Kantonalni stambeni fond:Dva puta mijenjani uslovi kako bi Adnan Efendić postao direktor
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Kantonalni stambeni fond: Dva puta mijenjani uslovi kako bi Adnan Efendić postao direktor

Tadašnja Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa Elmedinom Konakovićem dva puta mijenja odluku o uslovima koje mora ispunjavati novi direktor

Dva puta mijenjani uslovi kako bi Adnan Efendić postao direktor

Prema Odluci Vlade Kantona Sarajevo iz 2005. godine definisani su opći i posebni uslovi za imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda. U općim uslovima između ostalog je navedeno da kandidat “nije na bilo kojoj funkciji u političkoj stranci”.

Adnan Efendić tada je bio šef kantonalne kadrovske komisije SDA.


U istoj odluci u  posebnim uslovima za imenovanje direktora navedeno je da kandidat mora imati završen fakultet građevinskog ili arhitektonskog smjera te da ima “najmanje pet godina radnog iskustva sa stručnim i profesionalnim znanjem iz stambene oblasti”. 

Adnan Efendić profesor je sociologije. 

Na 75. sjednici održanoj 16.03.2017. godine, Vlada KS usvaja Odluku o izmjeni odluke o kriterijima za imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda iz 2005. godine.


U Odluci o kriterijima za nominovanje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, tačka III, alineja 1. mijenja se i glasi:"- da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECST bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja društvenog ili tehničkog smjera". U tački III alineja 2. mijenja se i glasi: "- da ima najmanje pet (5) godina radnog staža u struci
", navedeno je u izmjenama Odluke iz 2005. godine.

 

 

Adnan Efendić skoro pa ispunjava nove uslove za imenovanje na mjesto direktora. Vlada Kantona Sarajevo zaboravila je da je Efendić član mnogobrojnih upravnih i nadzornih odbora pa ponovo moraju mijenjati uslove za imenovanje direktora.


Odlukom Vlade KS od 27. marta 2017. godine briše se uslov da kandidat za mjesto direktora ne može biti član upravnog odbora niti jedne ustanove ili drugog pravnog lica.Prije Vlade KS, Upravni odbor Fonda pokušao je izmijeniti potrebne uslove za imenovanje direktora Kantonalnog stambenog Fonda. Pokušaji Upravnog odbora, kao i izmjene koje je izvršila Vlada KS, zabilježene su u Službenom glasniku Kantona Sarajevo.

Prvo prilagođavanje uslova za imenovanje direktora Upravni odbor Kantonalnog stambenog fonda izvršio je na 2. sjednici održanoj 09.02.2017. godine. Upravni odbor usvaja Odluku o kriterijima za imenovanje direktora Fonda.

 

Istovremeno raspisuju i javni oglas za imenovanje novog direktora Fonda. Ništa ne bi bilo sporno da već nije postojala odluka Vlade Kantona Sarajevo iz 2005. godine kojom su jasno definisani uslovi za imenovanje direktora.


Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog Fonda iz 2005. godine

Da je mjesto već unaprijed bilo rezervisano za podobnog stranačkog kandidata najbolje pokazuje razlike u odlukama iz 2005 i 2017. godine. U odluci iz 2005. godine kandidat je morao imati završen fakultet građevinskog ili arhitektonskog smjera i ne smije biti član upravnog odbora niti jedne ustanove ili drugog pravnog subjekta. U odluci iz februara 2017. godine kandidat za mjesto direktora treba imati završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera. Članstvo u upravnim odborima nije navedeno u novoj odluci.

Upravni odbor 28.2.2.2017. godine poništava javni oglas za imenovanje direktora.

 

 

Prema odluci iz 2005. godine javni oglas za imenovanje direktora Fonda raspisuje ministar u Ministarstvu stambenih poslova a ne Upravni odbor Fonda. Odluke o kriterijima za izbor direktora ranije je donosila Vlada KS tako da je upitno kako Upravni odbor Fonda može mijenjati odluke Vlade KS.

Greške u koracima koje je napravio Upravni odbora brzo je ispravila Vlada KS. Na 75. sjednici održanoj 16.03. i 27.3.2017. godine Vlada vrši skoro pa iste izmjene Odluke o kriterijima za imenovanje direktora kantonalnog stambenog Fonda iz 2005. godine.

Dva dana kasnije, 29.3.2017.godine ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić raspisuje javni oglas za imenovanje na poziciju direktora Kantonalnog stambenog Fonda Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo 11.5.2017. godine donosi Rješenje o imenovanju Adnana Efendića na mjesto direktora Kantonalnog stambenog fonda.

 

Adnan Efendić još uvijek je direktor Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo.

(zurnal.info)