DRŽAVNA SLUŽBA

PRIJE ODLASKA U PENZIJU: Ministrica Semiha Borovac zbrinula vjerni kadar iz svog kabineta

FOTO: Foto: zurnal.info
Piše: Branka Mrkić-Radević

Kako ne bi zavisili od preferencija novog ministra/ministrice, najbliži saradnici Semihe Borovac, prebačeni su na nova radna mjesta koja im garantuju ostanak u Ministarstvu i status državnog službenika za one koji ga do sada nisu imali

Dok čekaju formiranje Vijeća ministara BiH u institucijama BiH traje zbrinjavanje lojalnog kadra. I ministri će se pobrinuti za sebe, nema sumnje. Poučena iskustvom svog kolege Miladina Dragičevića, bivšeg zamjenika ministra Damira Ljubića, koji je ostao bez naknade za odlazak u penziju jer je zahtjev predao prekasno – već kada je došlo rješenje o smjeni – sadašnja ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac svoj zahtjev je predala. Aktivirat će ga, kažu izvori Žurnala iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, tek nekoliko dana prije odlaska sa ministarske pozicije. Tako će ostvariti pravo na naknadu za odlazak u penziju u iznosu od 30 hiljada KM.
Uposlenike svog kabineta zbrinula je na radna mjesta koja ne zavise od dolaska novog ministra. Pritom su na neka od imenovanja uložene žalbe a proces je i pred Sudom BiH.

Tužba zbog imenovanja

Nina Mišković bila je šefica kabineta ministrice Borovac. Sa te pozicije 20. avgusta 2018. odlazi na mjesto šefice Odsjeka za prava izbjeglica. Nakon samo 49 dana rada kao državna službenica, prijavljuje se na interni oglas za sekretara u Ministarstvu. Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH propisano je da kandidat mora završiti probni rad od 12 mjeseci na mjestu državnog službenika te biti pozitivno ocijenjen od nadređenog službenika za napredovanje. Iako je Nina Mišković na poziciju državnog službenika provela tek 49 dana, biva izabrana na mjesto sekretara! A da je poštovan zakon, ona bi pod supervizijom na mjestu državnog službenika prije premještanja trebala provesti još 10 mjeseci! No do tada bi već i ministrica Borovac bila bivša.
Odbor državne službe za žalbe odbija žalbu na ovaj izbor, ali se trenutno pred Sudom BiH vodi upravni spor u ovoj stvari.
Svoju odluku Ministarstvo je pravdalo tvrdnjom kako se u ovom imenovanju ne radi o unapređenju službenika u viši platni razred, što bi se zasnivalo na pozitivnoj ocjeni kandidata, već unapređenju na više radno mjesto zasnovano na rezultatima koje je kandidat postigao na internom oglasu.
Odbor državne službe za žalbe u potpunosti je prihvatio tumačenje Ministarstva. U komisiji koja je odbila žalbu kandidata koji nisu izabrani bili su Mladenko Čavara, Enes Obralija i Dragan Podinić.

Da li su pritom slučajno ili namjerno zanemarili instrukcije direktora Agencije za državnu službu Nevena Akšamije?

U Informaciji o obavezi dostavljanja ocjene rada državnog službenika za kojeg se traži saglasnost za interni premještaj od 29.8.2018. godine, a koju potpisuje direktor Akšamija jasno se poziva na član 30. Zakona kojim je propisano da se rezultati ocjene rada uzimaju u obzir prilikom unapređenja i internih premještaja.
- U dosadašnjoj praksi Agencija je rješavajući po zahtjevima institucija za interne premještaje državnih službenika tražila, uz zahtjev u kojem je institucija davala izjavu da državni službenik ispunjava sve uslove radnog mjesta na koje se interno premješta, i detaljno obrazloženje potreba službe zbog kojih bi interni premještaj bio opravdan – navodi se:
- S obzirom na odredbu člana 30. stav 7. Zakona, te u cilju poštivanja preporuke koju je dao Ured za reviziju institucija BiH, a koja se odnosi na to da se ne može premještati državni službenik koji nije ocijenjen. Agencija će pored gore navedenih dokaza ubuduće od institucija tražiti da uz obrazloženi zahtjev dostave i ocjenu rada državnog službenika za kojeg se traži saglasnost za interni premještaj, te se bez navedene ocjene rada zahtjev institucije neće uzimati u razmatranje.


 Semiha Borovac (foto: N1)

Iako nije bila ocijenjena, Nina Mišković izabrana je na mjesto sekretara. Na ovu poziciju još uvijek nije prešla zbog sudskog postupka koji je u toku. Nina Mišković nije željela komentarisati proceduru koja je u toku. Tako je nismo uspjeli pitati ni da li su tačni navodi medija da je iz udobnosti kabineta i službenim resursima vodila predizbornu kampanju ministrice Borovac 2014. te da li je tačno da se na različitim konkursima izjašnjavala kao pripadnica različitih naroda, u zavisnosti od toga za koga je mjesto namijenjeno.

Dva kandidata zaposlena po jednom konkursu

Dalida Međedović je 2015. godine bila savjetnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihe Borovac. Danas je zaposlena kao pomoćnica ministrice u Sektoru za opće, pravne i finansijsko-materijalne poslove. U Odsjek za opće i pravne poslove ovog sektora prebačeni su i  vozač i sekretarica. Esad Alić, nekadašnji uposlenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, radio je kao vozač u Ministarstvu. U Sektor za opće i pravne poslove prebačen je nakon javnog oglasa. U isti sektor prešla je i sekretarica Samra Zaimović.

Ajla Nanić je stručna savjetnica za saradnju sa međunarodnim institucijama domaćim tijelima za ljudska prava. Prije toga bila je tehnički sekretar. Kada je prešla na novo radno mjesto, na njeno mjesto primljen je drugoplasirani sa liste Dino Borovina. Na taj način po jednom javnom konkursu primljena su dva uposlenika.

Praksa povlačenja uposlenika sa rezervne liste problematizovana i je u izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva:
- U 2018. putem javnog oglasa u radni odnos na neodređeno vrijeme primljena su tri novozaposlena, od kojih je jedan zaposleni primljen u radni odnos nakon što se aktivirala rezervna lista. Posljedica aktiviranja rezervne liste je prijem dva državna službenika putem javnog oglasa na neosređeno vrijeme, umjesto jednog državnog službenika. Dakle, postavlja se pitanje zakonskog osnova za pomjeranje na drugu poziciju i unapređenje državnih službenika u zakonom definisanom periodu trajanja probnog rada.
Ministarstvo je aktom iz oktobra 2018. tražilo od Agencije za državnu službu mišljenje o primjeni instituta rezervne liste.

Kada je sestra Sulejmana Tihića Ruzmira Tihić-Kadrić otišla na mjesto generalne konzulice u Minhen, na njeno mjesto kao pomoćnik ministrice postavljen je Kemo Sarač, dotadašnji savjetnik.
Sanja Škuletić-Malagić nova je šefica Odsjeka za informatičko-tehničku podršku.
Sa pozicije savjetnika iz ministricinog kabineta još uvijek nije otišao još samo Šefket Hafizović.
(zurnal.info)