Vlast

Odvojeni život predsjednika i potpredsjednika Federacije: Sjede u istom prostoru, nemaju nikakvu komunikaciju i troše milione maraka

Piše: Zinaida Đelilović

U revizorskom finansijskom izvještaju za prošlu godinu stoji da je Kabinet predsjednika Federacije za naknadu na prevoz utrošio čak 20.841 KM, dok je potpredsjednica FBiH za naknadu troškova smještaja dužnosnika izdvojila 10.323 KM

Vlada FBiH je na hitnoj sjednici 27. oktobra donijela odluku kojom se preraspodjelom sredstava Kabinetu potpredsjednice Federacije BiH Meliki Mahmutbegović dodjeljuju nedostajuća sredstva neophodna za isplatu bruto plata i naknadu troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca do kraja godine. 

Iz kojih razloga je donesena ova odluka, s obzirom na to da su rebalansom budžeta za 2020. već izdvojena sredstva za ovu svrhu, zanimalo je i Miru Grgić iz SDP-a koja je ovo pitanje potegla na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 2. decembra. 


Umanjen budžet

 

Kabinetu potpredsjednice je, podsjetimo, nakon usvajanja amandmana zastupnika SDP-a Irfana Čengića na sjednici Predstavničkog doma, budžet umanjen za 207.999 KM. 

Čengić navodi da se “Melika Mahmutbegović nije željela odreći svojih troškova koje ona dijeli zbog čega joj je Parlament FBiH izglasao amandman kojim joj se smanjuje budžet”, te istovremeno podsjeća da je potpredsjednik FBiH Milan Dunović pokazao odgovornost i smanjio vlastiti budžet u vremenu krize.

 “Također je bio i amandman da se predsjedniku Federacije Marinku Čavari smanji budžet, koji sam ja podržao, ali nisu zastupnici SDA i HDZ-a”, izjavio je Čengić za Žurnal. On tvrdi da nije upoznat sa preraspodjelama koje je Vlada FBiH vršila, da li su joj dodijeljena sredstva samo za plate ili i za druge grantove koje ona dijeli. 

“Pravo pitanje je zašto su troškovi njenog kabineta za plate veći od troškova kabineta Milana Dunovića ako obavljaju iste dužnosti”, naglašava Čengić, te pojašnjava da se radi o razlici od 80.000 KM za plate i naknade troškova zaposlenih, za koliko je u tu svrhu amandmanom i smanjen budžet Kabinetu potpredsjednice.

Osim toga, amandmanom su Kabinetu potpredsjednice smanjena sredstva za tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima za 34.999 KM, za tekuće transfere pojedincima za 36.000 KM i neprofitnim organizacijama za 57.000 KM. 

Iz Kabineta potpredsjednice podsjećaju da je ona sama reducirala budžet svog kabineta za 20.000 KM i da je već rebalansirani budžet umanjen za dodatnih 207.999 KM. 

“Amandman je i pored vrlo jasnog odbijanja Vlade FBiH, nažalost, dobio potrebnu većinu i Kabinet je uveo u krajnje tešku finansijsku situaciju. Istovremeno je otvorio mnogobrojna pitanja poput onog zašto se Kabinetu potpredsjednice uzimaju finansijska sredstva neophodna za izmirenje zakonskih obaveza kao što su plate i naknade uposlenika, a budžet Kabineta predsjednika FBiH ostavlja, u vrijeme pandemije, netaknut sa preko 280.000 KM grant sredstava”, pitaju iz Kabineta potpredsjednice. 

Bili su primorani, kažu, da zatraže pravnu pomoć i savjet eksperata, koji su utvrdili da odluka o izmjenama i dopunama budžeta FBiH ne ispunjava ustavne i zakonske standard. 

Vladu FBiH su upoznali s namjerom da će Ustavnom sudu FBiH podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti sporne odluke i da će pokrenuti institucionalni spor. 

“Nakon što smo Vladu FBiH upoznali sa situacijom u koju je doveden Kabinet i mogućeg poduzimanja mjera s naše strane pristupilo se iznalaženju rješenja”, odgovorili su nam iz Kabineta potpredsjednice FBiH.

 

Jedan ID broj, tri finansijska izvještaja

 

Alma Kratina, poslanica DF-a u Predstavničkom domu, kaže da je “interesantno da se kroz intervenciju prema Kabinetu potpredsjednice nije istovremeno tražilo i umanjenje sredstava Kabinetu predsjednika Federacije Marinka Čavare, što je DF tražio”. Naglašava da nije bilo potrebe intervenisati prema kabinetu Dunovića, jer je sam po zahtjevu Vlade napravio korekciju. 

“Istina je da je potpredsjednica Mahmutbegović imala realan problem isplate plaća u kabinetu, što je uvaženo”, dodala je. Istovremeno ukazuje i na jedan drugi problem, a na koji godinama u izvještajima upozoravaju i glavni revizori – Kabinet predsjednika i potpredsjednika FBiH su jedan subjekt, jedan ID poreski broj, a godinama nemaju jedan finansijski izvještaj. 

“Kako je moguće da se sačine tri završna izvještaja i kako ministarstvo finansija to prihvata kad se radi o jedno subjektu pod jednim ID brojem. Kad je FIA na to upozorila napravljen je izvještaj koji nije potpisao Čavara. Kako je moguće prihvatiti takav izvještaj. Kako je moguće nigdje ne progovoriti o toj vrsti bahatosti”, dodala je Kratina. 

Dalje pita šta preostaje Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju, čija je i ona članica, kad se na pretresu pojave predstavnici Ureda glavnog revizora s jedne, te predstavnici Kabineta predsjednika i potpredsjednika Federacije s druge strane, iznose svoja viđenja u kojima očigledno nema tačke susreta. 

“Rade u istom prostoru, a komunikacije nema. Imaju jedan ID broj, a apsolutno su odvojeni subjekti”, zaključuje na kraju. 

Preporuka revizora u izvještaju o finansijskoj reviziji predsjednika i dva potpredsjednika FBiH za prošlu godinu jeste da oni trebaju osigurati jedinstveno i funkcionalno unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta sukladno zakonskim i drugim propisima. 

 

Naknade za prevoz i smještaj dužnosnika

 

U 2019. izmjenama i dopunama budžeta Kabinetu predsjednika i potpredsjednika FbiH, ukupno je bilo odobreno 3.132.503 KM. 

Za Ured predsjednika je tada izdvojeno 1.271.813 KM, od čega su izdaci na plate i naknade 480.124 KM. Ured potpredsjednice dobio je 925.221 KM, a izdaci za plate i naknade bili su 438.869, dok je Ured potpredsjednika Dunovića prošle godine dobio 935.458 KM, a izdaci na plate su iznosili 366.737 KM. 

Kabinet predsjednika Federacije je na naknadu za prevoz utrošio čak 20.841 KM, dok je potpredsjednica FBiH za tu svrhu potrošila 4.674, a potpredsjednik Dunović 2.376 KM. 

Potpredsjednica Federacije najviše je utrošila za naknadu troškova smještaja dužnosnika 10.323 KM. Za istu svrhu, Čavara je utrošio 9.065 KM, dok Dunović nije ništa, kao ni za odvojeni život, ali ni za naknadu za prevoz korisnicima odvojenog života. 

Čavara je za naknadu za odvojeni život utrošio 8.766 KM, dok je za istu svrhu Mahmutbegović, prema revizorskom izvještaju, izdvojila 8.374 KM. 

„Potpredsjednica FBiH je za topli obrok izdvojila 23.846 KM, regres 5.016 i 9.114 KM za naknadu u slučaju smrti ili teže bolesti“, navodi se, između ostalog, u revizorskom izvještaju. 

Čavara je u prošloj godini za topli obrok izdvojio 21.435 KM, a za regres 4.560 KM, dok za naknadu u slučaju smrti ili teže bolesti nije ništa. 

Dunović je za topli obrok izdvojio 20.997 KM, regres 4.560 i 3.713 za naknadu u slučaju smrti ili teže bolesti. 

Revizijom je utvrđeno da je Kabinet potpredsjednice radni odnos zasnovao sa dva savjetnika na određeno vrijeme temeljem rješenja potpredsjednice od 1. oktobra 2019. Primanjem ta dva uposlenika broj zaposlenih je 13, dok su budžetom za 2019. odobrena sredstrva za 12 uposlenika. 

 

Za putne troškove čak 35.000 KM

 

Prema revizorskom izvještaju, potpredsjednik Federacije je na putne troškove u prošloj godini izdvojio 35.072 KM. U istu svrhu, potpredsjednica FBiH je izdvojila 20.937 KM, a potpredsjednik Dunović 13.606 KM. 

Asistentu predsjednika isplaćeno 18.600 KM

Revizori su utvrdili da je Kabinet predsjednika FBiH je na komunikaciju i komunalne usluge utrošio 15.958 KM. Najveći izdaci su za mobilnu telefoniju i to 10.505 KM. 

„Utvrđeno je da predsjednik Čavara koristi dva broja mobilne telefonije i da ima neograničeno pravo korištenja mobitela. Treći broj služi za potrebe ureda“, stoji u revizorskom izvještaju.  

Ured predsjednika je zaključio dva ugovora o djelu s vanjskim saradnicima za potrebe izrade godišnjeg završnog računa i poslove asistenta predsjednika. Međutim, nije utvrđeno na koji su način odabrane te osobe kao ni na koji način je utvrđena naknada. Asistentu predsjednika isplaćena je ukupna neto naknada od 18.600 KM,a mjesečna neto naknada je iznosila 1.550 KM.

 

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Marinko Čavara, Melika Mahmutbegović