Grad Sarajevo :Nema nezakonitosti, radi se samo o nekolicini nezadovoljnih uposlenika

Pošta sa okupirane strane

Grad Sarajevo : Nema nezakonitosti, radi se samo o nekolicini nezadovoljnih uposlenika

Iz Gradske uprave Grada Sarajevo uputili su demant na tekst - Šta se krije iza Skakinog preseljnja u zgradu "Vječna vatra"

Nema nezakonitosti, radi se samo o nekolicini nezadovoljnih uposlenika

Povodom teksta ŠTA SE KRIJE IZA SKAKINOG PRESELJENJA U ZGRADU "VJEČNA VATRA" iz Gradske uprave Grada Sarajevo uputili su demant redakciji Žurnala, koji potpisuje Odjeljenje za odnose s javnošću Grada Sarajeva.

Demant objavljujemo u cijelosti: 

"U cilju pravilnog informisanja javnosti, a vezano za iznošenje netačnih navoda na portalu Žurnal dana 03.3.2021. godine, tražeći da se neistiniti navodi isprave i ovaj demant objavi od strane ovog
portala, informišemo javnost o svim relevantnim činjenicama vezanim za korištenje zgrade Vječne vatre za potrebe Grada Sarajeva.
Na osnovu medijskih informacija donosimo mnoge bitne životne odluke i oblikujemo stavove o svemu i svima koji nas okružuju. Zato je bitno da su informacije koje dobijamo tačne i istinite, što nije slučaj sa tekstom objavljenim pod naslovom “Uzaludno trošenje novca: Šta se krije iza Skakinog preseljenja u zgradu “Vječna vatra””. 

Neosporna je činjenica da je Vlada FBiH donijela odluku broj 1210/2019 od 24.10.2019. godine (“Službene novine FBiH” broj 97/19), a Gradsko vijeće Grada Sarajeva Odluku broj 01-GV-02- 1242/19 od 27.11.2019. godine (“Službene novine KS” broj 49/19) kojima se faktički vrši zamjena korištenja poslovnih prostorija i to u objektima Vječne vatre – bivša zgrada SDK-a i objekta DPO na Skenderiji gdje su sada smještene službe koje servisiraju Federalni parlament i gdje je, također, smještena administracija Grada Sarajevo, a sve u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH broj 1050/2019 od 19. 09. 2019. godine i Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH broj 01-02-499/19 od 16.4.2019., ali i dopisa Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije od 22.01.2021. kojim se traži iseljenje iz objekta zgrade DPO i postupanje po Odlukama Vlade
FBiH i Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je za to vrijeme iselila institucije čiji je vlasnik Vlada FBiH, tako da je u zgradi Vječne vatre oslobođen dio prostorija.


Budući da je rok za oslobađanje prostorija u DPO-u dat do dana 28.02.2021. godine, što je izuzetno kratak period, Grad Sarajevo je preuzeo sve zakonom omogućene aktivnosti neophodne za privođenje krajnjoj namjeni poslovnih prostorija.

U cilju ostvarivanja adekvatnih tehničkih i sigurnosnih uslova za obavljanje poslovnih aktivnosti u prostorijama III sprata objekta znanog kao “Vječna vatra”, potpuno transparentno i opravdano
primjenjene su odredbe člana 21. tačka d) Zakona o javnim nabavkama koji omogućavaju brzu i potpuno transparentnu nabavku usluga i radova, a u kojem postupku je pozvano najmanje četiri
ponuđača, čime je transparentnost apsolutno zadovoljena.
Istine radi, moramo istaći da je Grad Sarajevo u okviru 8 (osam) mjeseci od donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva (stupila na snagu dana 12.12.2019. godine) zapisnički komisijski i
to dana 09.3.2020. godine i dana 12.6.2020. godine sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela FBiH izvršio primopredaju dijela prostorija u ulici Maršala Tita br. 62, čime je zadati rok od 8
(osam) mjeseci u potpunosti ispoštovan.
Nakon toga, a kako je to traženo od Federalnog parlamenta, predate su prostorije u zgradi DPO-a Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, također zapisnički i komisijski dana 23.02.2021.
godine. Niti jednu Odluku vezanu za raspolaganje imovinom Grada Sarajeva nije donio gradonačelnik Grada, naprotiv Gradsko vijeće Grada Sarajeva jedino i isključivo ima nadležnost i ovlaštenje da
raspolaže sa imovinom Grada Sarajeva što je jasno utvrđeno Statutom Grada Sarajeva, a kako je učinjeno i u konkretnom slučaju.

Neminovno je potrebno navesti i sljedeće činjenice o vlasništvu i pravima korištenja i raspolaganja na ove dvije nekretnine:
- Z.K. izvadak – DPO – Upravna zgrada i dvorište, državno vlasništvo 1/1, Zavod za izgradnju GRADA SARAJEVA;
- Z.K. izvadak – Maršala Tita – Kuća i zgrada – 1/1,Služba za zajedničke poslove organa i FBiH; budući da se spori najviše raspolaganje nad zgradom DPO-a, navodimo i postojanje Ugovora o
prenosu prava raspolaganja bez naknade zaključen 5. februara 1992. godine između Zavoda za izgradnju Grada Sarajeva i Grada Sarajeva, kojim je u cjelosti pravo raspolaganja nad zgradom DPO-a i pripadajućim dvorištem preneseno na Grad Sarajevo sa dijelom 1/1, bez naknade i vremenskog ograničenja.

Na osnovu svega naprijed iznesenog, nameće se jedini zaključak da je tekst sa nizom netačnih informacija objavljen iz razloga potpunog nepoznavanja činjenica.
Novinarstvo je ključna profesija za jedno društvo, međutim nije svaki medijski izvještaj nastao sa ciljem tačnog informisanja javnosti. Stoga danas sve češće pričamo o fact-checkingu – provjeravanju istinitosti medijskih objava.

Mediji i informacije koje plasiraju, često se koriste u svrhu ostvarivanja određenog političkog interesa ili prihoda. Informacija tako postane dezinformacija, odnosno lažna ili obmanjujuća informacija koja se stvara, iznosi i širi radi ekonomske koristi ili radi namjernog obmanjivanja javnosti. Dezinformacija može izazvati javnu štetu, uključujući prijetnje demokratskim procesima i javnim dobrima.
U ovom slučaju vjerovatno se radi o nekolicini nezadovoljnih zaposlenika, kako se i potpisuju u prijavi, koji su samo navikli ići na posao na drugu lokaciju. Nikakve nezakonitosti u donesenim
Odlukama nema, niti ima išta sporno vezano za zamjenu korištenja ovih nekretnina."

Odgovor redakcije Žurnala: Gradska uprava Grada Sarajevo ovim demantom nije demantovala niti jedan navod iz teksta "Uzaludno trošenje novca: Šta se krije iza Skakinog preseljenja u zgradu "Vječna vatra"". U demantiju su, također, propustili da pojasne zbog čega je došlo do zamjene zgrada, ali i dodatnog trošenja budžetskog novca s obzirom na činjenicu da su kancelarije u zgradi DPO-a nedavno obnovljene, a zgrada "Vječna vatra" također zahtjeva adaptaciju. 

Podsjetili bi Grad Sarajevo i da je Ured za borbu protiv korupcije formirao predmet po prijavi "nekolicine nezadovoljnih uposlenika".