Zbog predrasuda Ružice Jukić:VSTV prekršio Ustav BiH i Evropsku konvenciju u slučaju sudije Blagojevića
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Zbog predrasuda Ružice Jukić: VSTV prekršio Ustav BiH i Evropsku konvenciju u slučaju sudije Blagojevića

Sudiju Milana Blagojevića VSTV je kaznio jer je ometao seminar i objavio izdvojeno mišljenje. Ustavni sud ukinuo odluku VSTV-a. Sudija Blagojević često kritikuje rad VSTV-a i njegovog predjednika Milana Tegeltije

VSTV prekršio Ustav BiH i Evropsku konvenciju u slučaju sudije Blagojevića

Ustavni sud BiH odlučio je da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH prekršilo Ustav BiH i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u postupku protiv sudije Okružnog suda Banja Luka Milana Blagojevića.

Povreda prava na pravično suđenje sudiji Blagojeviću utvrđena je nakon analize medijskih istupa predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije i potpredsjednice Ružice Jukić. Sud je utvrdio da Ružica Jukić nastupa sa predrasudama i nije sklona sudiji Blagojeviću. Ona je u svom medijskom istupu, u vrijeme dok je postupak protiv sudije Blagojevića bio u toku, navela kako sudija Blagojević vrlo često krši Etički kodeks sudija na način da komentira postupke:

- Ustavni sud zaključuje da je došlo do povrede apelantovog prava na nepristrasnost suda kao aspekta prava na nepristrasnost suda kao aspekta prava na pravično suđenje iz člana II/3 e)Ustava BiH i člana 6. Evropske konvencije budući da data izjava potpredsjednice VSTV-a jasno pokazuje predrasude i nesklonost potpredsjednice VSTV-a prema apelantu.

Njeno učešće u postupku nakon ove izjave bilo je u neskladu sa zahtjevima nepristrasnosti, ocjenjuje Ustavni sud BiH:

- Dio izjave u kojoj se kaže da apelant vrlo često krši Etički kodeks sudija na način da komentira postupke koji su u toku daje dovoljno argumenata da je ta ocjena jasno pokazala predrasude i nesklonost potpredsjednice Jukić prema sudiji Blagojeviću, kao i da je njeno učešće u postupku nakon ove izjave bilo u neskladu sa zahtjevima nepristrasnosti.

- Imajući sve navedeno u vidu, Ustavni sud zaključuje da je došlo do povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3. e) Ustava BiH, čana 6. stav 1. Evropske konvencije zbog nepostojanja nepristrasnosti potpredsjednice VSTV-a – navodi se u odluci.  

 

Foto: etrafika.net

Za cijeli kontekst nije nevažno da sudija Milan Blagojević  u svojim novinskim kolumnama i istupima često kritikuje rad VSTV-a, predsjednika VSTV-a Milana Tegeltiju, te stanje u bh. pravosuđu.
Brojni drastičniji primjeri narušavanja pravosudne etike nisu rezultirali sankcijama, poput afere Potkivanje, u kojoj je glavni akter bio Milan Tegeltija. Kolege su tada stale iza Tegeltije, a VSTV se nikada nije ni ogradio od postupaka prvog čovjeka ove institucije.
Ali je zato uredno proveden disciplinski postupak protiv sudije Blagojevića zbog, između ostalog, njegovih upadica na seminaru jer je “ometao rad predavača”.

- Vidjeli smo prošle godine šta je kao predsjednik VSTV BiH uradio Milan Tegeltija u onoj aferi “Potkivanje”, kakve nezakonite radnje je učinio obećavajući jednoj osobi u kafani da će za nju vidjeti njen predmet u jednom kantonalnom tužilaštvu, samo da mu ta osoba dostavi broj svog predmeta. Pogledajte šta je nakon toga nezakonito učinio aktuelni VSTV, kao krovna pravosudna institucija, nezakonito odbacivši disciplinsku tužbu koju je protiv Tegeltije podnio nadležni disciplinski tužilac. To su tako teške nezakonitosti na koje nijedno zdravo društvo neće ostati nijemo, već bi odmah reagovalo apsolutno legitimnim protestima protiv takve zloupotrebe vlasti  - rekao je u intervjuu za portal etrafika sudija Blagojević.


OMETAO ODVIJANJE SEMINARA

Ured disciplinskog tužioca VSTV-a je u junu 2018. pred Prvostepenom disciplinskom komisijom VSTV-a podnio disciplinsku tužbu protiv Milana Blagojevića, sudije Okružnog suda u Banjoj Luci, zbog kršenja Zakona o VSTV-u. Na teret mu se stavlja odavanje povjerljivih informacija koje proizlaze iz vršenja dužnosti sudije, donošenje protuzakonitih odluka, upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima sudije, te ponašanje izvan sudnice koje šteti ugledu sudijske dužnosti.
U disciplinskoj tužbi tvrdi se da je sudija Blagojević u pet žalbenih parničnih predmeta pismeno izradio i uputio strankama uz presudu i svoja izdvojena neslažuća mišljenja sa članovima Vijeća.  
Drugi dio disciplinske tužbe odnosio se na ponašanje sudije Blagojevića na seminaru “Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka” u martu 2017. u Banjoj Luci. Sudija Blagojević upadicama i komentarima ometao je rad edukatora i onemogućavao “redovno odvijanje seminara, omalovažavajući jednog od edukatora i njegov fizički izgled, tvrdeći da ne liči na pravnika”, a drugom edukatoru rekao da “nema pojma”, nakon čega je, po završetku seminara, upozorio načelnicu Sektora za početnu obuku u CESTRS da mu se ubuduće sklanja s puta, da ne želi da je vidi i da joj je bolje da se ne pojavljuje na seminaru na kojem je on učesnik, navodeno je u discilinskoj tužbi.

Proglašen je odgovornim za tri disciplinska prekršaja pa mu je izrečena disciplinska mjera smanjenja plaće za iznos od 15% na period od šest mjeseci.

Drugostepena disciplinska komisija za sudije VSTV-a u oktobru 2019, nakon što se Blagojević žalio, djelimično uvažava žalbu, odbija disciplinsku tužbu “donošenje odluka kojima se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka”; dok za počinjene disciplinske prekšaje “odavanje povjerljivih informacija koje prizlaze iz vršenja dužnosti sudije” i “ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti” izriče disciplinsku mjeru – javna opomena.

 


Nakon što je VSTV odbio žalbu na odluku Drugostepene komisije, Blagojević u januaru 2020. podnosi apelaciju Ustavnom sudu BiH.  

Ustavni sud ukinuo je Odluku VSTV-a od 28. novembra o sankcionisanju sudije Blagojevića i predmet vratio VSTV-u koje je dužno da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa navedenim članovima Ustava i Evropske konvencije.

NEZAVISNOST SUDSTVA

Tokom glasanja Blagojević je tražio izuzeće pojedinih članova Prvostepene komisije i predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije.
Tegeltija je u Magazinu Mreža na FTV-u rekao: Istina je da se protiv sudije Blagojevića vodi jedan ozbiljan disciplinski postupak zbog njegovih ozbiljnih disciplinskih prekršaja ovdje u savjetu, koji će uskoro biti završen. 
Ustavni sud u svojoj odluci smatra da u Tegeltijinoj izjavi nema formiranog negativnog mišljenja već se samo konstatuju činjenice.
Ustavni sud posebno naglašava da su u demokratskom društvu nezavisnost i nepristrasnost sudstva od osnovne vanosti za povjerenje društava u pravosudni sistem, pri čemu je posebna odgovornost na VSTV-u koji, kao svoju viziju i misiju, navodi kontinuirani doprinos učvršćivanju vladavine prava i osiguravanje nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa u BiH.
Član 6. Evropske konvencije navodi da svako ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom ustanovljenim zakonom. 
(zurnal.info)