Zavod zdravstvenog osiguranja KS:Savjetnički posao dobar, a direktorska plata laka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Zavod zdravstvenog osiguranja KS: Savjetnički posao dobar, a direktorska plata laka

Kada je Vlada Kantona Sarajevo u aprilu prošle godine smijenila direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samira Turkovića on nije ostao bez posla i direktorske plate. Iako u Zavodu obavlja poslove stručnog savjetnika i dalje prima direktorsku platu

Savjetnički posao dobar, a direktorska plata laka
FOTO: skuptinaks.gov.ba

Vlada Kantona Sarajevo u aprila prošle godine smijenila je tadašnjeg direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samira Turkovića i članove Upravnog odbora ove institucije. Ubrzo su imenovani i novi direktor i Upravni odbor. U međuvremenu bivši direktor Samir Turković tužio je Zavod iako nije ostao bez posla ali ni direktorske plaće. Bez obzira na smjenu i novo radno mjesto u Zavodu Samir Turković nastavio je primati istu platu kao i dok je bio direktor Zavoda.

Konstatujemo da je predsjednik Upravnog odbora sa bivšim direktorom Zavoda 2017. godine zaključio ugovor o radu kojim je definisano da će direktor i u slučaju razrješenja primati istu plaću, da će po isteku roka imenovanja imati pravo da bude raspoređen na drugo radno mjesto na neodređeno vrijeme shodno njegovoj stručnoj spremi ali uz primjenu koeficijenta složenosti poslova koje odgovara minimalno rangu šefa kabineta, rukovodioca sektora ili rukovodioca odjela unutar Zavoda“, naveli su revizori Ureda za reviziju institucija FBiH u Izvještaju o finasijskoj reviziji ZZO KS za 2019. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2017. godini bio je Hamid Milak.

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo 29.4.2019. godine razriješila bivšeg direktora on je pokrenuo radni spor pred Općinskim sudom u Sarajevu, te zbog toga, iako po novom ugovoru iz 2019. godine on trenutno obavlja poslove stručnog saradnika za medicinske poslove i dalje prima platu direktora“, naveli su revizori Ureda za reviziju FBiH u Izvještaju o finansijskoj reviziji ZZO KS za 2019. godinu.

Pored direktorske plate revizori su utvrdili da se bivšem direktoru Turkoviću na direktorsku platu obračunavaju i  dodaci za zvanje magistra 5 posto i  zvanje primarijusa tri posto. Ove povlastice omogućio mu je posebnim odlukama predsjednik Upravnog odbora iz 2017. godine Hamid Milak.

Ovo je posljedica definisanih odredbi u članu 13. ranijeg ugovora o radu iz 2017. godine, potpisanog prije razrješenja, kojim je definisano da ukoliko ugovor bude raskinut prije isteka utvrđenog roka  23.5. 2020. godine, te ukoliko po takvom razrješenju radnik pokrene postupak za utvrđivanje nezakonitosti takvog razrješenja (žalbom kod nadležnog organa i/ili  tužbom pred nadležnim sudom) radnik će zadržati koeficijent složenosti poslova do pravosnažnog okončanja pokrenutog postupka ali ne duže do perioda  na koji je inicijalno zaključen navedeni ugovor“, navedeno je Izvještaju.


Revizori Ureda za reviziju tvrdili su da su posebne odluke koje je donosio predsjednik Upravnog odbora o povećanju plate direktoru nezakonite.

Izvršeni način ugovaranja plaće i povećanja plaće po osnovu posebnih odluka nije u skladu sa članom 11. Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova kojima je osnivač KS. Također pošto nam nije prezentiran dokaz da je o navedenom ugovoru o radu odlučivao Upravni odbor Zavoda konstatujemo da predsjednik Upravnog odbora nije ispoštovao članove 11. i 26. Poslovnika o radu Upravnog odbora i člana 17. Statuta Zavoda“, naveli su revizori.

Plata bivšem direktoru bila je regulisana kantonalnim zakonskim propisima prema kojima se osnovna mjesečna neto plaća direktora utvrđuje u maksimalnom iznosu  u zavisnosti od utvrđenog platnog razreda za određivanje plaće direktora i tri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH .


Prema podacima Registra zaposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo samo osnovna plata, bez dodataka, Samira Turković kao stručnog saradnika za medicinske poslove u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS iznosi 2.704 KM.

 (zurnal.info)