FOND SDA - SBB:Novac za zapošljavanje osoba sa invaliditetom trošen na nabavku fitness sprava

Istražujemo

FOND SDA - SBB: Novac za zapošljavanje osoba sa invaliditetom trošen na nabavku fitness sprava

Sredstva namijenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom dodjeljivana su preduzećima za nabavku sprava za fitness klubove, voća i povrća za prodavnice te materijala za suvenirnice

Novac za zapošljavanje osoba sa invaliditetom trošen na nabavku fitness sprava
FOTO: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavan

Prvi put nakon sedam godina od osnivanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom urađena je finansijska revizija ove institucije. Brojna kršenja zakona od strane direktora fonda, nadzornog i upravnog odbora nisu pretjerano zanimala SBB-ovog ministra Veska Drljaču. Nadzor nad zakonitošću rada Fonda treba da radi upravo njegovo ministarstvo.

VOĆE, SUVENIRI, FITNESS

Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača (SBB) prešutio je zapošljavanje supruga i rođaka SDA-ovih kadrova u Fondu. Zatim je prešutio činjenicu da je Ahmet Baljić (SDA) nezakonito imenovan za direktora Fonda. Ministar Drljača je šutio i kada je direktor Baljić uručio otkaz Samiru Kriviću zato što je javno progovorio o nezakonitostima u radu Fonda.
 
Bez obzira na činjenicu da Fond godišnje raspolaže sa oko 17 miliona maraka, ministra Drljaču nije zanimalo kako se taj novac troši. Pa je tako novac isplaćivan za enormne naknade direktoru i članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Sredstva namijenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom dodjeljivana su preduzećima za nabavku voća i povrća za prodavnice, sprava za fitness klubove te materijala za suvenirnice.

„Apel-Promet“ doo Travnik u 2016. godini odobreno je 116.866 maraka. Uvidom u izvještaje korisnika sredstava utvrđeno je da je isti određeni dio sredstava pravdao nabavkom robe, voća i povrća za prodavnicu. Navedeno pravno lice je po ugovorima o djelu angažovalo osobe da izvrše nabavku sprava za fitnes-klub u Travniku i nabavku repromaterijala za potrebe suvenirnice u Jajcu, naveli su revizori.

Novac namijenjen za nabavku specijalnih pomagala i opreme dodjeljivan je bez ikakvih kriterija a firme su ga trošile na renoviranje poslovnih prostora. Tako je firmi „Euro Maxline“ Sarajevo odobreno 25.000 maraka za izgradnju mokrog čvora i svlačionice za radnike. Firma „Sayber“ iz Sarajeva dobila je 19.700 maraka za sufinansiranje radova na sanaciji i promjeni prozorskih otvora.

Nota Bene iz Čitluka dobila je 17.500 maraka za obnovu fasade i promjenu unutrašnjih vrata. Apel-Promet dobio je 10.000 maraka za nabavku papira i kancelarijske opreme koja služi za dalju prodaju.

Firme „Sayber“ iz Sarajeva, „Naš pogled“ iz Živinica, „Slavuj“ iz Posušja dobili su sredstva za adaptaciju i proširenje radnog prostora iako nisu imali nijednu građevinu u svom vlasništvu.

Firmi „Sayber“ Sarajevo odobreno je 31.199 maraka, najveći dio novca dodijeljen je za izvođenje radova na adaptaciji i uređenju prostora u svrhu pokretanja prodavnice zdrave hrane.

Fond nije tražio dokaz o vlasništvu nekretnina na kojima se vrši adaptacija, niti ugovor o zakupu istih, te se ne može potvrditi osnovanost i opravdanost odobrenih sredstava, naveli su revizori.

Bez obzira na nalaze revizora firme Apel-promet, Nota Bene, Naš pogled i Slavuj dobile su i u 2017. godini sredstva od Fonda.

NAGRADA ZA IZNIMAN RADNI USPJEH

Na plate i naknade za 21 zaposlenika Fond je potrošio 775.048 maraka u 2016.godini. Najniža plaća u Fondu iznosila je 1.012 maraka stoga ne treba da iznenađuje šutnja zaposlenih na kršenja zakona. Tako je direktor Fonda dijelio nagrade zaposlenicima i članovima upravnog i nadzornog odbora, zauzvrat ni on nije ostao nenagrađen.

Upravni odbor Fonda nagradio je direktora sa 3.360 maraka zbog “iznimnih radnih uspjeha”. Direktor je zatim isplatio svim radnicima po 1.263 maraka regresa. Na osnovu Odluke Upravnog odbora naknada za smještaj isplaćivana je direktoru Fonda u mjesečnom iznosu od 450 maraka.

Za naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora isplaćeno je više od  163.000 maraka.

Upravni odbor je Odlukom od 20.10.2015.godine utvrdio pravo na mjesečnu naknadu predsjedniku u iznosu od 1.400 KM i članovima Upravnog odbora u iznosu od 1.100 KM. Odlukom Upravnog odbora od 08.09.2016.godine, u istim mjesečnim iznosima,odobrene su i naknade Nadzornom odboru, naveli su revizori.

Članovi Nadzornog i Upravnog odbora od direktora Baljića dobijali su  i naknadu troškova službenog putovanja, u visini od 50 posto propisane dnevnice za službena putovanja u zemlji i naknadu troškova prevoza.

Ne možemo potvrditi opravdanost isplate naknada troškova službenog puta članovima Upravnog i Nadzornog odbora, obzirom da isti ostvaruju pravo na naknadu za angažovanje u navedenim odborima, navedeno je u finasijskom izvještaju Fonda.

Upravni odbor Fonda čine predsjednik Almas Kulović, Izudin Tanović, Mirsad Muftić, Mirsad Đulbić, Ivan Perić, Ana Šimunović i Sabina Čano. Članovi Nadzornog odbora su predsjednik Tomislav Naletilić, Adin Trgo, Senad Mehmedinović, Josip Drežnjak i Omer Pinjić. U ranijem sazivu članovi Nadzornog odbora bili su predsjednica Enisa Hodžić, Džana Kilić, Alija Kazić, Ivana Banović-Osmanović i Anita Miličević.


Pred kraj semptembra Fond je raspisao novi javni poziv za dodjelu šest miliona maraka novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

(zurnal.info)