SEBIJA IZETBEGOVIĆ PROVODI ČISTKU NA MEDICINSKOM FAKULTETU:Bit ćete špahtlom skinuti!

Istražujemo

SEBIJA IZETBEGOVIĆ PROVODI ČISTKU NA MEDICINSKOM FAKULTETU: Bit ćete špahtlom skinuti!

Žurnal posjeduje dokumente Medicinskog fakulteta Sarajevo, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva obrazovanja KS, koji pokazuju na koji način se na Medicinskom fakultetu obračunava sa nepodobnim profesorima, te kako se falsifikuju biografije kandidata da bi ispunili uslove za posao.

Bit ćete špahtlom skinuti!

Medicinski fakultet u Sarajevu pod potpunom je kontrolom direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović – tvrde uposlenici Fakulteta u javnom pismu. Nepodobni uposlenici izloženi su mobingu i diskriminaciji, a podobni se anagažuju na nelegalan način:

- Nastavni proces nikada nije bio na nižim granama, čak je zabilježeno i da je jedan ugledni profesor dao otkaz iz moralnih razloga, a bio je član Etičkog odbora. Nastavnici sa dugogodišnjim iskustvom su diskriminisani i izbačeni iz nastavnog procesa. Potpuno su isključeni profesori Ismet Gavrankapetanović, Rusmir Mesihović, Faris Gavrankapetanović, kao i nastavnici u zvanju vanredni profesor i docent Reuf Karabeg i Mirsad Kacila, Sanko Pandur, Adnan Hadžimuratović, Zelija Velija- Ašimi, Naser Nabil i još niz drugih.

Profesori koje smo kontaktirali mahom ne žele govoriti o ovoj temi. Jedan od njih, obrazlažući način na koji je uklonjen sa Fakulteta, kaže:

- Pomoćnici direktorice Izetbegović na Fakultetu – to su ruke amputirke koje nose oružje i sijeku.

Dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semra Čavaljuga inicijalno je pristala na razgovor sa novinarima Žurnala. Nakon što su joj upućena okvirna pitanja, otkazala je razgovor putem svog kabineta, uz obrazloženje da nema vremena.

Ignorisanje upozorenja

Žurnal posjeduje dokumente Medicinskog fakulteta, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva obrazovanja KS, koji pokazuju na koji način se na Medicinskom fakultetu obračunava sa nepodobnim profesorima, te kako se falsifikuju biografije kandidata da bi ispunili uslove za posao.

Šestog oktobra prošle godine svi ljekari koji su napustili KCUS skinuti su sa liste Nastavno-naučnog vijeća (NNV) Medicinskog fakulteta u Sarajevu i predmeta na kojima su održavali nastavu. Nakon te odluke Uprave Fakulteta, bivši sekretar Benjamin Vojniković pismeno upozorava tadašnju dekanesu Amelu Kulenović kako ova odluka nema pravno uporište:

- Uvidom u relevantne propise iz oblasti visokog obrazovanja nije se mogao pronaći propis po kojem je moguće izabrano akademsko osoblje isključiti iz nastavnog procesa za naučnu oblast ili predmet za koji su izabrani. Predmetnom Odlukom su derogirana već stečena prava izabranog akademskog osoblja po dva osnova – po osnovu izbora u nastavno-naučna zvanja kao i prava iz rada po osnovu zaključenih ugovora o radu – stoji u dopisu, koji je u potpunosti ignorisan.

Nakon ove odluke a na žalbu profesora koji su uklonjeni sa predmetne nastave, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 19. oktobra donosi rješenje kojim se Medicinskom fakultetu zabranjuje ovakvo postupanje i nalaže se formiranje NNV u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Amela Kulenović tada postupa po rješenju inspektora, kaže jedan od sagovornika Žurnala:

- Tokom oktobra i početkom novembra Amela Kulenović je dva puta sazvala hitnu sjednicu Nastavno-naučnog vijeća, gdje je ponovo ubacila profesore koji su izbačeni iz nastavnog procesa. Međutim, Sebija Izetbegović je opstruisala taj proces, i to tako što je svim članovima NNV-a koji su uposlenici KCUS-a zabranjeno prisustvo sjednici, i to pod prijetnjom otkaza, tako da ni na jednoj od tih sjednica nije bilo kvoruma.Na odluku inspektora da je uklanjanje profesora iz NNV-a nelegalno, tada se kao drugostepenom organu žali 20 šefova katedri Fakulteta i dekanesa. Pozivajući se na činjenicu da “sporni” profesori nemaju nastavno-naučnu bazu u smislu rada u KCUS-u, Ministarstvu obrazovanja KS-a šalju dopis u kom pitaju:

- Da li neko ko nije uposlenik Fakulteta ni nastavne baze može biti član Vijeća? - jer dijelu profesora uskoro ističu ugovori ranije potpisani.

Ministarstvo je 13.11.2017. jasno naznačilo da u sastav NNV, između ostalih:

- …  ulaze svi članovi akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora, te predstavnici asistenata, viših asistenata, lektora, koji nakon izvršenog izbora u akademsko zvanje imaju zasnovan radni odnos sa punim ili nepunim radnim vremenom na Medicinskom fakultetu UNSA.

Nepodobni profesori

Prvi pokušaj da se profesori uklone iz ustanove, nije uspio:

- Bit ćete špahtlom skinuti, poručeno nam je – kaže jedan od njih.

Fakultetom tada kruži cirkularni mail da se, shodno nalogu dekana, sa spiska NNV trebaju izbrisati sljedeće mail adrese: dr. sci. Slavka Ibrulj, dr. sci. Mirela Mačkić-Đurović, prof. dr. Rusmir Mesihović, prof. dr. Mehmed Kulić, prof. dr. Zelija Velija-Ašimi, doc. dr. Naser Nabil, prof. dr. Faris Gavrankapetanović, prof. dr. Mirsad Kacila, prof. dr. Reuf Karabeg, doc. dr. Adnan Hadžimuratović, doc. dr. Sanko Pandur, doc. dr. Amira Skopljak i doc. dr. Ahmed Novo.

- Bio je to prvi pokušaj Sebije Izetbegović da nas eliminiše, ali nije uspio. Tada dekanesa Kulenović saziva sjednicu na koju dolazi i profesorica Izetbegović, i to je prvi put da je nakon dva prethodna pokušaja deblokiran rad NNV. Znalo se da ko iz KCUS-a bez njene dozvole ode na sjednicu dobija otkaz. No, Amela Kulenović tada želi postupiti po zakonu i po smjernicama inspektora i Ministarstva – zbog toga je i skinuta – tvrdi naš sagovornik.

U narednih nekoliko mjeseci počinju isticati konkursi profesorima koje se više ne želi na Fakultetu. Po zakonu, šest mjeseci prije isticanja treba raspisati novi konkurs za tu poziciju.

Žurnal je pratio konkurse Medicinskog fakulteta: u oktobru 2017. objavljuje se konkurs za 10 nastavnika i tri asistenta. Ono što do tada nije bila praksa postaje presedan – u konkurs se dodaju posebni uslovi za izbor u nastavnonaučna zvanja. Posebni uslovi su da kandidati koji konkurišu za dio pozicija na kojima predaju navedeni profesori moraju dostaviti dokaz da su u radnom odnosu sa nastavnom bazom Fakulteta. To je, naravno, KCUS. Kako profesori koji su otišli sa KCUS-a sada više nemaju tu nastavnu bazu, pretpostavljalo se da će na taj način i biti eliminisani iz nastave.
 
Na ovaj konkurs upućena je žalba Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

- Nije bilo osnova za uvrštavanje posebnih uslova u konkurs, odlučuje inspektor. Fakultet do tada nije donio ni pravilnik o izboru u akademska zvanja. Zbog toga se Fakultetu naređuje da uslove konkursa uskladi sa Zakonom o visokom obrazovanju KS i Statutom UNSA - rješenje je inspektora.

Fakultet se na ovu odluku komisije žali Ministarstvu obrazovanja. Žalba je odbijena: nije bilo pravnog osnova za posebne uslove, potpisuje rješenje 23. januara 2018. ministar Elvir Kazazović.

Krajem januara fakultet objavljuje ispravljeni konkurs, bez posebnih uslova. Način na koji su se birali kandidati prijavljeni na ovom konkursu, a o čemu će Žurnal detaljnije pisati u narednim tekstovima, stigao je do nadležnih inspekcijskih organa.

Činjenica je, a kako je Žurnalu rečeno u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, da je KUIP od januara do kraja aprila ove godine izvršio ukupno 23 inspekcijska nadzora, od čega se deset njih odnosilo na okolnosti konkursa za izbor u zvanja.
Fakultet je do sada platio 12 hiljada KM kazni za uočene nepravilnosti u vezi sa samo jednim slučajem. Ukupni iznos je nekoliko desetina hiljada KM:

- Radi utvrđenih nepravilnosti, kantonalni upravni inspektor je djelovao pokretanjem četiri prekršajna postupka izricanjem novčanih sankcija u ukupnom iznosu od 12.000 KM, te tri rješenja o izrečenim upravnim mjerama.

(zurnal.info)