Pravosuđe

VSTV nema pojma: Zamjenik bijeljinskog tužioca politički angažiran u Crnoj Gori

Piše: Ljiljana Kovačević

Crnogorski list „Dan“ je još u oktobru 2016. godine objavio da je Milorad Debeljević na dan izbora u Crnoj Gori bio ko­or­di­na­to­r Demokratske partije socijalista

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH po službenoj dužnosti registrovao je predmet protiv zamjenika glavnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini Milorada Debeljevića.

Ovakva reakcija uslijedila je nakon što je Žurnal ovom Uredu uputio pitanja koja se odnose na Debeljevićev mogući politički angažman, i to u Crnoj Gori. Inače, on pored državljanstva BiH ima i državljanstvo Crne Gore. 

„Ured disciplinskog tužioca, do zaprimanja Vašeg upita, nije imao saznanja o navodima iz istog, a koji se odnose na zamjenika glavnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini Milorada Debeljevića. Predmet protiv navedenog nosioca pravosudne funkcije je registrovan po službenoj dužnosti“, navodi se u odgovoru iz Ureda disciplinskog tužioca VSTS.

GLASAO NA IZBORIMA

Crnogorski list „Dan“ je još u oktobru 2016. godine objavio da Specijalno tuži­la­štvo u Ba­nja­lu­ci, odnosno sadašnje Republičko javno tužilaštvo, provjerava medijske navode da da je za­mje­nik glav­nog tu­ži­o­ca u Bi­je­lji­ni Mi­lo­rad De­be­lje­vić gla­sao u Plje­vlji­ma na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma održanim 2016. godine u Crnoj Gori. 

Tada je također objavljeno da Debeljević ima dva pre­bi­va­li­šta, u Bijeljini i Pljevljima, kao i da gla­sa i u BiH i u Crnoj Gori. Još je implicitno navedeno da je Debeljević na dan izbora u Crnoj Gori bio ko­or­di­na­to­r Demokratske partije socijalista (DPS), na čijem čelu je Milo Đukanović. Crnogorski list je objavio i faksimil biračkog spiska u Pljevljima, na kojem se Debeljević potpisao, što znači da je glasao na tom biračkom mjestu. 

S obzirom da je Debeljević na funkciji zamjenika glavnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, od Ureda disciplinskog tužioca zatražili smo odgovor na pitanje – Kako gledaju na činjenicu da Milorad Debeljević ima dva prebivališta i da može da ostvaruje svoje biračko pravo i u BiH i u Crnoj Gori?


Osim toga, zatražili smo odgovor na pitanje da li će Ured disciplinskog tužioca reagovati na činjenicu da je Debeljević politički angažovan u susjednoj Crnoj Gori, kao i da je bio jedan od aktivista vladajuće stranke u toj državi, s obzirom da nosioci pravosudnih funkcija ne bi smjeli da budu politički angažovani i stranački orjentisani?

VODI ODJELJENJE ZA PRIVREDNI KRIMINAL

Prema pisanju lista „Dan“,  De­be­lje­vić je na iz­bo­ri­ma u Crnoj Gori, održanim 16. ok­to­bra 2016. godine, gla­sao u Plje­vlji­ma na bi­rač­kom mje­stu tri, u na­se­lju Ja­li­ja, a po­tom se vra­tio na po­sao. On ima stal­no mje­sto bo­rav­ka u Bi­je­lji­ni, ali prema pisanju crnogorskog lista, upi­san je i u bi­rač­ki spi­sak u Crnoj Go­ri i re­dov­no gla­sa. To je potvrdio i iz­vod iz ma­te­ri­ja­la sa bi­ra­li­šta, ko­ji je objavljen. 

Mi­lo­rad De­be­lje­vić je pri­je rat­a u BiH bio sudija Osnovnog suda u Go­ra­ždu, a tokom rata je izbjegao u Pljevlja, gdje je ra­dio u po­li­ci­ji. Osim što je bio načelnik krim policije u Pljevljima, prema saznanjima Žurnala, radio je i u unutrašnjoj kontroli. 

Pri­je 18 go­di­na vra­tio se u BiH, nastanio se u Bijeljini, a trenutno je zamjenik glavnog OJT Bijeljina. Debeljević u tom tužilaštvu vodi Odjeljenje za privredni kriminal. 

(zurnal.info)