Obrazovanje

Inspekcija provjeravala diplomu direktora APIK-a: Predavanja sporadična, nekad nema profesora a nekad studenata

FOTO: apik.ba
Piše: Azra Omerović

Dok iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) traže od svih tijela za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini da na svim nivoima vlasti, započnu proces revizije diploma zaposlenih, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo provjeravala je diplomu Hasima Šabotića, direktora APIK-a

Krajem septembra 1993. godine Hasim Šabotić upisao je redovni studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek turizam i ugostiteljstvo usmjerenje Usluživanja u ugostiteljstvu. Studij je trajao dvije godine. U istom periodu redovni student Hasim Šabotić bio je zaposlen u Policijskoj stanici Vojničko polje na mjestu vođe sektora i šefa smjene.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić u razgovoru za Žurnal otkrio je kako je uspio završiti redovan studij iako je bio zaposlen.

-Išao sam na fakultet kad god sam mogao, a kod nas se radilo šest sati, 12 sati se odmaralo. Međutim, predavanja na fakultetu u tom periodu nisu bila baš tako česta da su studenti morali uredno dolaziti. Bilo je to više sporadično, nekad ne dođu profesori, nekad se nije moglo doći do grada, bilo je raznih situacija, kaže Šabotić.

Inspektorat prosvjetne inspekcije  Kantonalne uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo zaprimio je 22.04.2019. godine anonimnu prijavu kojom se traži provjera diplome Hasima Šabotića. Prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje izvršio je inspekcijski nadzor u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

U odgovoru na Žurnalov upit o provjeri diplome Hasima Šabotića iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS naveli su da u toku inspekcijskog nadzora inspektoru nije predočena diploma na uvid.

Diploma Šabotić Hasima o završenom VI/1 stepenu inspektoru nije predočena na uvid, jer prema izjavi lica prisutnog nadzoru diploma imenovanog nije nikad štampana, s obzirom da nije ni podnosio zahtjev za štampanje iste, kao ni izvršio uplatu za troškove štampanja”, naveli su u odgovoru na Žurnalov upit iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Šabotić kaže da mu diploma nije trebala jer je imao uvjerenje koje mu je služilo kao dokaz o završenom školovanju te da je tek početkom 2009. godine podnio zahtjev za izdavanje diplome.


Prema Statutu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu iz 1991. godine, nakon što je završio dvogodišnji studij, Šabotić je imao mogućnost da upiše i treću godinu studija kako  bi stekao visokoškolsku stručnu spremu.

Šabotić Hasim je dana 07.10.1994.godine upisan kao vanredan student u treću godinu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, VII/1 stepen, Odsjek turizam i ugostiteljstvo. U skladu sa Nastavnim planom dodiplomskog studija školske 1990/91, VII/1 stepen i Statutom Ekonomskog fakulteta iz juna 1991. godine, za sticanje diplome VII/1 stepena potrebno je položiti ukupno 33 ispita, s tim da je Šabotić Hasimu sa VI/1 stepena priznato 18 ispita, tako da je trebao pložiti još 15 ispita (sa razlikom od 6 predmeta koje je položio)” naveli su inspektori.

Uvidom u evidenciju izdatih diploma četverogodišnjeg studija inspektori su utvrdili da je Hasim Šabotić završio trogodišnji studij na Odsjeku turizam i ugostiteljstvo, smjer ekonomika turizma 28.8. 1995. godine .

Uvidom u Zapisnik o odbrani diplomskog rada, za koji je inspektor konstatovao da je “bez broja protokola”, utvrđeno je da je kandidat Šabotić Hasim branio diplomski rad iz predmeta Međunarodno privredno pravo, te da je komisija donijela jednoglasnu odluku da je imenovani uspješno napisao diplomski rad i izvršio usmenu odbranu. Međutim, u predmetnom zapisniku  nije naveden datum niti godina kada je Šabotić Hasim branio diplomski rad. Također, Prijava za odbranu diplomskog rada ne sadrži datum prijave rada za odbranu, niti ista ima broj protokola,” naveli su inspektori.


Bez obzira na ove nelogičnosti, iz  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo naveli su da kantonalni prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje nije imao elemanata za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti.

(zurnal.info)