ZATAŠKAVANJE KRIMINALA UREDBOM:Federalna vlada i Fadil Novalić legalizuju nezakonit rad FUCZ-a i Fahrudina Solaka!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ZATAŠKAVANJE KRIMINALA UREDBOM: Federalna vlada i Fadil Novalić legalizuju nezakonit rad FUCZ-a i Fahrudina Solaka!

Nakon što je Žurnal razotkrio mnoge neregularnosti, kršenje zakona i manipulacije sa nepostojećim jedinicima u Federalnoj upravi civilne zaštite, direktor FUCZ-a Fahrudin Solak odlučio je potražiti spas. Gdje drugo, nego kod svog stranačkog kolege, federalnog premijera Fadila Novalića i njihovih partnera, HDZ-a BiH.

Federalna vlada i Fadil Novalić legalizuju nezakonit rad FUCZ-a i Fahrudina Solaka!
fucz.gov.ba
 
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak dostavio je prijedlog Vladi Federacije o „Organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite“, kako bi legalizovao dosadašnje trošenje budžetskog novca na nepostojeće timove FUCZ-a. Vlada FBiH, na sjednici, održanoj 21.septembra.2018. godine, udovoljila je Solaku, donijevši "Uredbu o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite“, kojom su praktično legalizovane nezakonitosti Fahrudina Solaka. 

Član 3. ove Uredbe navodi da se specijalizirane jedinice  organizuju kao snage brze intervencije i to:  

 
a)  jedinica za spašavanje na vodi;
b)  jedinica za spašavanje pod vodom;
c) jedinica za spašavanje iz ruševina - jedinica za urbano traganje i spašavanje - USAR tim;
d)  jedinica za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uvjetima
e) jedinica za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava;
f)  jedinica za izvlačenje povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja - operacija "Brzi odgovor";
g) jedinica za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta;
h)  jedinica za prečišćavanje vode;
i)  jedinica za spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških opasnosti;
j)   jedinica za gašenje požara otvorenog prostora;
k)  jedinica za spašavanje i podršku iz zraka;
 
Većina ovih jedinica formirano je bez zakonskog uporišta. Njihovo postojanje referira se na module što ih je utvrdila EU u okviru Mehanizma za Civilnu zaštitu. Prema tome svaka od navedenih jedinica bi trebala imati između 10 i 20, a neke čak i 50 pripadnika, što FUCZ-a definitivno nema. Ovoliki broj specijaliziranih jedinica ne formiraju primjera radi ni Francuska i Njemačka, koje imaju više desetina miliona stanovnika i mnogo veći budžet.  
 
„Snage brze intervencije–to je podvala, obmana, prevara. To su zaposleni u FUCZ na poslovima deminiranja (državni službenici i namještenici) – koji već dugo rade sve, samo ne deminiraju. Ovo je velika Solakova i Novalićeva obmana javnosti i neupućenih koji na ovakav način „izmišljaju“ nove načine za trošenje novaca posebne naknade. Doduše, Solak je odabrao 50-tak lojalnih deminera koje šalje na sve strane na obuke i „vrti“ kroz ove tzv. „jedinice“ i tako stvara dojam pred javnosti da se radi o dobrom projektu...Nažalost ta obmana prolazi, zato što ga stranka prati", kaže izvor Žurnala iz FUCZ. 
 
Organi izvršne vlasti (načelnik/gradonačelnik i vlada) formiraju jedinice, na temelju procjena koje urade njihovi stručni organi i takve se jedinice ne unose u Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, one se formiraju prema propisanim ličnim i materijalnim formacijama za strukture CZ (ZiS).
Ranija Uredba Vlade FBiH iz 2008. godine o „Organiziranju specijaliziranih jedinica“ zahtijevala je formiranje šest, dok ovogodišnja jedanaest jedinica. Povećanim brojem jedinica u Uredbi, Solak želi opravdati do sada nenamjenski utrošeni novac, tvrdi izvor Žurnala. 
 
AMNESTIRANJE MILIONA
 
Direktor Fahrudin Solak posljednjih nekoliko godina je obučavao, opremao i trošio milione maraka na jedinice koje nisu postojale. Novac je trošen na  Ronilačko-pirotehnički tim, USAR tim, tim za potrage i spašavanje FUCZ-a, skijaški tim i ostalo.Sve ove milione FUCZ je trošio iz sredstava posebne naknade i budžeta Vlade FBiH. A upravo u članu 21. Uredbe (Osiguranje finansijskih sredstva za nabavku sredstava i opreme), Vlada Federacije dozvoljava FUCZ-u da sada legalno nastavi dosadašnje nelegalne aktivnosti. 

"Finansijska sredstva potrebna za obavljanje poslova iz nadležnosti specijaliziranih jedinica, kao i nabavku opreme i drugih tehničkih sredstava potrebnih za rad tih jedinica, te za finansiranje zadataka iz čl. 16. i 17. ove uredbe, planiraju se i osiguravaju u budžetu Federacije, a dio iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje“, navodi se u tom članu.

Naredni 22. član Uredbe govori o namjeni sredstava u koja će FUCZ trošiti novac, koji je do sada trošio nenamjenski. 
 
Finansijska sredstva iz člana 21. ove uredbe, planiraju se i osiguravaju za sljedeće namjene:
a) za nabavku sredstava i opreme potrebne za rad specijaliziranih jedinica koja su utvrđena njihovim materijalnim formacijama;
b) za troškove provođenja stručnog obučavanja i osposobljavanja i učešća u međunarodnim vježbama pripadnika specijaliziranih jedinica, prema planovima i programima te obuke;
c) za troškove prevoza pripadnika specijaliziranih jedinica do mjesta njihovog angažovanja u zaštiti i spašavanju ugroženih ljudi od prirodne ili druge nesreće u skladu sa odredbama člana 14. ove uredbe, kao i za sve troškove koji nastanu u toku djelovanja jedinica na spašavanju ljudi (smještaj, ishrana, naknade plaće i druge naknade pripadnicima jedinica i druge troškove) iz člana 25. ove uredbe; „
d)   za nabavku helikoptera i aviona i druge troškove iz člana 11. stav (1) ove uredbe.“

FUCZ planira dakle potrošiti i 2,5 miliona maraka za nabavku helikoptera. Sve dosadašnje aktivnosti za vrijeme prirodnih nesreća radile su Oružane snage BiH, pa je upitno zbog čega FUCZ ima potrebu potrošiti milionske iznose na helikopter i naknadno održavanje.
 
FAHRO I FADIL JAČI OD DRŽAVE 
 
Žurnal je ranije pisao da je FUCZ u „Planu javnih nabavki za 2018. godinu“ izdvojila 680 hiljada maraka za USAR tim. A ministarstvo sigurnosti BiH potvrdilo je Žurnalu da taj tim uopšte ne postoji. FUCZ je potrošio 240 hiljada na skijašku jedinicu. Na vatrogasna odijela 350 hiljada maraka, iako FUCZ nema obučene vatrogasce. 
 
Ministarstvo sigurnosti BiH poslalo je upozorenje FUCZ-u da je samoinicjativnim slanjem svojih 30 pripadnika na obuku u Tursku, Fahrudin Solak prekoračio zakonom utvrđene nadležnosti. Sada je i to legalizovano. Članom 14. Uredbe Vlade Federacije FUCZ može raditi ono što prije nije mogao.
(1) Specijalizirana jedinica ili pojedini dijelovi iz sastava tih jedinica (tim, ekipa) mogu se uputiti u inostranstvo radi učešća u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima. 
(2) O angažovanju specijaliziranih jedinica ili pojedinih dijelova iz sastava tih jedinica (tim, ekipa) u međunarodnim vježbama, operacijama pomoći i drugim aktivnostima iz stava (1) ovog člana, na prijedlog Federalnog štaba odlučuje Vlada Federacije, na zahtjev nadležnog organa Bosne i Hercegovine.“ – navodi se između ostalog u tom članu. 
 
SOLAK UVIJEK PRIJE SVIH
 
Zakon o zaštiti i spašavanju u svom članu 131. kaže da o formiranju specijaliziranih jedinica u kantonu odlučuje Vlada Kantona, na prijedlog Uprave civilne zaštite kantona, odnosno u općini općinski načelnik, na prijedlog Službe civilne zaštite općine. U istom članu navedeno je da se specijalizirane jedinice formiraju prema vlastitim procjenama. U Uredbi koju je donijela Vlada Federacije u septembru ove godine, nije navedeno zbog čega je potrebno formiranje svih specijaliziranih jednica. 
 
Član 132. Zakon o zaštiti i spašavanju jasno navodi kada se mogu formirati specijalizirane jedinice: 
„Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave, organizira specijalizirane jedinice civilne zaštite za potrebe Federacije, koje obavljaju složenije poslove zaštite i spašavanja na cijelom teritoriju Federacije, kada nisu dovoljne specijalizirane jedinice i druge snage civilne zaštite kantona i utvrđuje zadatke tih jedinica...“
 
Dakle, nigdje u Uredbi nije navedeno da li su dovoljne postojeće jedinice, da li postoje prema Pravilniku FUCZ-a, da li su dovoljne druge snage civilne zaštite kantona, te nigdje nisu navedene procjene prema kojim bi se opravdalo fomiranje navedenih jedinica.Do objave ovog teksta Vlada Federacije BiH, nije odgovorila na upit Žurnala. 
Postavlja se pitanje, kako je FUCZ prije samog donošenja ove Uredbe trošio milionska sredstava na pomenute nepostojeće jedinice? Federalni štab civilne zaštite na čelu sa Jelkom Miličević je podržavao i odobravao troškove zajedno sa Vladom Federacije i premijerom Fadilom Novalićem. Očigledno je da koalicija HDZ BiH i SDA dalje funkcioniše, kada je raspodjela budžetskog novca u pitanju. Nadležna Tužilaštva nisu još uvijek ništa poduzela po pitanju višemilionskog trošenja budžetkih sredstava u Federalnoj upravi civilne zaštite. 
 
(zurnal.info)