Direktorica Energoinvesta brani neodbranjivo:Vlada za 54 miliona kupuje zgradu na koju je uknjiženo više od 10 hipoteka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Direktorica Energoinvesta brani neodbranjivo: Vlada za 54 miliona kupuje zgradu na koju je uknjiženo više od 10 hipoteka

Otplata najmanje 100 miliona maraka kreditnih zaduženja Energoinvesta garantovano zgradom koju Vlada FBiH želi da kupi. Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević u medijima brani neodbranjivo. Žurnal dokumentira.

Vlada za 54 miliona kupuje zgradu na koju je uknjiženo više od 10 hipoteka
Da je samo pročitala Zakon o organizaciji organa uprave FBiH direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević ne bi u intervjuu za klix iznijela bezbroj u najmanju ruku čudnih tvrdnji. Vlada FBiH je, ustvrdit će pod budnim okom Novalićevih savjetnika za medije direktorica Hadžialjević, na zakonit način kupila zgradu u Sarajevu. 
 
Kao prvo – Vlada još uvijek nije kupila zgradu. Kupoprodajni ugovor nije potpisan i novac nije isplaćen. Kao drugo – četiri institucije su, ne navodno, već jasno i precizno napisale da je odluka Vlade FBiH da kupi zgradu Energoinvesta – nezakonita.
 
Akt Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije broj: 04-02/2-23-69/18 od 10.7.2018. godine.

„Ukazujemo na članak 115. stavak (1) točka (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH kojim je propisano da o nabavi nepokrenih stvari potrebnih za rad federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, koje se odnose na grđevinsko i drugo zemljište, službene zgrade i prostorije i druge nepokretne stvari potrebne za smještaj tih organa i organizacija, odlučuje Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH“, navedeno je u Mišljenju koje je potpisao direktor Ureda za zakonodavstvo Željko Silađi.I Federalno pravobranilaštvo u Mišljenju zavedenim pod brojem M-23/18 od 13. 7. 2018. godine upozorava na neizvjesnost ove kupovine.
„Prema proijedlogu ugovora radi se o budućem, uslovnom, parcijalnom i neizvjesnom sticanju i upisu prava vlasništva kupca. Imajući u vidu sve naprijed navedeno, smatramo da se radi o rizičnoj kupovini i da postoji mogućnost da se zaključivanjem predmetnog Ugovora ne postigne cilj“, navodi Pravobranilaštvo.
 
To što misle prvi pravnici Federacije BiH, Biseri Hadžialjević je „djelimično i nekompletno“.

„Istina je da je Energoinvest kao prodavac za sve prostore koji su predmet kupoprodaje, a koji su pod hipotekom, obezbijedio od banaka-povjerilaca pismene saglasnosti za kupoprodaju“, kazala je direktorica Hadžialjević.
 
Istina je, ipak, malo drugačija. Preko 10 hipoteka je upisano na zgradu Energoinvesta koju Vlada FBiH kupuje nezakonito. Žurnal je u posjedu svih Zemljišnoknjižnih izvadaka iz juna ove godine koji su dostavljeni Prvobranilaštvu FBiH. Za najmanje 100 miliona maraka kreditnih sredstava – Energoinvest je založio zgradu koju Vlada kupuje. 
 
Dopunsko rješenje Općinskog suda u Sarajevu, od 6. 12. 2006. godine, broj I-5274/05 uknjiženo je pravo zaloga na posebni dio poslovne zgrade Energoinvesta za kredit u iznosu od 31 milion maraka u korist Investicijske banke FBiH.


 
Na osnovu otpravka izvornika Ugovora o zasnivanju hipoteke, obrađenog od strane notara Pazalja Dževada,  2014. godine uknjižena je hipoteka u korist Izvozno kreditne agencije BiH na iznos od 50 miliona maraka. 
 
Isti notar, samo godina 2017. Za kredit od 700 hiljada maraka uknjižena je hipoteka u korist Razvojne banke Federacije BiH. Notarka Jasmina Selimović u januaru prošle godine sačinila je Ugovor o zasnivanju hipoteke na iznos od 1,6 miliona maraka. Energoinvest je založio zgradu u korist Razvojne banke FBiH. Godina 2015. – notarka Jasmina Selimović također je sačinila ugovor o zasnivaju hipoteke kojom je pravo vlasništva nad dijelom zgrade Energoinvesta upisano u korist Razvojne banke zbog kredita u iznosu od 3 miliona maraka. Sličan posao je završen i 2016. godine, ali na iznos od 3,5 milona maraka. Onda opet u septembru 2016. godine na iznos od 2,4 miliona maraka... 
 
Svi ovi dokumenti dostavljeni su premijeru Fadilu Novaliću. No, on ne odustaje od kupovine zgrade. 
 
(zurnal.info)