Negativno mišljenje za mostarsko preduzeće:JP “Komunalno” troši novac bez definisanih nadležnosti
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Negativno mišljenje za mostarsko preduzeće: JP “Komunalno” troši novac bez definisanih nadležnosti

Javno preduzeće “Komunalno” Mostar nije provodilo javne nabavke u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, niti su pripremali tendersku dokumentaciju u skladu sa ovim Zakonom. Ovo je jedan od razloga zbog kojeg su za reviziju usklađenosti za prošlu godinu dobili negativno mišljenje.

JP “Komunalno” troši novac bez definisanih nadležnosti
/ komunalno - mostar.ba

 

Podijeljenost Grada Mostara uveliko utiče i na komunalne usluge za koje se na godišnjem nivou izdvajaju milioni. Zbog loše usluge, te netransparentnog trošenja novca aktivisti Mreže “Naše društvo” su još prije dvije godine podnijeli krivičnu prijavu protiv nekoliko osoba među kojima je i direktor JP “Komunalno” Esad Pobrić.

Prijava se, između ostalog, odnosila i na nekompetentnost izvođača javnih radova.

“Znamo da se taj novac od desetak miliona KM godišnje troši kroz JP Komunalno. Na spisku imaju 192 radnika, a niko ne zna koji su to ljudi. Mi na terenu viđamo petnestak radnika”, upozoravali su iz Mreže “Naše društvo” još početkom 2019.

Šta je Tužilaštvo HNK uradilo po ovoj prijavi do danas nije poznato, jer imaju praksu neodgovaranja na novinarske upite.

 

odluka za komunalno 2

Iz revizorskog izvještaja za 2020. godinu

 

Revizori su, također, utvrdili da je JP “Komunalno” bez pismene saglasnosti Grada Mostara za 2020. ustupalo dio poslova zajedničke komunalne djelatnosti gospodarskim društvima „Parkovi“ p.o. Mostar i „Komos“ d.d. Mostar u ukupnom iznosu od 1.318.069 KM.

Ovo nije u skladu sa odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti, prema kojoj se ti poslovi mogu ustupiti samo uz saglasnost Grada Mostara.

Revizori su za 2020. godinu utvrdili da JP “Komunalno” nije preuzelo sve poslove iz nadležnosti definisane odlukom o osnivanju, te nisu preuzeli imovinu i radnu snagu javnih preduzeća “Komos” d.d. (koji održava istočni dio grada) i “Parkovi” u stečaju (zadužen za zapadni Mostar), jer ona nisu ugašena.

Zbog toga nije bilo u mogućnosti samostalno obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti tako da na području Grada Mostara komunalne djelatnosti obavlja više subjekata (preduzeća “Komunalno”, “Komos” i “Parkovi”). Nadležnosti nisu jasno utvrđene i razgraničene, otežano je praćenje izvršenja aktivnosti, a samim tim i efikasnost obavljanja komunalnih usluga”, utvrdili su revizori.

Osim toga, JP “Komunalno” angažovalo je treća lica za građevinske radove koji su mu dodijeljeni pojedinačnim odlukama Grada Mostara, kao što su za sanacije klizišta, potpornih zidova, sanacija puteva, uređenje parkova, fontana.

U prošloj godini je, prema podacima prezentiranim revizorima, "Komunalno" provelo 29 postupaka nabavke roba i usluga.Zaključeni su ugovori ukupne vrijednosti od 3.548.253 KM. Od toga je 12 nabavki putem otvorenog postupka (3.352.479 KM), po jedna nabavka putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja (127.606 KM) i konkurentskog postupka (11.464 KM), te 15 nabavki putem direktnih sporazuma (56.704 KM).

 

Bez zaključenog ugovora

 

Revizijom je utvrđeno da Uprava za usluge održavanja horizontalne signalizacije nije provela postupak javne nabavke, niti su sa Gradom Mostarom zaključili ugovor za obavljanje tih poslova.

Međutim, Grad Mostar je davao hitne naloge za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije za koje su nadležni iz ovog preduzeća angažirali, kao i ranijih godina, dobavljača  “Colorex“ d.o.o. Mostar. U prošloj godini “Colorex” je za “Komunalno” izvršio usluge u vrijednosti od 175.463 KM, ali bez prethodno provedenog postupka javne nabavke i zaključenog ugovora. 

Ovakav način postupanja je u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, a iz JP "Komunalno" su se za obavljene poslove pozivali na ugovor koji je istekao još u 2019. godini. Isti dobavljač “Colorex” angažovan je i u ovoj godini, također za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije, kroz otvoreni postupak. Procijenjena vrijednost je 98.600 KM.

Prema podacima s portala javnih nabavki, od četiri dobavljača koja su poslala ponude tri su bile prihvatljive, a izabran je “Colorex” sa najnižom ponuđenom cijenom.

 

Colorex 11 akta-ba

Firma Colorex angažovana i u ovoj godini, ali i 2018. i 2017. / Podaci sa Akta.ba

 

Zanimljivo je da je iz istih razloga “Colorex” biran i 2018. (procijenjena vrijednost 65.300 KM), ali i 2017. godine (procijenjena vrijednost 69.645 KM).

Zakon o javnim nabavkama se kršio i kod izvođenja građevinskih radova čija je vrijednost procijenjena na 925.686 KM. JP “Komunalno” je za izvođenje ovih radova provelo otvoreni postupak i zaključilo okvirni sporazum 9. aprila 2020. godine na razdoblje od 12 mjeseci sa dva ponuđača “Euro-vig”d.o.o. i “Konherc” d.o.o. u vrijednosti od 800.000 KM bez PDV-a, odnosno 936.000 KM sa PDV-om.

 

Iz izvjestaja a

Iz revizorskog izvještaja za 2020. godinu

 

Prema sporazumu, JP “Komunalno” je dodjeljivalo pojedinačne ugovore prvom najpovoljnijem ponuđaču, a u slučaju da on nije u mogućnosti izvesti radove, dodjeljivao je drugorangiranom. Na temelju ugovora izvedeni su radovi i ispostavljeni računi, uz priloženi pregled izvedenih količina radova odobrenih od nadzornog organa i cijena iz ponude.

Pored toga, odlukama Grada Mostara, iz septembra 2020., JP “Komunalno” zaduženo je da izvrši radove na sanaciji klizišta i terena ugroženog bujičnim vodama na lokalitetu Blagaja (vrijednost radova procijenjena na 160.000 KM), koji nisu predviđeni okvirnim sporazumom.

Proveden je pregovarački postupak bez objave obavještenja i zaključen je ugovor sa firmom “Euro-vig” d.o.o. u vrijednosti od 127.604 KM, za izvođenje viškova i nepredviđenih radova.

“Zapisnikom o radu komisije konstatirano je da nepredviđeni radovi nisu uključeni u osnovni ugovor i ne mogu se odvojiti od osnovnog ugovora (okvirnog sporazuma). Međutim, nisu ispunjeni uslovi propisani članom 24. ZJN, jer se radi o novim radovima koji nisu vezani za izvršenje radova predviđenih okvirnim sporazumom”, navode revizori.

S obzirom na to da su odlukama Grada ovi radovi dodijeljeni preduzeću “Komunalno” još u septembru 2020. oni nisu ni mogli biti sastavni dio okvirnog sporazuma, niti su funkcionalno vezani za druge radove koje je preduzeće izvršilo.

Zbog navedenog revizori nisu mogli potvrditi opravdanost provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Sa firmom “Euro-vig” d.o.o. ostvaren je promet u ukupnom iznosu od 830.769 KM (bez PDV-a) i “Konherc” d.o.o. u iznosu od 94.917 KM (bez PDV-a), što ukupno iznosi 925.686 KM (bez PDV-a).

Revizori su utvrdili da “Komunalno” izvodi radove po lokalitetima i temeljem pojedinačnih odluka Grada Mostara. Predmjer i predračun pojedinačnih radova nije usuglašen sa obrascem iz cijene ponude jer tenderska dokumentacija ne sadrži količinske specifikacije za opis posla ili zadatke za usluge i radove koje su se stvarno izvršile, već sadrži uopćene građevinske radove.

I ovo je suprotno članu 53. Zakona o javnim nabavkama.

 

Različite cijene

 

U finansijskom izvještaju dalje stoji da “opis i cijene izvršenih radova ne odgovaraju opisima i cijenama iz usvojenih ponuda”.

Tako na primjer, za radove na uređenju pomoćnog objekta MZ Potoci izvršeni su radovi koji nisu predviđeni obrascem ponuda, a odnose se na montažu krovne čelične konstrukcije u iznosu 18.915 KM, nasipanje granuliranog pijeska u vrijednosti 5.740 KM, molersko - farbarske radovi od 3.276 KM, demontažne radovi i rušenje od 5.842 KM.

Utvrđeno je da nabavke građevinskih radova nisu izvršene u skladu sa potpisanim okvirnim sporazumom, niti su izvršeni predviđeni radovi (zemljani, betonski, armirački).

Uprava JP “Komunalno” je i u ovoj godini za građevinske radove angažovala mostarsku firmu “Euro-vig”, a zaključenim ugovorom obuhvaćene su još dvije i to  “Kopex dodig” d.o.o. iz Čitluka, te “ES-BI-EM” d.o.o. iz Mostara. Radi se o okvirnom sporazumu vrijednosti od 500.000 KM, a trajanje ugovora je od 28. aprila 2021. do 28. aprila 2022. godine. U obavještenju o dodjeli ugovora navodi se da se radi o otvorenom postupku, a kriterij za dodjelu ugovora je bio “ekonomski najpovoljnija ponuda”, te da su zaprimili četiri ponude, od čega su tri bile prihvatljive.

 

(zurnal.info)