Zbog vlasništva nad izvornim kodom:Ceste FBiH istoj firmi ponovo dodijelile više od pola miliona KM
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Zbog vlasništva nad izvornim kodom: Ceste FBiH istoj firmi ponovo dodijelile više od pola miliona KM

Zbog vlasništva nad izvornim kodom Sistema za upravljanje cestama - SUGOC, Ceste FBiH godinama na usluge njegovog održavanja, nadogradnje, prikupljanja i obrade podataka troše stotine hiljada maraka. Ove poslove isključivo mogu obavljati firme TEB informatika iz Sarajeva i Zagreba. Samo ove godine dobile su ugovor vrijedan više od pola miliona KM

Ceste FBiH istoj firmi ponovo dodijelile više od pola miliona KM

 

Od 2016. godine Ceste Federacije BiH svake godine, pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, izdvajaju iznose od 30 do 90 hiljada maraka za usluge prikupljanja, obrade podataka i izradu georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta.

U posljednje dvije godine cijena je skočila, pa su Ceste Federacije u 2020. godini izdvojile 417.900 maraka za usluge prikupljanja, obrade podataka i izrada georeferencijalnog panoramskog video zapisa magistralnih cesta FBiH – ažuriranje referentnog sistema i baze podataka.Kako je trajanje ugovora pet mjeseci, krajem jula ove godine Ceste Federacije su ponovo nabavljale iste usluge.

U skladu sa preporukom Komisije za nabavke, Uprava donosi: Odluku o dodjeli ugovora za Usluge: II FAZA Prikupljanja, obrade podataka i izrade georeferanciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta - ažuriranje referentnog sistema i baze podataka, grupi ponuđača: TEB INFORMATIKA d.o.o. Zagreb i TEB INFORMATIKA d.o.o. Sarajevo”, naveli su iz Cesta Federacije BiH.

Ove godine ponovo je porasla cijena koja sada iznosi 598.286 KM bez PDV-a. Ove poslove za Ceste Federacije BiH isključivo mogu obavljati firme TEB informatika iz Sarajeva i Zagreba. Kao razlog navedena su ekskluzivna prava. Eksluzivna prava odnose se na vlasništvo nad izvornim kodom Sistema upravljanja cestama (SUGOC) koji su Ceste FBiH nabavile 2011. godine. Kako nije kupljen sistem sa izvornim kodom od tada sve poslove održavanja, nadogradnje i prikupljanja i obrade podataka rade firme TEB informatika iz Zagreba i Sarajeva.

Firma Teb informatika iz Sarajeva osnovana je početkom 2009. godine. Prema podacima FIA-e od tada pa do kraja 2020. godine imaju  samo jednog zaposlenog. Vlasnik firme je Rade Debak.

Za održavanje sistema uspravljanja cestama – SUGOC Ceste Federacije prošle godine izdvojile su 90.420 KM bez PDV-a. Poslove održavanja SUGOC-a, prema podacima dostupnim na portalu akta.ba, firme TEB informatika iz Zagreba i Sarajeva dobijaju od 2014. godine. Od 2014. do 2016. godine Ceste Federacije BiH za održavanje sistema upravljanja cestama ovim firmama plaćale su 42.735 KM bez PDV-a. Od 2016. godine Ceste FBiH za ove usluge svake godine izdvajaju 90.420 KM bez PDV-a. Prošle godine Ceste Federacije BiH izdvojile su 93.878 KM za nadogradnju Sistema upravljanja cestama-SUGOC.

Ceste Federacije BiH nisu jedino javno preduzeće koje na ovaj način posluje sa firmama TEB informatika. Na zvaničnoj stranici zagrebačke firme navedeno je da oni, osim sa Cestama FBiH, sarađujui sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Direkcijom za puteve Kantona Tuzla, Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i Direkcijom za puteve Zeničko-dobojskog kantona. Ugovori o saradnji sa ovim institucijama nisu dostupni osim jednog ugovora sa Direkcijom za puteve ZDK.

U pregovaračkom postupku javne nabavke bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem za usluge održavanja baze infrastrukture podataka SUGOC-a, odnosno usluge održavanja postojeće baze cestovnih podataka i održavanja regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, ponuda grupe ponudača ,,TEB INFORMATIKA" d.o.o. Zagreb i ,,TEB INFORMATKA" d.o.o. Sarajevo izabrana je kao najpovoljnija… Komisija ocijenila da ponuda ispunjava sve kriterije iz tenderske dokumentacije i predložila je ugovornom organu, da donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za grupu ponuđača ,,TEB INFORMATIKA" d.o.o. Zagreb i ,,TEB INFORMATIKA" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 16.800,00 KM bez PDV-a odnosno 19.654,00 KM sa PDV-om.”, navedno je u odluci iz 2017. godine.

Da je saradnja nastavljena, dokazuje i informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja iz jula prošle godine Kantonalne direkcije za ceste ZDK. U informaciji je navedeno da se pregovarački postupak pokreće za “usluge održavanja baze infrastructure podataka SUGOC-a, odnosno za održavanje postojeće baze cestovnih podataka i održavanja regionalnih cesta na području ZDK.”  

Poput objašnjenja Cesta Federacije BiH i iz Kantonalne direkcije cesta ZDK u obrazloženju za pregovarački postupak naveli su da se radi o nabavci  usluga na koje ponuđač ima ekskluzivno pravo zbog toga što je vlasnik izvornog koda baze.

(zurnal.info)