baljića na poziciju direktora Fonda, „prvo što je uvećano u budžetu Fonda, bile su plate i naknade za zaposlene“, odnosno da su plate „udvostručene“ što je tvrdnja iznesena u naslovu teksta i samom tekstu od 26.05.2018, pa da „stoga ne treba da iznenađuje ponos Nerina Dizdara što je dio tima zaposlenih u Fondu“. Istina je da od dolaska Ahmeta Baljića na čelo Fonda nikada nije došlo do uvećanja plata radnicima Fonda, a da je čak zagarantovana plata radnika niža nego u vrijeme prije njegovog stupanja na dužnost direktora.

ODGOVOR ŽURNALA: Izvještaj finansijske policije kao i revizorski izvještaji najbolje dokazuju da to što tvrdite nije istinaDIZDAR I BALJIĆ: Konačno, apsolutna je neistina da Fond dodjeljuje sredstva po stranačkoj, rodbinskoj, teritorijalnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Istina je da je Fond insititucija u kojoj se aplikacije na javne pozive vrednuju isključivo na osnovu propisanih kriterija, od kojih vlasnička struktura društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom uopće nije relevantna kategorija. Postupanje na način da se među više od 120 društava sa invaliditetom „traže“ vlasnici preduzeća koji su članovi pojedinih političkih stranaka ili srodnici članova političkih stranaka, te da se zatim poslovanje Fonda predstavi kao pogodovanje tim političkim strukturama predstavlja brutalnu manipulaciju.

ODGOVOR ŽURNALA: Dokaza da se sredstva dodjeljuju po stranačkoj i rodbinskoj liniji najbolje pokazuje činjenica kako su novosnovane firme u vlasništvu SDA-ovih i SDP-ovih kadrova dobile novac od Fonda.

(zurnal.info)