POTVRĐENO PISANJE ŽURNALA:Općina Bužim namještala je tendere za načelnikovog stranačkog kolegu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

POTVRĐENO PISANJE ŽURNALA: Općina Bužim namještala je tendere za načelnikovog stranačkog kolegu

Finansijska revizija Općine Bužim potvrdila je pisanje Žurnala o namještanju tendera firmi „KOV- GRAD“ iz Bužima koja je u vlasništvu stranačkog kolega načelnika ove Općine. To je bio jedan i od razloga zbog čega je Općina Bužim od federalnih revizora dobila mišljenje sa rezervom. Prema pregledu provedenih postupaka za 2022. godinu, federalni revizori su utvrdili da firma „KOV- GRAD“ učestvuje u ukupnoj vrijednosti zaključenih ugovora Općine sa 87 posto

Općina Bužim namještala je tendere za načelnikovog stranačkog kolegu
Safet Kovačević (desno) i načelnik Bužima Mersudin Nanić

Tenderska dokumentacija za najmanje četiri postupka javne nabavke za izvođenje radova ugovorene vrijednosti od 2.194.208 KM nije sačinjena na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, zbog čega nije postupljeno u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama” naveli su revizori u osnovi za mišljenje sa rezervom o usklađenosti rada Općine sa zakonskim i drugim propisima.

Prema pregledu provedenih postupaka za 2022. godinu, federalni revizori su utvrdili da firma „KOV- GRAD“ učestvuje u ukupnoj vrijednosti zaključenih ugovora Općine sa 87 posto (javne nabavke za rekonstrukciju i modernizaciju puteva i izgradnja objekta Muzeja). Uvidom u karticu navedenog dobavljača revizori su utvrdi da su u 2022. godini na osnovu ispostavljenih situacija za izvedene radove evidentirane obaveze prema ovom dobavljaču u iznosu od 2.655.249 KM, od čega je najveći dio plaćen.

Podsjetimo, Žurnal je ranije pisao o poslovanju Općine Bužim sa firmom „KOV- GRAD“ . Za prvih 9 mjeseci prošle godine, Općina Bužim je sa ovom firmom potpisala ugovore vrijedne više miliona maraka. Na svim tenderima bili su jedini ponuđač. Načelnik Općine Bužim je Mersudin Nanić, kadar SDA. Vlasnik firme „KOV- GRAD“  je Safet Kovačević, član Glavnog odbora SDA i zastupnik u federalnom parlamentu.

Poslove vrijedne milion maraka dobija firma člana Glavnog odbora SDASDA načelnik i budžet BužimaPoslove vrijedne milion maraka dobija firma člana Glavnog odbora SDA

 

Rekonstrukcija i modernizacija putne mreže

Revizori su utvrdili da je u toku godine provedeno šest otvorenih postupaka za rekonstrukciju i modernizaciju putne mreže na području Općine (podijeljenih u više lotova) nakon kojih je kao najpovoljniji ponuđač odabran „KOV- GRAD“ d.o.o. Bužim s kojim su zaključeni ugovori ukupne vrijednosti od 2.378.902 KM.  Revizori su izvršili uvid u dva otvorena postupka javne nabavke za rekonstrukciju i modernizaciju putne mreže nakon kojeg su zaključeni ugovori u vrijednosti od 1.240.988 KM, a uzorkom su obuhvaćena po tri lota-a ukupne vrijednosti od 745.787 KM.

“S obzirom na način utvrđivanja uslova tehničkih i profesionalnih sposobnosti ponuđača (broj stalno zaposlenih, kao i uslov da je tražena oprema i asfaltna baza u vlasništvu ponuđača), ne možemo potvrditi da je tenderska dokumentacija za rekonstrukciju i modernizaciju putne mreže sačinjena u skladu s članovima 53. stav 5 i 44. stav 3 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da je ugovorni organ dužan prilikom pripreme tenderske dokumentacije poštovati principe jednakog tretmana i nediskriminacije kandidata/ponuđača i da postavljeni uslovi ne smiju imati ograničavajući karakter na konkurenciju. Shodno tome, kao i na broj potencijalnih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju i broj dostavljenih ponuda, ovako postavljeni uslovi imaju ograničavajući faktor, i ukazuje da nije osigurana pravična i aktivna konkurencija,” naveli su revizori.

Izgradnja objekata Muzeja 505. Viteške brigade

Postupak nabavke izvođenja radova izgradnje objekta Muzeja 505.Viteške brigade - I faza pokrenut je odlukom načelnika od 29. 9. 2022. godine, procijenjene vrijednosti 716.690 KM. U tenderskoj dokumentaciji, u okviru tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, traženo je, između ostalog, da ponuđač ima najmanje 15 stalno zaposlenih radnika i da raspolaže sa neophodnom opremom za izvođenje radova (najmanje dva rovokopača/bagera i četiri kamiona kipera nosivosti 12 t), a kao dokaz je traženo da u svom vlasništvu ima tražena osnovna sredstva. Tendersku dokumentaciju je preuzelo deset ponuđača, a ponudu je dostavio jedan - „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim sa kojim je 23. 11. 2022. godine zaključen ugovor u vrijednosti 643.339 KM.

Podsjetimo, Žurnal je ranije pisao o ovoj nabavci Općine Bužim.

Posao vrijedan 600 hiljada KM dodijeljen stranačkom kolegi načelnika NanićaOPĆINA BUŽIMPosao vrijedan 600 hiljada KM dodijeljen stranačkom kolegi načelnika Nanića

S obzirom na to da je traženo da je oprema u vlasništvu ponuđača, navedeno ukazuje da ovako postavljeni uslovi u tenderskoj dokumentaciji imaju ograničavajući faktor i nisu postavljeni da osiguraju pravičnu i aktivnu konkurenciju u vezi s predmetom nabavke”, naveli su revizori u Izvještaju o finanasijskoj reviziji Općine Bužim za 2022. godinu.

Postupak nabavke izvođenja radova na izgradnji objekta Muzeja 505.Viteške brigade - II faza pokrenut je odlukom od 23. 11. 2022. godine, procijenjene vrijednosti 593.937 KM. Tendersku dokumentaciju je preuzelo devet subjekata, a ponudu su dostavila dva ponuđača. Nakon provedene e-aukcije u kojoj su učestvovali „KOV-GRAD“ d.o.o Bužim i „Velić-Kop“ d.o.o Bosanska Krupa, povoljniji ponuđač je bio „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim sa ponuđenom cijenom od 589.680 KM. Ugovor je zaključen u januaru 2023. godine.

Osim ovih nabavki federalni revizori utvrdili su da  “uslovi u tenderskoj dokumentaciji imaju ograničavajući faktor i nisu postavljeni da osiguraju pravičnu i aktivnu konkurenciju” i u slučaju izvođenje radova na projektu izrade probno-eksploatacionog bunara na izvorištu „Musići”. Ugovor je zaključen sa firmom „Winner Project“ d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 309.881 KM.

U izvještaju je navedeno i da Plan javnih nabavki Općine Bužim u pojedinačnim slučajevima ne sadrži potpune podatke o postupcima javnih nabavki i njihovim procijenjenim vrijednostima, odnosno lotovima za koje se planiraju postupci i dionice puteva, zbog čega on ne sadrži potpune podatke o postupcima javnih nabavki koji se planiraju provesti. U pojedinim slučajevima tenderska dokumentacija ne sadrži minimum jasnih i odgovarajućih informacija.  

Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova na rekonstrukciji i sanaciji puteva (1.240.988 KM), izvođenju radova na izgradnji muzeja 505. viteške brigade (643.339 KM) i izrade probnoeksploatacionog bunara PEB-4 na izvorištu „Musići“ (309.881 KM) zahtijevani su uslovi u dijelu tehničke i profesionalne sposobnosti koji imaju ograničavajući faktor i nisu postavljeni da osiguraju pravičnu i aktivnu konkurenciju u vezi s predmetom nabavke. Zbog toga nije postupljeno u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, kojim je predviđeno da se u postupku nabavke radova ugovorni organ dužan prema kandidatima ponašati jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom”, naveli su revizori.

Milioni za firmu funkcionera SDAneraskidivo partnerstvo općine Bužim i firme kov-gradMilioni za firmu funkcionera SDA

Revizorski nalazi očigledno nisu zasmetali općinskoj upravi jer je izuzetno poslovanje Općine Bužim sa firmom Kov-grad nastavljeno je i u 2023. godini. Od početka 2023. godine firma Kov-grad dobila je poslove vrijedne tri miliona maraka od Općine Bužim. Na svim tenderima ova firma bila je jedini ponuđač.

(zurnal.info)