Čudne odluke Zavoda za zdravstveno osiguranje:Ne postoji muški sterilitet, žene moraju imati vjenčani list
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Čudne odluke Zavoda za zdravstveno osiguranje: Ne postoji muški sterilitet, žene moraju imati vjenčani list

ZZO KS odlučio da refundira troškove vantjelesne oplodnje, a ne zna koje će klinike građanima pružati ovu uslugu, niti ima potpisane ugovore sa klinikama. Iz prava su isključeni vanbračni parovi, muški sterilitet nije ni uzet u razmatranje, a neki od traženih uslova uopšte ne zavise od građana, već ažurnosti njihovih poslodavaca

Ne postoji muški sterilitet, žene moraju imati vjenčani list


Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo odlučio je pružiti podršku bračnim parovima koji ne mogu postati roditelji prirodnim putem nego su prinuđeni medicinski potpomognutom oplodnjom pokušati da dođu do željenog potomstva. Upravni odbor Zavoda je Odluku o refundaciji troškova za dva pokušaja vantjelesne oplodnje (4.000 KM za prvi, 2.000 KM za drugi pokušaj) usvojio 26. septembra 2016.

Ubrzo se društvenim mrežama počinju širiti statusi iznova probuđene nade u ostvarenje životne želje za potomstvom. Medijski prostor su ispunili izrazi zahvalnosti prema Zavodu, koji je, kako se navodi, ovom odlukom „zauzeo važno mjesto u životima građana koji žele postati roditelji“. 

Klinike za vantjelesnu oplodnju su, očekivano i legitimno, pojačale svoje marketinške aktivnosti, nerijetko preuzimajući i ulogu tumača odluke, iako ocjenu ispunjenosti uslova za refundaciju troškova daje isključivo Zavod. Također valja primjetiti da klinike promovišući svoje usluge tumačenje odluke, svjesno ili nesvjesno, uglavnom svode na dva uslova – godine starosti žene i prijavu na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevu – iako je lista uslova za ostvarenje prava na refundaciju troškova zapravo znatno duža.

U kontekstu činjenice da u BiH, ni na jednom nivou vlasti, ne postoji zakon o medicinski potmognutoj oplodnji, da se cijena jednog postupka vantjelesne oplodnje kreće od 6.000 – 8.000 KM, te da podrška građanima da plate ovako visoku cijenu zavisi od volje i finansijskih mogućnosti kantonalnih fondova zdravstvenog osiguranja  - ova vijest je, očekivano i opravdano, naišla na oduševljenje.

Budući da papir sve trpi, te želeći da otvori pitanje realnih mogućnosti za sprovođenje u praksi ovako važnog pitanja za građane Kantona Sarajevo, Žurnal je zatražio od Zavoda KS bliže tumačenje Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje.

Slobodan izbor za slobodno tumačenje

Prvo i osnovno pitanje upućeno Zavodu glasi: koje su to zdravstvene ustanove koje rade vantjelesnu oplodnju, a čije će troškove pruženih usluga Zavod refundirati? Iz prvog i osnovnog slijede i druga logična pitanja: na osnovu kojih kriterija je Zavod izvršio izbor tih zdravstvenih ustanova, te koje su uslove one morale ispuniti. Zatražili smo i uvid u ugovore između Zavoda i ustanova o pružanju usluga medicinski potpomognute oplodnje. 

„Refundacija pruženih usluga bit će izvršena bračnim parovima, a ne zdravstvenim ustanovama kod kojih je pružena usluga. Da bi se refundirali troškovi pruženih usluga parovi su dužni dostaviti određenu dokumentaciju zajedno sa dokazom o plaćenim uslugama. U skladu sa navedenim Zavod nije u mogućnosti dostaviti spisak zdravstvenih ustanova za čije usluge medicinski potpomognute oplodnje će vršiti refundaciju; listu kriterija kojima se Zavod rukovodio prilikom odabira zdravstvene ustanove; listu uslova koje su morale ispuniti zdravstvene ustanove; ugovore između Zavoda i ustanova o pružanju usluga medicinski potpomognute oplodnje“ – stoji u odgovoru na upit Žurnala.

Sudeći, dakle, po odgovoru Zavoda, građani mogu da biraju na kojoj klinici će obaviti vantjelesnu oplodnju, ali Zavod ne zna da kaže između čega se bira!? Da li ovo znači da se može izabrati i klinika iz drugog kantona? Možda se može izabrati i klinika u inostranstvu? Ako je suditi po marketingu, u Kantonu Sarajevo postoje dvije klinike za medicinski potpomognutu oplodnju. Ako je suditi po podacima Ministarstva zdravstva, u Kantonu Sarajevu postoje četiri ustanove koje pružaju usluge liječenja steriliteta, dvije ustanove koje pružaju usluge Vještačke oplodnje IVF i jedna ustanova koja pruža usluge medicinski potpomognute oplodnje. Dakle, dragi građani sami se raspitajte, izaberite i vjerujte da se odluka Zavoda odnosi baš na kliniku koju ste izabrali.

Može li biti da je do muškarca?

U želji za potomstvom parovi biju bitku sa finansijama, ali i sa vremenom. Jedan od uslova Zavoda za uključivanje u program medicinski potpomognute oplodnje je starosna dob žene. Granica je povučena na „napunjenih 37. godina života“.

Ne želeći da bude sitničav, Žurnal ovaj put ne problematizuje činjenicu da je u svim zemljama regiona i Evrope starosna granica podignuta na 40, u nekim slučajevima i na 42 godine, ali je zatražio bliže tumačenje ovog uslova. Šta znači formulacija „žene do napunjenih 37. godina života“ – 37 godina do dana uspostavljanja dijagnoze steriliteta ili do dana početka procedure medicinski potpomognute oplodnje ili do dana završetka procedure vantjelesne oplodnje tj. izdavanja fakture o izvršenoj usluzi ili?

U odgovoru na ovo pitanje Zavod citira član 5, član 32. i član 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, te član 10. Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava FBiH. Nijedan od ovih članova zakona ne sadrži objašnjenje formulacije „žene do napunjenih 37. godina života“, dok se u članu 10. Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava FBiH samo konstatuje da „vještačka oplodnja nakon 37. godine starosti žene“ i „vještačka  oplodnja nakon drugog pokušaja“ nisu pokrivene osnovnim paketom zdravstvenih prava. Dakle, drage Sarajke vjerujte da će Zavod pri odlučivanju o vašem zahtjevu za refundaciju troškova ispravno procijeniti u kojem momentu ste ispunile starosni uslov.

Uz godine života, uslovi za uključivanje u program medicinski potpomognute oplodnje u svrhu dobijanja pozitivnog konzilijarnog mišljenja su i: žene koje se liječe od neplodnosti, žene koje nisu rađale, te utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage. Dakle, drage Sarajke, usput rečeno, ali ne manje važno - ovako definisanim uslovima Zavod izgleda nudi i jedno medicinsko otkriće: isključivi uzrok neplodnosti bračnih parova jesu žene. Mogućnost da je žena savršeno zdrava, a da muškarac pati od steriliteta uopšte nije uzeta u razmatranje. Ovakvu dijagnostičku kombinaciju odluka Zavoda jednostavno ne pominje.

Više para, više i prava

Uz pisani zahtjev za refundaciju troškova vantjelesne oplodnje Zavodu treba priložiti još osam dokumenata. Između ostalog, i vjenčani list. To automatski znači da je vanbračnim parovima uskraćeno pravo na povrat novca, iako su u Federaciji BiH bračna i vanbračna zajednica zakonski izjednačene u pravima.

„Vaša konstatacija je osnovana, ako se posmatra sa spekta Porodičnog zakona i Zakona o nasljeđivanju. Donošenjem odluke Upravni odbor Zavoda je imao za cilj da se počne sa programom medicinski potpomognute oplodnje, a po usvajanju Finansijskog plana za 2017. godinu se ne isključuje i mogućnost pružanja ovih usluga i za vanbračne parove, s tim da nije u pitanju samo pravni aspekt, nego i sociološki, etički, odgojni, a poštujući i ostala prava i obaveze bioloških roditelja prema djetetu. Kada stručna služba Zavoda pribavi mišljenje nadležnih institucija u sistemu, razmatrat će se i taj segment“ – navodi se u odgovoru Zavoda.

Dakle, prema Zavodu, ostvarenje prava vanbračnih parova zavisi od finansijskog plana. Ako bude više para, biće i više prava. Ako je za utjehu vanbračnim parovima, i ostvarenje prava bračnih parova zavisi od novca. Finansiranje programa medicinski potpomognute oplodnje obezbjeđuje se iz budžeta Zavoda. Finansijskim planom Zavoda za 2016. godinu nisu predviđena sredstva za ove svrhe. Možda budu obezbjeđena rebalansom budžeta.

Reformski put pacijenta

Kad se raspitate koje su to ustanove koje vam mogu pružiti uslugu medicinski potpomognute oplodnje, naoružate se čvrstom vjerom da će Zavod uvažiti račun izabrane klinike i ispravno procjeniti da ispunjavate starosni kriterij, a imate i vjenčani list, ostalo vam je da ispunite još nekoliko uslova.

Treba da podnesete i uvjerenje kojim dokazujete da nemate duga po osnovu javnih prihoda. Tu na scenu stupa test savjesnog i zakonitog poslovanja poslodavca, jer ako vam poslodavac nije uplatio doprinose vama se knjiži dug po osnovu javnih prihoda. A ne možete dobiti ni potvrdu da ste u kontinuitetu zdravstveno osigurani na području Kantona Sarajevo najmanje pet godina, što je takođe još jedan od uslova za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova. Ironično zvuči, ali ispada da ova dva uslova lakše mogu ispuniti nezaposleni i prijavljeni na biro za zapošljavanje.

Jeste da nemaju platu, ali nemaju ni potencijalni problem neplaćenih doprinosa. U međuvremenu bi valjalo naći i odgovor na pitanje da li oba člana bračnog para trebaju biti zdravstveno osigurana na području Kantona Sarajevo najmanje pet godina, ili je dovoljno da osiguranje ima samo žena ili samo muž.

I na kraju, uslov svih uslova za refundaciju troškova vantjelesne oplodnje jeste da se sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja i dokazivanja neplodnosti obave u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Koliko dugo ćete čekati na preglede i nalaze, a minimum dijagnostike za dokazivanje neplodnosti podrazumjeva laboratorijske pretrage hormona, testove na viruse i bakterije, ultrazvuk, ispitivanje prohodnosti jajovoda, urološki pregled i spermogram. Ne brinite. Najavljenom reformom zdravstva u Kantonu Sarajevo, koja samo što nije počela, upravo će biti ubrzan pristup zdravstvenim uslugama i jasno definisan put pacijenta. Ako se baš desi da zalutate na tom putu koji će trasirati zdravstvene vlasti, pa još lutajući izgubite vrijeme i sat otkuca napunjenih 37. godina života, e onda ste stvarno maler. A sve tako lijepo piše u odluci Zavoda.  

(zurnal.info)