SIPA MIMO ZJN BiH KUPUJE MUNICIJU:Lanserske granate za 48.000 KM u konkurentskom postupku
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

SIPA MIMO ZJN BiH KUPUJE MUNICIJU: Lanserske granate za 48.000 KM u konkurentskom postupku

Kupujući lanserske i ručne granate Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA nije ispoštovala ni Zakon o javnim nabavkama BiH ni Pravilnik o dodjeli ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti. Umjesto ograničeni postupak i/ili pregovaranje bez ili sa objavom obavještenja u javnosti, proveden je konkurentski postupak. Municiju nabavlja od firme “Jaćimović d.o.o” za 48.371 KM, samo 629 KM jeftinije od procjene. “KM Trade” svoju ponudu nije dobro obračunao, umjesto 49.000 KM, bila je vrijedna 57.000 KM

Lanserske granate za 48.000 KM u konkurentskom postupku
pratimotendere.ba

Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) ignorisala je Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Pravilnik o dodjeli ugovora u oblasti odbrane i sugurnosti pa lanserske i ručne granate nabavlja po konkurentskom postupku. Direktor SIPA-e Darko Ćulum sa saradnicima odabrao je banjalučku firmu “Jaćimović”, koja se ponudila za 48.371 KM, samo 629 KM jeftinije od procjene, piše portal PratimoTendere.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Prema pravilima i jasnim propisima, s kojim bi nadležni u u ovoj agenciji itekako trebala biti upoznati, kupovina municije moguća je jedino po ograničenom postupku i/ili pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja. U slučaju hitnosti, koja je takođe definisana, sa ponuđačima se pregovara bez objave obavještenja u javnosti. 

Zašto? Odgovor je jednostavan - postupak ovakve kupovine trebalo bi da bude “prohodan i brz”, kažu monitori portala “PratimoTendere”, i dodaju da upravo zbog toga postoji podzakonski akt, tačnije gore pomenuti Pravilnik po kojem ponuđači moraju posjedovati posebne sigurnosne dozvole. Dobiju ih nakon detaljne sigurnosne provjere. 

Tu mogućnosti propisao je i ZJN u članu 8: 

„Postupci, uslovi, zahtjevi, definicije pojmova, izuzeća i ostala bitna pitanja u vezi s dodjelom ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti biće uređena pravilnikom koji donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH. Ugovori u oblasti odbrane i sigurnosti iz stava (3) ovog člana odnose se na nabavku: 

а) vojne opreme, uključujući bilo koji njen dio, sastav i/ili sklop; 

b) sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njen dio, sastav i/ili sklop; 

c) radova, robe i usluga direktno povezanih s opremom iz tač.a) i b) ovog stava za bilo koji i za sve elemente njenog trajanja; 

d) radova i usluga za izričito vojne namjene; 

e) sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga”.

S obzirom na specifičnost nabavke, a i kako je SIPA ugovorni organ iz oblasti bezbjednosti, pojašnjavaju monitori, obavezna je primjena Pravilnika kod nabavki roba od strateške važnosti za odbranu i sigurnost BiH (što podrazumijeva oružje, vojnu opremu, robu dvojne i posebne namjene za potrebe odbrambeno-sigurnosnih institucija); nabavki opreme za vojne, policijske i obavještajno-sigurnosne snage BiH, koje se šalju van teritorije BiH u misije podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu; nabavki roba i usluga koje su potrebne prilikom angažovanja odbrambeno-sigurnosnih snaga na pomoći civilnim organima u slučaju prirodnih nesreća i katastrofa, s ciljem efikasnog i sigurnog izvršenja misije; nabavki opreme za deminerske aktivnosti.

U tenderskoj dokumentaciji evidentno je da SIPA nabavlja municiju i to 300 hemijskih metaka kalibra 38 mm, 100 “ško-fleš” metaka kalibra 38 mm, 100 gumenih metaka za neutralisanje kalibra 38 mm, 150 ručnih granata sa CS-om (RB-BD) i 150 ručnih granata sa trodjelnim CS-om (RBT-CS).

JOŠ SPORNIH DETALJA 

“Interesantno je da u obavještenju o nabavci ugovorni organ na pitanje da li je predmet nabavke podijeljen na lotove navodi da nema podjele na lotove, jer ‘mali broj ponuđača može ponuditi tražene granate’”, ističu monitori.

Takođe, u tenderskoj dokumentaciji je kod kvalifikacionih uslova navedeno da se traže dokazi za ispunjenost člana 45. ZJN, a za član 46. ZJN se traži da je ponuđač registovan kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za promet oružjem i vojnom opremom, iako je kao postupak odabran konkurentski zahtjev za dostavu ponuda. 

“Prema tome, SIPA indirektno priznaje da se, u stvari, radi o oružju i vojnoj opremi, iako je prekršen član 8. ZJN kao i član 1. stav (2) Pravilnika. Interesantno je da je ugovorni organ ispoštovao član 10. Pravilnika koji reguliše sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti i prema kojem samo onim privrednim subjektima koji su registrovani za predmetnu djelatnost biće dopušteno učestvovanje u postupku dodjele ugovora predviđenog ovim Pravilnikom kao i druga, ovlaštenja ili licence vezano za specifičnost prometa predmetom nabavke, ako isti postoje i obavezujući su u skladu propisima u BiH, uz napomenu da ugovorni organ nije smio odabrati konkurentski zahtjev”, naglašavaju monitori koji su detaljno analizirali tender. 

Kao mogući argument, kojim bi SIPA mogla da pokuša da se pravda, je onaj koji se tiče tehničke specifikacije, odnosno da nije riječ o kategoriji VO 3 Aneksa i municiji i upaljačima za municiju, te za njih posebno namijenjene komponente s obzirom da nije riječ o municiji za vatreno oružje već o posebnoj policijskoj municiji za privremeno onesposobljavanje ljudstva. Ipak, postoji obaveza primjene Pravilnika i prilikom procedure nabavke takozvane robe posebne namjene. 

“U vezi s tim Lista roba posebne namjene (Službeni glasnik BiH br. 27/17) propisuje da su robe posebne namjene nevojna sredstva za komercijalne svrhe koja nisu navedena na Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme ili na Listi roba dvojne namjene. Robe posebne namjene zbog svojih karakteristika mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okolinu, odnosno sigurnost BiH, te je stoga potrebno pribavljanje isprave za vanjskotrgovinski promet ovih roba…“, zaključili su stručnjaci za oblast javnih nabavki. 

ZANIMLJIVE PONUDE

Na adresu direktora Ćuluma stigle su dvije ponude – ona “Jaćimović d.o.o.” i “KM Trade”, čiji je suvlasnik advokat Kadrija Kolić, glavni snabdjevač Federalne uprave Civilne zaštite iz vremena za kriminal hapšenog direktora Fahrudina Solaka. Obje su bile prihvatljive. 

Međutim, ponuda “KM Tradea” u dijelu „ručna granata sa CS-om" bila je sumnjiva, kako je navedeno u odluci o dodjeli ugovora, zbog tehničkih uslova: 

“U opisanom dijelu tehničkih specifikacija navedeno je da ista ispunjava tražene tehničke uslove, dok fotografija i navedena oznaka granate „IM53GCS" upućuje na prečnik (u ponudi navedeno kao diametar) od 53 mm, a da je konkurentskim zahtjevom tražen prečnik 60 mm. Takođe, u aktu Jedinice za specijalnu podršku je navedeno da sa smanjenjem prečnika ručne granate postoji mogučnost i smanjenja ukupne mase granate, odnosno smanjenje pirotehničke mase i CS punjenja, te da može doći do isporuke slabije granate koja nije tražena Konkurentskim zahtjevom”.

Još zanimljiviji bio je zbir. Ukupna vrijednost ponude “KM Trade” bila je tačno onoliko Koliko je SIPA bila spremna da plati – 49.000 KM bez PDV-a, ali: 

“Komisija je prilikom ocjene ponude utvrdila da u obrascu za cijenu ponude ukupna cijena bez uračunatog PDV-a iznosi 49.000 KM, međutim, kada se saberu navedene kolone dobije se iznos od 57.000 KM bez uračmatog PDV-a (12.000,00 KM + 8.000,00 KM + 3.100,00 KM + 13.500,00 KM + 20.400,00 KM). Takođe, Komisija je utvrdila da je na obrascu Ponuda br. 22/05/2023-1 ponudača ,,KM Trade" d.o.o. Visoko na strani 37 navedena ukupna cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 49.000,00 KM”.

Kada je SIPA upozorila “KM Trade” na računsku grešku, ispavili su je na 57.000 KM bez PDV-a. Iako je Agencija za javne nabavke BiH portalu “PratimoTendere” potvrdila detalje iz Pravilnika, dodala je da će od SIPA-e tražiti izjašnjenje ima li elemenata za provođenje tendera prema ovom podzakonskom aktu. 

(zurnal.info)