Šta košta 1,2 miliona KM:Azil u Prači nije dovršen, djelimično je uknjižen i nije u stanju upotrebe!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Šta košta 1,2 miliona KM: Azil u Prači nije dovršen, djelimično je uknjižen i nije u stanju upotrebe!

Vlada Kantona Sarajevo platit će 1,2 miliona maraka za azil u Prači koji nije ni dovršen, djelimično je uknjižen i nije u stanju upotrebe! Vlada će nastaviti saradnju sa firmom koja je izdavala fiktivne račune jer nikada i nije bila registrovana za djelatnosti koje je obavljala

Azil u Prači nije dovršen, djelimično je uknjižen i nije u stanju upotrebe!
FOTO: valada.ks.gov.ba

Tri godine traju pregovori između vlade KS i firme Murai-komerc oko kupovine azila u Prači. Iako je Murai komerc tražio skoro tri miliona, Skupština KS rebalansom budžeta odobrila je 1,2 miliona maraka za kupovinu azila. Azil u Prači pod hipotekom je Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

- Uknjižena je hipoteka na nekretninama upisanim u A listu, a radi obezbjeđenja potraživanja po osnovu Rješenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 26.6.2013. godine u ukupnom iznosu 1.439.010 maraka- navedeno je u zemljišnoknjižnom izvadku od 30.5.2017. godine.

 

Prema podacima UIO “hipoteka na nekretninama u vlasništvu Murai-komerca upisana je na osnovu Ugovora o zasnivanju založnog prava-hipotekena nekretninama broj OPU-628/2013 od 2.10.2013. godine a kao sredstvo obezbjeđenja duga poreskog obveznika “Booc” d.o.o Sarajevo po Rješenju Sektora za poslovne usluge broj:02/4-16-Up/I-PLR-64/13 od 26.6.2013. godine na iznos od 1.439.010 KM”. Firmu Booc iz Sarajeva osnovalo je udruženje “Bosnae Zelene beretke” zajedno sa još četiri boračka udruženja Općine Centar.

U odgovoru na Žurnalov upit iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH dug firme Murai-komerc smanjen je za oko 1,2 miliona maraka.
- Još uvijek je aktivna hipoteka nad nekretninom firme Murai-komerc zabilježena u teretnom listu od strane UIO. Prema ZK izvadku ta suma je iznosila 1.439.010 KM, ali na dan 6.11.2017. godine obaveze iznose 217.643,35 KM- navedeno je u odgovoru UIO.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje tvrde da je firma Booc “u periodu od 5.7.2013. do 9.6.2017. godine izmirila cca 1.200.000 KM duga redovnim uplatama, pljenidbom sa računa u bankama i poreskim kreditima iskazanim u prijavama samoporezivanja”.

Bez obzira na hipoteku, Skupština Kantona Sarajevo 1.11. usvojila je Rebalans budžeta za 2017. godinu i odobrila 1.2 miliona maraka za kupovinu azila za pse. Vlada KS prihvatila je ponudu Murai komerca i zadužila Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvo komunalne privrede da poduzme aktivnosti za otkup azila u Prači.

SVA MIŠLJENJA PRAVOBRANIOCA KARIĆA

Kantonalno pravobranilaštvo primjedbama na nacrt Ugovora o kupovini azila u Prači izjašnjavalo se tri puta za tri godine. U mišljenju iz 2017. godine pravobranilac Karić navodi da je Murai komerc za azil tražio 2,8 miliona maraka dok je sudski vještak objekat procijenio na 1,06 miliona maraka. Murai-komerc pristao je prodati azil za 1.061.245 maraka. Osim što su tražili skoro tri miliona maraka za azil, kantonalnoj vladi su dostavili i opomenu pred tužbu.

- Prodavac po nalogu predstavnika Kantona Sarajevo (Veterinarske stanice i dr),  po mišljenju ovog Pravobranilaštva, bez ikakvog valjanog pravnog osnova udomljava i vodi računa o psima smještenim u azilu koji se odvode sa područja Kantona Sarajevo, što iziskuje svakodnevne troškove Prodavcu (op.a Murai komerc)  odnosno Kantonu Sarajevo kao nalogodavcu za smještaj pasa lutalica. Prodavac se u više navrata obraćao Kantonu Sarajevo sa zahtjev za naknadu troškova za vođenje azila (smještaj, vakcinacija, hrana i dr) što Kanton nakon pribavljenog mišljenja ovog Pravobranilaštva nije prihvatio, te je isti dostavio opomenu pred tužbu za naknadu navedenih troškova- naveo je kantonalni pravobranilac Kemal Karić.

Pravobranilaštvo smatra da je Ugovor o kupoprodaji prihvatljiv po interese Kantona Sarajevo s tim da sugeriše “izmjene ugovora-  danom isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, prodavac se odriče bilo kakvih daljih potraživanja od KS po osnovu zakupa, pružanja higijenskih usluga kao i svih drugih potraživanja nastalih u dosadašnjoj saradnji”.

Za dug koji se odnosi na usluge higijenskog servisa, kantonalni pravobranilac Kemal Karić u mišljenju iz 2016. godine rekao je da je nepostojeći jer je godinu dana ranije naveo da Murai-komerc uopće nije imao registrovanu djelatnost za pružanje takvih usluga. Ugovor je trebao biti zaključen između Grada Sarajeva, devet općina, Ministarstva privrede i Ministarstva prostornoog uređenja i zaštite okoliša KS. Prema mišljenju Pravobranilaštva ugovor nikada nije stupio na snagu iz razloga što nije potpisan od svih učesnika već samo od predstavnika Općine Centar i kantonalnih ministarstava.
Iz ostale dokumentacije uopće nije vidljivo niti su pruženi bilo kakvi dokazi o tome o kojim nastalim troškovima je riječ već je samo načelno od strane Murai-komerca navedeno koje radnje su poduzete, količina i iznosi istih”- navodi Karić 2015. godine upozoravajući da “iz dokumentacije nije vidljivo da li su predstavnici Kantona Sarajevo uopće vršili kontrolu poslovanja i da li i po kojim uslovima uopće radi Azil Prača”- navodi Karić.

U mišljenju se navodi da su preostale obaveze Kantona na osnovu Ugovora o zakupu azila 412.949 maraka!
Na kraju u mišljenju iz 2017.godine pravobranilac Karić “posebno napominje i činjenicu da objekti za koje Prodavac posjeduje odobrenje za izgradnju, a koji nisu uknjiženi u zemljišne knjige (nedovršeni objekti) kao i dovođenje objekata u stanje upotrebe za njihovu namjenu iziskuje dodatne troškove posebno iz razloga izjavljenih sugestija u samom nalazu vještaka građevinske struke.”Znači- Vlada Kantona Sarajevo platit će više od milion maraka za azil koji nije ni dovršen, djelimično je uknjižen i nije u stanju upotrebe! Vlada će nastaviti saradnju sa firmom koja je izdavala fiktivne račune jer nikada i nije bila registrovana za djelatnosti koje je obavljala. 

(zurnal.info)