elektroprivreda bih:Ulaganje je u skladu sa zakonskim obavezama
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

elektroprivreda bih: Ulaganje je u skladu sa zakonskim obavezama

Elektroprivreda BiH dostavila je istovremeno i odgovor i reagovanje na tekst „Dok povećavaju svoju cijenu: Elektroprivreda BiH izdvaja 180.000 KM za privatnu firmu savjetnika generalnog direktora“

Ulaganje je u skladu sa zakonskim obavezama
Elektroprivreda BiH

 

             Investiciono ulaganje JP Elektroprivreda BiH koje je tema navedenog teksta, u skladu je sa obavezama koje proističu iz Zakona o električnoj energiji u FBiH, Općim uslovima za isporuku električne energije i licencom za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije. 

 JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (Operator Distributivnog Sistema) je obavezan na objektivan, transparentan i ne diskriminirajući način priključiti na svoju mrežu sve objekte krajnjih kupaca/proizvođača i investitora posebne zone, ako za to postoje tehnički i energetski uslovi.

 Izgradnju elektroenergetskih objekata i mjernih mjesta, potrebnih za priključenje objekata krajnjih kupaca/proizvođača, obavlja ODS u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH, Općim uslovima za isporuku električne energije, Mrežnim pravilima distribucije, tehničkim preporukama, Pravilnikom o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu i Pravilnikom o mjernom mjestu krajnjeg kupca/proizvođača.

           Članom 5. Stav 1), alineja v) Općih uslova za isporuku električne energije definisano je da je ODS obavezan biti investitor i vlasnik priključaka za krajnje kupce na niskom i srednjem naponu koji su ispunili uslove iz elektroenergetske saglasnosti, izraditi i obezbijediti dokumentaciju, ostvariti tehničke uslove u distributivnoj mreži, izgraditi priključak u rokovima propisanim Općim uslovima, opremiti mjerno mjesto krajnjeg kupca, provesti potrebna ispitivanja, izvršiti priključenje, osim priključaka u posebnoj zoni koji se priključuju na osnovu ugovora o međusobnim odnosima. U tom smislu i za navedene potrebe je i pokrenuta nabavka roba  na koju se pozivate u navedenom tekstu i   slične nabavke.

 Stvaranje uslova za priključenje na distributivnu mrežu predstavlja izgradnju dijelova distributivnog sistema radi obezbjeđenja uslova za priključenje objekata novih krajnjih kupaca/proizvođača, a finansira se dijelom iz naknade za priključenje koju plaćaju krajnji kupci/proizvođači i dijelom iz naknade za korištenje mreže kroz odobrene investicije za izgradnju elektroenergetske mreže.

 Naknade za priključenje koju plaćaju krajnji kupci/proizvođači je određena Pravilnikom o metodologiji za izračunavanje naknade za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu koji je donijela Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK).

 Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknade za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu primjenjuje se u slučaju priključenja novog objekta krajnjeg kupca/proizvođača i investitora posebne zone na distributivnu mrežu ili povećanje priključne snage postojećeg objekta krajnjeg kupca/proizvođača, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim (privatnim) licima.

 Svi objekti za proizvodnju električne energije na području koje je u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo su priključeni na osnovu ovog pravilnika. ODS je investitor i vlasnik svih novih priključaka na niskom i srednjem naponu, te će dijelom iz naknade za priključenje, a dijelom iz naknade za korištenje distributivne mreže, izgraditi priključak potreban za priključenje krajnjeg kupca/proizvođača.