Afera:AKCIJA/REAKCIJA: Prepiska o filmu "Duvanski rat"
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

AFERA

AKCIJA/REAKCIJA: Prepiska o filmu "Duvanski rat"

Povodom filma "Duvanski rat" dobili smo reagiranje Šerifa Isovića, bivšeg finansijskog direktora FDS. Objavljujemo njegovo regiranje uz odgovor redakcije

AKCIJA/REAKCIJA: Prepiska o filmu "Duvanski rat"

Nakon što sam pogledao vaš film „Duvanski rat“ u kojem se pominjem i ja, odlučio sam da vam se pismeno obratim i zatražim vaše izmjene istog kako slijedi u nastavku ovog obraćanja:

U vašem filmu „Duvanski rat“  se između ostalog konstatira:

 „... za aferu su odbili da govore ... kao i Šerif Isović bivši finansijski direktor u FDS.“

„... za Isovića kao i za sve ostale aktere ove priče vežu se finansijske afere a njegova iznosi 283.000,00 KM... na sredstva naplaćena od fabrke Isović nije platio porez već ga je oslobođen zbog nabavke kiparskih i vajarskih djela, što je složićete se jedno od najbezobraznijih objašnjenja za izmirenje obaveza prema državi, MUP je pokrenuo po ovim činjenicama istragu ali je ona nakon smrti Šefika Loje obustavljena...“

 „... Koliko su Isovićevo pismo o kriminalu, ulazak Finansijske policije u Fabriku duhana Sarajevo kao i dolazak Jasmina Jaganjca ispred SDP u nadzorni odbor kvalitetno uvezani da ovaj sljed događaja i dešavanja koja su proizveli namću zaključak da su narečeni akteri djelovali  po nalogu političkih grupacija ili kako se to kolekvijalno kaže otuđenih centara moći za zadatkom da se ta fabrika otme nakon što joj se promjeni upravljačka struktura.... dobijamo vrlo čvrstu osnovu za zavjeru protiv Fabrike duhana Sarajevo...“

 „... nadzorni odbor je Isovića hitro smjenio a on je poveo sudske sporove koje je izgubio.“

S navedenim u vezi želim vam reći da ove vaše konstatacije nisu tačne i da od mene izjava od vaših novinara na ove kvalifikacije nije tražena, te vas molim da vaš film u ovom djelu izmjenite, da na prikadan način objavite i u film uključite ovaj demant, a do tada emitovanje ovog filma obustavite.

Tačno je da na poziv vaših novinara da govorim „o kriminalu u Fabrici duhana Sarajevo“ nisam pristao. Želim vam samo reći da ja i prije kad su se u javnosti pojavili djelovi sadržaja iz mog pisma upućenom nadzornom odboru nisam želio da govorim na pozive medija koji su tada bili zainteresirani za ovaj slučaj. Nisam želio govoriti za medije prije svega iz razloga što mislim i što sam ubjeđenja da stvari o kojima sam pisao nadzornom odboru ne treba da se istražuju i rješavaju po medijima već u rukovodnim i upravljačkim strukturama fabrike i u policijskim, tužilačkim i sudskim klupama i postupcima, kao i iz razloga što meni osobno takav publicitet nije potreban. Međutim vaši novinari nisu tražili od mene da govorim ili da se izjasnim o naprijed osporenim konstatacijama a koje se tiču mene lično, pa na vaše konstatacije moram reagirati kako izrečene neistine ne bi dobile epitet istine.

Sve svoje ostvarene prihode pa i prihod koji sam ostvario od Fabrike duhana Sarajevo uredno i blagovremeno sam prijavio i prikazao u mojim poreznim prijavama i na sve prihode je plaćen porez u skladu sa važećim propisima koji su važili u vrijeme naplate sredstava, a što se može provjeriti i dokazati mojim poreznim prijavama i uplatama koje su podnešene Poreznoj upravi FBiH. Nikada do sada nijedna moja porezna prijava u kojima su u prilozima bili navedeni i bruto i neto prihodi, nije od strane porezne uprave vraćena niti sam bilo kada pozvan ili obavješten da prijavu izmjenim, dopunim ili platim porez koji eventualno nisam prijavio i platio. Simptomatično je da kad sam se i 2006 godine, prije više godina od mog odlaska u fabriku, u drugoj firmi borio za efikasnost i racionalnost (čitaj protiv korupcije) protiv mene podnešene anonimne krivične prijave a moje porezne prijave i prihodi objavljeni u medijima, pa me ni tada ni nakon toga niko ne pozva da platim neki dodatni porez niti me optuži za neplaćanje poreza, a eto sada vi napraviste otkriće na prijavi koju podnosilac nemade hrabrosti da potpiše, jer zna da je lažno prijavljivanje krivično djelo.

Takođe nije tačno da je prema vašim izvorima istraga koju je pokrenuo MUP prekinuta zbog smrti Šefika Loje... Ova vaša tvrdnja se i logički može zaključiti da nije tačna jer kakve veze može imati smrt gopodina Šefika Loje sa eventualno mojom poreznom obavezom koju nisam platio, obzirom da svako snosi odgovornost za svoje porezne obaveze, pa eto javno izjavljujem da sam spreman odgovorati, ne ističući i ne braneći se smrću dospodina Šefika Loje ili bilo kojim „imunitetom“ osim svojim radom i pravdom.

Vaša priča ima sasvim dugačiju stvarnost. Naime prema mojim saznanjima nakon što sam otišao iz Fabrike duhana protiv mene je na više adresa tužilaštava, MUP-a, SIPE, Finansijske policije i drugih kontrolnih institucija podnešeno više anoniminih krivičnih prijava iste sadržne u kojima je upravo navedeno da nisam platio porez na ostvarene prihode od fabrike, a na osnovu vašeg filma se jasno mogu indentifikovati podnosioci ovih anonimnih krivičnih prijava.

Indikativno je da su neke od ovih anonimnih krivičnih prijava prema mojim saznanjima završile kod visokog zvaničnika Federalnog MUP-a (koji me je nakon što sam ukazao na nezakonitosti zvao i tražio da se sastajemo u noćnim satima van prostorija MUP-a, da o kriminalu u fabrici ne razgovoram ni sa kim osim sa njim), koje su dalje dostavljene tužilaštvima i kontrolnim organima sa zahtjevom za sporovđene istrage. Prema mojim saznanjima provjeru tih prijava vršili su prvo istražitelji porezne uprave, zatim inspektori finansijke policije i na kraju inspektori Federalnog MUP-a. Koliko je meni poznato nijedna od ovih kontrolnih institucija nije utvrdila moje greške u prijavljivanju, obračunu i plaćanu poreza na ostvarene prihode, jer da nije tako, da porezi nisu pravilo obračunati i plaćeni po bilo kom osnovu, tada bi porezna uprava shodno važećim propisima meni izdala rješenje o dodatnim poreznim obavezama. Naprotiv rješenjem br. 13-9/3-15-10-8688/12K.S. Porezna uprava FBiH je utvrdila da po podnešenim poreznim pijavama imam više uplaćenog poreza u iznosu od 1.442,00 KM.

Radi vaše pravilne informisanosti želim vam samo kazati da je na ostvarni prihod od fabrike porez plaćen dva puta i to: prvi put prilikom isplate u iznosu od 30% na bruto osnovicu (član 11 Zakona o porezu na plaću) i drugi put kroz porez na ukupan prihod fizičkog lica po stopi od 15% na osnovicu koji čini ostvareni neto – čist prihod (član 67, 68, 72... Zakona o porezima Sarajevskog kantona).

Ja u FDS nisam otišao ni sa kakvim preporukama ili nalozima političkih grupacija ili otuđenih centara moći ili sa zadatkom da se ta fabrika otme nakon što joj se promjeni upravljačka struktura. Ja sam prihvatio ponudu direktora da radim poslove izvršnog direktora za finansijske poslove, a iste sam radio profesionalno i čestito. Iz mog pisma koje je upućeno nadzornom odboru u kojem su hronološki navedene samo neke aktivnosti jasno se može zaključiti da se moj rad temeljio isključivo na: poštivanju zakona, sačuvanju i povećanju kapitala fabrike, njenom racionalnijem, efikasnijem i transparentnijem poslovanju.

Ja sam u fabrici počeo raditi 15.10.2009 godine i nakon što sam izvršio uvid u poslovne knjige, odmah sam bez bilo kakvih kalkulacija ili ličnih interesa kako se to nastoji prikazati prvo usmeno a zatim i pismeno 20.10.2009 ukazao direktoru na negativno poslovanje koje je teško preko 7.000.000,00 KM. Samo ovaj primjer koji se dogodio na samom početku mog rada jasno ukazuje na moju opredeljenost u vezi sa poslovanjem fabrike, tako da i laiku kad izvrši uvid u hronologuju mojih pismenih obraćanja direktoru, navedenih u pismu nadzornom odboru, može biti jasno ko je i kakve imao i ima interese u vezi sa poslovanjem fabrike. Zaista je nevjerovatno, nečasno i suludo formirati zaključke da sam ja tada bio na zadatku otimanja fabrike i sadejstvu sa političkim grupacijama i ličnostima navedenim u vašem filmu.

O činjenicama navedenim u mom pismu a upućenom nadzornom odboru od mene niko od nadležnih organa (nadzornog odbora, finansijske policije...) nije tražio nikakvu izjavu niti sam od istih pozivan da se na bilo koji način izjasnim o ovim činjenicama. Pa dovođenje i stavljenje u moju „moć“ davanje naloga finansijskoj policiji za istragu je samo jedna velika laž i jeftina podvala. Ja sam pismo dostavio samo članovima nadzornog odbora a gdje se i kome isto dalje dostavljalo odgovor na to ako vas zanima potražite od članova nadzornog odbora. Mada, složićete se da to i nije bit i suština priče jer prava suština i bit je to da li je to što sam ja napisao tačno i istinito, a zatim ko će i kada za to što je napisano i potpisano odgovarati bilo da je laž ili istina.

Nakon gledanja vašeg filma logički se nameću pitanja: Da li je zakonito, normalno, pošteno, racionalno, transparentno da nakon što sam 05.11.2010 godine ukazao i potpisao nezakonitosti navedene u pismu nadzornom odboru, a koje su se mogle provjeriti i potvrditi pregledom poslovnih knjiga od strane stručnih lica za samo nekoliko sati rada, od mene niko od nadležnih ne zatraži bilo kakvo obrazloženje, a da se s druge strane po anonimnim prijavama (za koje po članu 7 stav 3 Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima nije obavezna provjera) daje nalog da se tri puta vrši provjera mojih poreznih prijava.  Da se nisu pokrenule optužnice bilo protiv odgovornih za nezakonito poslovanje bilo protiv mene zbog klevete.... Vjerujem da ćete ako budete zainteresovani i dosljedni vašim daljim istrajnim i čestitim radom otkriti nalogavace, a traženjem odgovora na ova pitanja otkrit neke od zaštitnika i pokrovitelja kriminala u Fabrici duhana Sarajevo, a i šire... sretno.

Konstatacija da sam sporove koje sam poveo protiv FDS izgubio je nezavršena priča i polu istina. Naime tačno je da je Općinski sud Sarajevo donio presude u korist FDS koje ne želim komentarisati izuzev da su na iste uložene žalbe Kantonalnom sudu Sarajevo po kojim nisu donešene odluke, da je apsurdno da ova parnica koja se odnosi na prava iz radnog odnosa (a ne kako se želi prikazati o navodima iz pisma) nije okončana ni do ovog mog obraćanja i nakon protoka vremena od 3 godine i 7 mjeseci. Ja imam strpljenja svoju pravdu i istinu tražiti i do međunaradnih sudova i ubjeđen sam da će se pravda ostvariti bez obzira koliko se na nju dugo čekalo bilo kod domaćih ili međunaradnih sudova. A do ostvarenja mog ubjeđenja ili pak razočarenja, slobodan sam direktoru koji slavodobno pokazuje presude predložiti da o mom trošku u dnvenom listu Avaz i Oslobođenje javno objavi primjera radi presudu br. 65 0 Rs 178646 10 Rs od 30.11.2012 godine i žalbu na ovu presudu, da se pravna i ostala javnost uvjeri koliko u istoj ima pravde i zakona. S druge strane da li će dioničari FDS kako veliki tako i mali štititi svoju imovinu i boriti se za racionalno upravljanje istom to je njihova osobna stvar, kao što je javna i osobna stvar nadležnih organa da preduzmu mjere protiv onih koji nezakonito posluju. Ja sam sa sebe skinuo i moralnu i društvenu odgovornost jer sam svojim kratkim prisustvom u fabrici dao sve od sebe da se imovinom fabrike upravlja racionalno, efikasno i transparentno, a za što sam platio ne malu cjenu. Međutim i opet bi to isto učinio zbog Gospdara koji daje nagradu za pravdu i istinu.

Što se tiče konstatacija gospodina direktora o visini moje zarađene naknade i njenom otkriću mogu samo reći da nije otkrio toplu vodu jer ova topla voda je otkrivena 2006 godine i pomogla mi da dođem u fabriku. Na osnovu mojih usluga fabrika je imala pozitivan efekat na svoje poslovanje od preko 8,4 miliona KM a njegovim radom i „milionskim“ menadžerskim ugovorom (pozivam da ga javno objavi sa ukupnim primanja po njemu) fabrika se sistemski i organizovano urušava. A što se tiče komentara o advokatskom uredu očito je da sam po njemu pogrješio u izboru, jer nisam odabrao možda njegov advokatski ured koji je prisutan u Vranici, GP Bosni, Energoinvest-armature..., koji su doživeli sudbinu poznatu javnosti, pa zato gospodo dioničari i zaposlenici zapitajte se da li i vas očekuje ista sudbina.

Na osnovu sadržaja vašeg filma ne mogu a da vas ne upitam da li ste svjesno nasjeli na laži i podvale vaše „žrtve“, da li ste pokušali sve poistovjetiti, dovesti u istu ravan, glavnog glumca pretovriti u žrtvu, a neke zaštitnike pravde i istine pretvoriti u progonitelje.

Ja iskreno vjerujem da neće proći dugo vremena kad će istina i pravda izaći na vidjelo jer je po mom mišljenju Fabrika duhana Sarajevo jedan od najboljih primjera za dokazivanje odlučnosti da su ova država i njene institucije odlučne u borbi protiv kriminala, korupcije, neracionalnog i neefikasnog poslovanja.


S poštovanjem

Mr. sci. Isović Šerif, bivši finansijki direktor u FDS

Ps
Kako vam ne bi ostao dužan, broj mobitela visokog zvaničnika Federalnog MUP-a koji me je zavo i tažio da o kriminalu u fabrici ne razgovoram ni sa kim osim sa njim je xxxxxxxxxxx (broj poznat redakciji), a pozivi su bili 27.10.2010 godine 18 časova i 42 minuta i 28.10. 2010 u 20 h i 30 minuta. Vjerujem da ako se obratite FMUP-u da će te dobiti ime korisnika ovog broja, listinge i snimke poziva u navedenom vremenu i time vaš film upotpuniti.ODGOVOR ŽURNALA

Novinar TV “Žurnala” Vladimir Kovačević u dva navrata telefonirao je gospodinu Isoviću i u tim razgovorima mu jasno predočio da radi na dokumentarnom filmu o FDS. Također ga je pozvao da u filmu govori o nepravilnostima i nezakonitostima u poslovanju FDS, koje je on precizno naveo u svom pismu Nadzornom odboru. Uz to, obavijestio ga je da ćemo zatražiti i njegov stav o optužbama koje je iznijela suprotstavljena strana.

Gospodin Šerif Isović je tokom prvog telefonskog razgovora rekao da mu treba neko vrijeme da razmisli i odluči, da bi tokom drugog razgovora kolegi Kovačeviću saopštio da je on “svoje rekao” u pismu NO.
Dakle, gospodin Isović je imao priliku da kaže sve ono što je iznio u svom pismu/demantiju, ali je odbio da to učini, što je njegovo pravo.
Nezakonitosti koje je on naveo u svom pismu NO, odnosno one koje su najkrupnije, su u filmu vrlo precizno iznesene.

 U filmu nigdje nije rečeno da poreske prijave g. Isovića nisu uredne, niti je rečeno da on to nije učinio u skladu sa važećim propisima, ali jeste naveden način na koji je jedan dio njegove zarade od FDS oslobođen od plaćanja poreza.

U filmu jeste navedeno da je istraga o poslovima gospodina Isovića sa FDS prekinuta nakon smrti gospodina Šefika Loje, što je tačno. Čak i Isović u svom demantiju potvrđuje da su protiv njega podnošene krivične prijave “u kojima je navedeno da nisam platio porez”, kao i da je “vođena istraga”. I navodi da, koliko je njemu poznato, “nijedna institucija nije utvrdila greške…”. Ovdje nije jasno šta se demantuje.

 Što se tiče neimenovanog visokog zvaničnika Federalnog MUP-a, i njegovog broja telefona prava je šteta da je propustio da to učini u direktnom razgovoru sa novinarima TV “Žurnala”. Ovako, nakon svega, ta informacija je nevažna.
 
Nigdje u filmu nije rečeno da je g. Isović došao u FDS po nalozima centara moći. (Istine radi, u FDS je došao kao kadar SDA). Jeste ukazano na koincidenciju njegovog pisma, ulaska Finansijske policije i svega onoga što se dalje dešavalo, a što je precizno navedeno.

„Toliko su Isovićevo pismo o kriminalu, ulazak Finansijske policije u FDS, kao i dolazak Jasmina Jaganjca, ispred SDP-a u Nadzorni odbor, kvalitetno uvezani da ovaj slijed događaja i dešavanja koja su proizveli, nameću zaključak da su narečeni akteri djelovali po nalogu političkih grupacija“, navedeno je u tom dijelu filma.

Znači, precizno je rečeno da je uvezano Isovićevo pismo, a ne Isović, što nije jedno te isto, već je riječ o sasvim različitim pojmovima.

 Što se tiče sudskih sporova sa FDS, ono što je objavljeno je definitivno tačno, a to potvrđuje i sam Isović u svom pismu.

Kada su u pitanju njegovi navodi da ga niko od nadležnih organa nije pozivao povodom optužbi  navedenih u njegovom pismu NO, da ih obrazloži i argumentuje, slažemo se da je to zaista žalosno, katastrofalno i van svake pameti, što je i naglašeno u filmu. Što se tiče njegovih zaključaka o filmu, to je njegov lični stav, na koji on ima puno pravo i mi ga podjednako uvažavamo kao i sve druge stavove.

Gospodin Šerif Isović je imao priliku, kao i svi drugi akteri priče, da u filmu kaže, argumentuje ili demantuje sve navode iz filma, kao i sve optužbe koje su drugi izrekli na njegov račun. On je to odbio, što je njegovo pravo.

I mi, kao i gospodin Isović, čvrsto vjerujemo da neće proći dugo vremena kada će istina o FDS izaći na vidjelo. Upravo zbog toga smo film i radili, kako bi to vrijeme pokušali ubrzati.  

(zurnal.info)