Federalni revizori o Solakovom vođenju FUCZ:Kršenje Zakona o javnim nabavkama, zloupotreba službenih vozila, neosnovane isplate...
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Federalni revizori o Solakovom vođenju FUCZ: Kršenje Zakona o javnim nabavkama, zloupotreba službenih vozila, neosnovane isplate...

Objavljen je Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu kada je direktor bio Fahrudin Solak. Evidentirana su brojna kršenja Zakona o javnih nabavkama, službena vozila su se koristila za vrijeme vikenda i godišnjih odmora, neosnovano su se obračunavali i isplaćivali posebni dodaci na plaću...

Kršenje Zakona o javnim nabavkama, zloupotreba službenih vozila, neosnovane isplate...

Ured za reviziju institucija Federacije BiH objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za 2019. godinu. To je prvi put da još od 2014. godine. Podsjetimo da je tokom 2019. na čelu ove uprave bio trenutno suspendovani Fahrudin Solak.

Kada je riječ o dijelu koji se odnosi na reviziju usklađenosti, FUCZ je od federalnih revizora dobila mišljenje s rezervom. Revizori su ukazali na brojne nelogičnosti i nepravilnosti kad je riječ o poslovanju ove uprave.

Podsjetili su revizori na preporuke iz prethodne revizije (2014. godina) i ustanovili da je samo jedna preporuka realizirana, dvije preporuke su djelomično realizirane, dok čak četiri preporuke nisu realizirane. Tako FUCZ u prethodnom periodu nije poboljšala funkcionisanje sistema internih kontrola, nije poduzela aktivnosti na uspostavi interne revizije, nije preispitala Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u dijelu dodatka na plaću za posebne uvjete rada i nije u potpunosti poštovala odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH.

BROJNE NEPRAVILNOSTI U PROVOĐENJU JAVNIH NABAVKI

Revizori su posebno ukazali za nepravilnosti u vezi s provođenjem javnih nabavki. Podsjetimo da je Žurnal u prethodnim godinama pisao o tome kako je Solak trošio milione na sumnjive nabavke i beskorisnu opremu.

Tako revizori ukazuju da je planirana nabavka usluga osposobljavanja i stavljanja u funkciju helikoptera, a da nije realizirana. Navode kako se ne može potvrditi opravdanost planiranja nabavke, te da smatraju da nije realno navedenu nabavku planirati, a da nisu ostvareni svi potrebni preduslovi za pokretanje postupka (nije zaključen sporazum s Federalnom upravom policije).

Sumnjivo je revizorima i poslovanje FUCZ-a s firmom “Aquabalkan”, o čemu je Žurnal pisao. Revizori su problematizirali nabavku sredstava i opreme za potrebe Federalne specijalizirane jedinice za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima, vrijednu 899.262 KM. Uvidom u tendersku dokumentaciju revizori su konstatovali da artikli traženih tehničkih specifikacija odgovaraju artiklima proizvođača koje prodaje “Aquabalkan”

Navode da je za nabavku jedne vrste šatora čak navedena moguća boja (crvena ili sivozelena), a u katalogu “Aquabalkana” je navedeno da su moguće boje upravo crvena i vojničko-zelena. Navode revizori i da je jedan artikl (čamac nosila) dostupan na web-shopu dobavljača za 7.574 KM, a da je isti ponuđen i fakturisan FUCZ-u po cijeni od 10.573 KM

Slično konstatuju revizori i za još nekoliko nabavki FUCZ-a (još dva ugovora zaključena s firmom “Aquabalkan”, jedan s firmom “Telegroup” i jedan s firmom “IMTEC”). Zaključuju revizori da tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije nisu svim ponuđačima omogućile jednak i nediskriminirajući pristup u nadmetanju.

Utvrdili su revizori i brojna kašnjenja kada je riječ o isporukama robe, što znači da FUCZ nije racionalno i blagovremeno planirala i pokretala postupke javnih nabavki. Također, revizori smatraju da nije opravdano da dobavljačima nisu obračunati penali, a što je omogućeno zaključenim ugovorima.

Konstatovano je i da je FUCZ vršila nabavke materijala i usluga opravki i održavanja opreme i vozila putem više direktnih sporazuma u slučaju istovrsnih i srodnih roba/usluga, te se ne može potvrditi da je pravilno izabrana vrsta postupka.

ZLOUPOTREBA SLUŽBENIH VOZILA

O tome kako tadašnji direktor Fahrudin Solak zloupotrebljava službena vozila Žurnal je pisao nekoliko puta. Podsjetimo samo da je svojevremeno Solak službeno vozilo FUCZ-a s lažnom registracijom odvozio na off-road utrke širom BiH.

Podsjetimo na video gdje se vidi Solakova ljubav prema četverotočkašima:

Praksa zloupotrebe službenih vozila nastavljena je i u 2019. godini. Tako su revizori konstatovali da pojedine putne naloge nisu popunjavala lica koja su ovlaštena za upravljanje vozilima. Nije to jedina sporna stvar. Navode revizori brojne primjere. 

Tako je evidentirano da je istog dana jedno lice upravljalo vozilom, a da je drugo lice točilo gorivo; evidentirano je kretanje vozila i točenje goriva u neradne dane i dane godišnjeg odmora; u putnom izvještaju s obavljenog službenog puta u Njemačku navedene su registarske oznake vozila koje je korišteno za put, ali u putnom nalogu vozila navedenih registarskih oznaka evidentirana je relacija “Sarajevo-loko”; u oktobru je gorivo fakturisano više puta za vozilo registarskih oznaka koje su prestale važiti u julu... Zbog svega navedenog, revizori smatraju da nisu uspostavljene adekvatne interne kontrole utroška goriva , kao ni korištenja službenih automobila.


BROJNE DRUGE NEPRAVILNOSTI

Federalni revizori su ukazali i na brojne druge nepravilnosti. Spomenimo neke od njih:

- Nije usvojena strategija upravljanja rizicima. Interne kontrole nisu uspostavljene u skladu sa zakonom;

- Ne može se potvrditi da je FUCZ u 2019. godini preduzela sve potrebne aktivnosti na uspostavi federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, osposobljenih za brzu i efikasnu akciju spašavanja ljudi i materijalnih dobara;

- Pravilnik o plaćama i naknadama nije usklađen za Zakonom o plaćama i Zakonom o zaštiti i spašavanju u dijelu obračuna i isplate posebnog dodatka na plaću za posebne uslove rada za pripadnike deminerskih timova. 

U Upravi je 31.12.2019. godine bilo zaposleno 156 deminera, a ovaj dodatak se obračunavao i isplaćivao i za vrijeme bolovanja, godišnjih odmora i kada pripadnici timova nisu na terenu obavljali poslove deminiranja, što nije u skladu za Zakonom o zaštiti i spašavanju;

- Ne može se potvrditi osnovanost obračuna i isplate posebnog dodatka na plaću za posebne uslove rade za zaposlenike koji vrše stručne, administrativne, tehničke i druge poslove s obzirom na to da svi ne rade pod posebnim uslovima rada;

- Ne može se potvrditi da su kontrole adekvatne u dijelu provjere formalne, suštinske i računske ispravnosti knjigovodstvenih isprava koje su osnov za plaćanje dobavljaćima;

- Ne može se potvrditi opravdanost realizacije transfera Federalnom štabu u iznosu od 51.540 KM, koji se odnosi na isplatu naknada Federalnom štabu koje su kvartalno isplaćivane na osnovu rješenja direktora. 

Prema izvještaju, na bruto plaće i naknade zaposlenika izdvojilo se 5.362.324 KM, što je više u odnosu na prethodnu godinu (4.604.349 KM). Broj radnika povećan je za 17, tako da je zaključno s posljednjim danom 2019. godine bilo zaposleno 211 osoba. Za putne troškove izdvojeno je 286.354 KM, dok su izdaci za usluge prevoza i goriva iznosili 358.917 KM.

Nakon izvršene revizije date su ukupno 24 preporuke, od čega je 18 novih, a šest je nerealiziranih i djelomično realiziranih preporuka iz 2014. godine.

Podsjetimo još jednom da je riječ o reviziji za 2019. godinu, odnosno period prije izbijanja pandemije koronavirusa, što znači da u ovom izvještaju nema brojnih spornih nabavki ove uprave (respiratori, testovi, oprema...) iz ove godine, a nakon kojih je doskorašnji direktor Fahrudin Solak suspendovan.

(zurnal.info)