pismo iz EP RS:Konačan odgovor na davno postavljena Žurnalova pitanja
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

pismo iz EP RS: Konačan odgovor na davno postavljena Žurnalova pitanja

EP RS je reagovala na Žurnalov tekst „Sve na jedan račun: SNSD sada gazduje svim novcem od naplate električne energije“ od  28.05.2021. godine. Objavljujemo njihovo reagovanje i odgovor Žurnala.

Konačan odgovor na davno postavljena Žurnalova pitanja

Poštovani,

u dole navedenom tekstu taksativno su pobrojane činjenice na temu o kojoj ste pisali:

-razdvajanje djelatnosti distribucije i snabdijevanja koje su obavljala distributivna preduzeća u sistemu MH ERS-a je izvršena u skladu sa odredbama Zakona o električnoj energiji RS, usklađenog sa Direktivama EU što je obaveza preuzeta međunarodnim, pravno obavezujućim ugovorima;

-Odluku o izboru javnog snabdjevača koji je u obavezi  električnom energijom snabdijevati sve kupce koji na tržištu ne izaberu drugog snabdjevača, donijela je Vlada RS na sjednici održanoj 10.02.2021. godine;

-Dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja, MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje, izdala je Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske;

-sa danom 01.04.2021. godine, distributivne preduzeća su izgubila dozvolu za snabdijevanje, a Direkcija za javno snabdijevanja uspostavljena u Matičnom preduzeću MH ERS-a, preuzela obavezu obavljanja e djelatnosti u skladu sa uslovima dozvole;

-Snabdijevanje kupaca električnom energijom, Direkcija za javno snabdijevanje je preuzela „po sili zakona“, kako bi bio obezbijeđen kontinuitet usluge, pri čemu je uslovima propisanim Dozvolom za obavljanje djelatnosti obavezana da sačini i realizuje plan zaključenja ugovora o snabdijevanju sa svakim kupcem električne energije;

-do zaključenja ugovora sa noim snabdjevačem, na snazi su odredbe ugovora koje je kupac zaključio sa prethodnim snabdjevačem (elektrodistributivnim preduzećem), te je snabdjevač dužan poštivati sve odredbe tih ugovora;

-posljednji račun koji su kupcima ispostavila distributivna preduzeća, dospio je na naplatu 25.04.2021. godine.

-prije tog roka nije bilo moguće utvrditi konačna stanja po finansijskim karticama krajnjih kupaca, te nije bilo moguće ni pokrenuti proces prebacivanja avansnih sredstava finansijskih kartica kupaca kod distributera na finansijske kartice kod novog snabdjevača.-

-na finansijskim karticama kupaca, na dan 31.03.2021. godine zatečeno je cca 4,7 miliona KM avansnih sredstava (preplata)

-uz posljednji račun koji su kupcima ispostavili distributer, kupci su obaviješteni o potrebi da se jave na šalter distributera kako bi podnijeli zahtjev za prenos avansnih sredstava na njihov tekući račun ili saglasnost da avansna sredstva budu prebačena na finansijsku karticu kod novog snabdjevača.

-po tom osnovu podneseno je već preko 20.000 zahtjeva/saglasnosti koji su u fazi obrade i postupku donošenja odluka organa upravljanja distributivnih i Matičnog preduzeća MH ERS-a , na bazi kojih će biti stvorene pravne pretpostavke za prenos uplata sa računa jednog na račun drugog pravnog lica koje preuzma obaveze dužnika po avansnim uplatama;

-ukoliko, zbog vremena potrebnog za prenos avansnih sredstava kupaca na finansijske kartice kupaca kod novog javnog snabdjevača, dodje do obračuna zatezne kamate zbog kašnjenja plaćanja, ista će nakon knjiženja prenesenog avansa, biti stornirana.

-plaćanja po računima za utrošenu električnu energiju kupci će od 01.04. izvršavati na račune javnog snabdjevača otvorene kod komercijalnih banaka

-iz sredstava uplaćenih na račune javnog snabdjevača potrebno je izmiriti obaveze prema proizvođačima koji su proizveli električnu energiju za potrebe javnog snabdijevanja kupaca u RS za svaki obračunski period (mjesec), mrežarinu za svaki kWh koji je Elektroprenos „prevezao“ od proizvođača do tačke preuzimanja u distributivnu mrežu, naknadu za rad Nezavisnog operativnog sistema obračunatu na svaki kWh prevezen kroz mrežu Elektroprenosa, troškove sistemskih usluga izvršenih za potrebe kupaca u RS; troškove mrežarine za uslugu „prevoza „ električne energije kroz elektrodistributivnu mrežu do krajnjeg kupca; te na račun Operatora sistema podsticaja prebaciti sredstva prikupljena po osnovu plaćanja naknade za obnovljive izvore koja se obračunava na svaki kWh koji se isporuči krajnjim kupcima;

-očekivani godišnji prihod Matičnog preduzeća po osnovu obavljanja djelatnosti javnog snabdijevanja, a na bazi odobrenog troška po mjernom mjestu koji je utvrdila Regulatorna komisija RS reda je 16 mil KM;

-Iz sredstava prikupljenih po osnovu odobrenog troška za obavljanje javnog snabdijevanja finansiraju se troškovi štampe, kovertiranja i podjele računa, zarade zaposlenih, kao i svi troškovi za nabavku materijala i opreme neophodne za nesmetano obavljanje djelatnosti;

-dobit kojom može raspolagati Matično preuzeće, a ostvarena iz prihoda po osnovu obavjanja usluge javnog snabdijevanja, svodi se na sredstva preostala nakon što „svako uzme svoje“, te budu izmireni svi troškovi samog snabdjevača na mjesečnom nivou;

-Distributivna preduzeća prihod potreban za nesmetano obavljanje djelatnosti, dominantno ostvaruju na bazi naknade za korišćenje distributivne mreže (distributivna mrežarina);

-Matično preduzeće obavezu plaćanja mrežarine izvršava u skladu sa odredbama ugovora o pristupu koji je zaključilo sa svakim distributivnim preduzećem ponaosob, na način i u rokovima propisanim ugovorom;

-Matično preduzeće je distributivnim preduzećima dostavilo instrumente finansijskog obezbjeđenja, kako bi mogla naplatiti svoja potraživanja, ukoliko iz bilo kojeg razloga to Matično preduzeće ne učini u propisanim rokovima ;

-na računima distributera je, zaključno sa 31.03.2021. godine, ostalo cca 370 mil KM nenaplaćenih obaveza po računima za utrošenu električnu energiju;

-Zbog obaveza koje nisu izmirili prema distributeru, krajnji kupci neće biti isključivani, ali su distributivna preduzeća dužna zaštiti ih podnošenjem tužbenih zahtjeva za naplatu sudskim putem, ukoliko kupci ne prihvate poziv da zaostale obaveze izmire zaključivanjem ugovora o reprogramu ili da način i dinamika izmirenja obaveza bude utvrđena procesom medijacije.

Sve navedeno su lako provjerljive činjenice koje saopštavamo istine radi!

 

ODGOVOR ŽURNALA:

Vi ste pogriješili adresu na koju ste uputili zahtjev za demanti, da ne govorimo o ostalom. Demant ste trebali da uputite mediju koji je objavio tekst, a ne novinarki. S obzirom da ste nekada bili novinarka, pretpostavljam da Vam je to poznato i potpuno jasno. 

Pri tome, zaboravili ste da su Vam pitanja u vezi sa ovom temom upućena još 11. maja, da vam je potom naša novinarka uputila i drugi zahtjev da hitno odgovorite na pitanja. Više nego dovoljno vremena da odgovorite na postavljena pitanja. Međutim, očito je da Vi, kao i Vaši nadređeni, imate previsoko mišljenje o sebi i da ignorišete medijske upite, jer vam se može. Očito je da ste se Vi bavili efemernim stvarima, umjesto pitanjima koja su bitna za firmu koju radite, jer da nisu, Vi ne bi tražili objavljivanje dementija. Tim više čudi da niste odgovorili na pitanja. 

S nadom da ćete sledeći put reagovati na vrijeme, zbog Vaše kompanije i odgovoriti pravovoremeno na pitanja, srdačno Vas pozdravljamo.

(zurnal.info)