Federalna vlada zloupotrijebila javni novac :Ministri naplaćuju i usvajanje rješenja o godišnjim odmorima
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Federalna vlada zloupotrijebila javni novac : Ministri naplaćuju i usvajanje rješenja o godišnjim odmorima

Prošle godine Vlada Federacije BiH izdvojila je novac za, praktično, vlastitu reklamu što je osim neetično i netransparentno kršenje Zakona o budžetima FBiH. Uporedo su rad jedne od vladinih komisija građani platili skoro 24 hiljade KM. Šest ministara, sekretarka Vlade i dva direktora službi novac su dobili za usvajanje rješenja o godišnjim odmorima, pravima na naknade, plaćenom odsustvu, regresu...

Ministri naplaćuju i usvajanje rješenja o godišnjim odmorima
Vlada Federacije BiH

 

Vlada Federacije prošle godine izdvojila je blizu milion KM kako bi reklamirala svoj rad. Tada smo detaljno pisali o tome kako je skoro milion KM, iako upakovano u nazive o transparentnosti i analizama, zapravo novac koji bi trebao popraviti teško narušeni imidž Vlade, njenih ministara i premijera Fadila Novalića.

Vlada FBiH planira uložiti više od milion maraka za popravak imidžaDa bismo zaboravili milionski kriminalVlada FBiH planira uložiti više od milion maraka za popravak imidža

Oko 815 hiljada KM tada je dato za projekat„Transparentnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa“, a skoro 200 hiljada za analizu o tome kako je Vlada radila u pandemiji. Osim što je neetično, nakon revizije cijelog projekta postaje jasno i da je izvedeno na netransparentan način. 

 

Šta je utvrdila revizija

 

Nakon detaljne analize Ureda za reviziju institucija u FBiH, koja se može pročitati u izvještaju o reviziji, zaključuju da je način na koji je za ovaj posao izabrana ZPR Agencija itekako sporan. Kriteriji za izbor, a nakon toga i bodovanje nisu detaljno razrađeni ni provedeni:

- Način bodovanja nije potkrijepljen adekvatnom dokumentacijom, niti se može utvrditi veza između prijave i dodijeljenog broja bodova. Programom nije jasno uređeno kako bi se sredstva raspodijelila da je više aplikanata zadovoljavalo uslove – navodi se u izvještaju.

Osim toga, bodovi koje je dobila ZPR Agencija nisu zasnovani na mjerljivim kriterijima. Sporan je iznos sredstava ali i kriteriji komisije:

- Ne možemo potvrditi ni na čemu je zasnovan prijedlog komisije za visinu dodijeljenih sredstava s obzirom na to da u javnom pozivu nije navedeno da će se sredstva dodijeliti aplikantu s najvećim brojem bodova u iznosu koji odgovara visini njegovog finansijskog plana. 

Nakon što je izabrana, ZPR Agencija izdala je sedam avansnih faktura, kao da se radi o avansu za pružanje usluga, u iznosu od skoro 815 hiljada KM. Iako nije dogovoren tada niti pripada poslovnom periodu 2021., ovaj događaj evidentiran je na tu godinu. U isto vrijeme, tretiran je kao rashod – zaključili su revizori. Na taj način prekršen je Zakon o budžetima Federacije BiH. Kršenjem ovog zakona Vlada je prekršila i sve ono što on podrazumijeva: tačnost, istinitost, pouzdanost, sveobuhvatnost, blagovremenost… u budžetskom upravljanju i iskazivanju troškova.  

Osim toga, Vlada Federacije prošle godine, pisali smo, planirala je skoro 200 hiljada KM kako bi se sačinio izvještaj o tome kako su postupali tokom pandemije. Potpuno je suludo da Vlada izdvaja novac za nešto što su ranije već obavili revizori. U izvještaju Ureda za reviziju o aktivnostima Vlade na sprečavanju posljedica pandemije navedene su brojne zamjerke. Kompletan izvještaj o tome kako je radila Vlada u pandemiji možete čitati na ovom linku.

Premijeru i Vladi nisu se svidjele kritike pa su odlučili platiti vlastiti izvještaj. Poziv za prijave je poništen u novembru ali se sada ova suma za istu namjenu našla u Planu javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade za 2022. godinu. 

Jedna od stavki koja se također problematizuje u izvještaju o reviziji je rad komisija. Rad jedne od komisija – Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH – građani su platili skoro 24 hiljade KM. Članovi su šest ministara, sekretarka Vlade i dva direktora službi pri Vladi. Usvojili su: 105 rješenja o godišnjim odmorima, pravima na naknade, plaćenom odsustvu, regresu, pokrenuli dva konkursa za imenovanje direktora, sačinili 30 dopisa…Uglavnom se, dakle, radi o rješenjima koji su se ticali njihovih benefita. 

Druga komisija odlučivala je o različitim vrstama naknada, dodjeli stanova za privremeni smještaj… i koštala nas je blizu 10 hiljada KM. 

U revizorskom izvještaju problematizuju se i brojne druge stavke: koga je i za šta Federalna vlada neosnovano plaćala po rješenju sekretarke Vlade Edite Kalajdžić, iako nije obavljao posao za koji je plaćen – sarađivao sa Uredom za reviziju? Ugovori o nadzoru radova na zgradi Staklene banke u Mostaru, finansiranje političkih stranaka, također. 

Kompletan izvještaj Ureda možete čitati na ovom linku

3,7 miliona KM političkim partijama

Iz budžeta Vlade Federacije BiH prošle godine izdvojeno je 3,7 miliona KM za finansiranje političkih partija. Najviše za Stranku demokratske akcije – 597 hiljada KM. Socijaldemokratska partija u ovoj raspodjeli dobila je 477 hiljada KM, Savez za bolju budućnost 217, Naša stranka 203 hiljade KM. U tabeli ispod koja je navedena i izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH možete vidjeti kompletnu listu sredstava koja su isplaćene političkim partijama. 

Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele određeno je da se sredstva izdvajaju za finansiranje stranaka, koalicija, ali njim uopće nije precizirano na šta se ova sredstva mogu trošiti. Stranke su obavezne izvještaj o utrošku podnijeti izvještaj Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH i navesti efekat uloženih sredstava. Programom nije razrađeno kako se ti efekti mjere.

Revizori su kontrolisali ove izvještaje. Utvrdili su da nije obrazloženo kakav je efekat utroška sredstava. Stranke su uglavnom predstavljale samo materijalne stavke.

Od 3,7 miliona KM, na plate i troškove naknada zaposlenih potrošeno je oko dva miliona KM, materijale i sitan inventar i sluge skoro milion, oko 800 hiljada na ostale rashode. Na humanitarnu pomoć i stipendije – 85 hiljada KM:

-Ni unificiranim obrascem izvještavanja niti skretanjem pažnje na način izvještavanja nisu se osigurali uslovi za adekvatan nadzor nad utroškom datih sredstava. Programom utroška nije definisan način na koji se mjere učinci uloženih budžetskih sredstava, te izvještaji ne sadrže traženi osvrt na učinke – navedeno je u revizorskom izvještaju.

(zurnal.info)