Žurnal odgovara na najčešća pitanja javnosti:Da li će Sebija Izetbegović krivično odgovarati?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Žurnal odgovara na najčešća pitanja javnosti: Da li će Sebija Izetbegović krivično odgovarati?

Nakon poništavanja magisterija direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović iskristalisalo se nekoliko najvažnijih pitanja na koja nudimo odgovore. U javnosti podršku direktorici daje samo bivše, nelegalno izabrano rukovodstvo Ljekarske komore KS

Da li će Sebija Izetbegović krivično odgovarati?
Sebija i Bakir Izetbegović

Na osnovu člana 61 Zakona o visokom obrazovanju, Senat UNSA je razmatrajući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović usvojio analizu komisije. Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija – navodi se u saopštenju Senata koje je na pres konferenciji ovim povodom pročitao rektor UNSA Rifat Škrijelj

U proteklim danima iskristalisalo se nekoliko najvažnijih pitanja na koja nudimo odgovore. 

Ali prije toga jedan kuriozitet - Ljekarska komora KS-a odgovorila je na upit N1 u vezi sa posljednjim dešavanjima. 

Prof dr Sebija Izetbegović je naš ugledni član, te pred organima Komore nije pokrenut nikakav postupak jer za to nema razloga. Do konačne odluke suda, prof. dr. Sebija Izetbegović ima punu podršku Ljekarske komore u dokazivanju nezakonitosti odluka koje je donio Senat UNSA, a koja je u suprotnosti sa odlukama Medicinskog fakulteta

Da li greškom ili ne, ali N1 je objavila da iza ovog odgovora stoji dr Raho Spahović. Ali, on više nema legitimitet da predstavlja Ljekarsku komoru nakon odluke da je rukovodstvo ovog tijela izabrano na nelegalan način, a koju je krajem prošle godine sud takvom ocijenio. Novi predsjednik Komore je Rifat Rijad Zaid, pa podrška starog, nelegalnog rukovodstva, osim što predstavlja grub profesionalni previd, u praksi ne može značiti ništa osim prikupljanja poena kod profesorice Izetbegović.

 

SEDAM NAJČEŠĆIH PITANJA

 

Nakon poništavanja magisterija, da li je upitan doktorat Sebije Izetbegović?

Odlukom Senata UNSA Sebiji Izetbegović poništeno je zvanje magistrice. Osporeni magisterij automatski poništava doktorat. Bez toga, više ne može biti ni profesorica na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 
Sporno je što diploma magistra nije dostavljena Univerzitetu i ne postoji. Danas je jedna od prodekanica Medicinskog fakulteta i zastupnica u Senatu izjavila da Izetbegović zapravo nikad nije imala diplomu u svojim rukama. Da biste se prijavili za profesoricu, morate prilagati diplome – rekao je Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Može li ostati na čelu KCUS-a? 

U Statutu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu su navedeni uslovi koje mora ispunjavati generalni direktor ove ustanove: završen medicinski fakultet, završena specijalizacija iz djelatnosti UKC-a, nastavnik medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta… itd. S obzirom na to da više ne ispunjava uslove za rad na Medicinskom fakultetu, a specijalizacija još uvijek nije osporena ali je upitna, malo je vjerovatno da će, na zakonit način, moći i dalje voditi KCUS.
Sada treba provjeriti specijalizaciju! Ne rješenje o specijalizaciji već dokaz da je provela potrebno vrijeme na specijalizantskom stažu i da je ispunila sve uslove za izlazak na specijalistički ispit – upozorio je neurohirurg Kemal Dizdarević.

Ako se oduzme titula profesora, da li vrijede ispiti koje je potpisivala?

Prema riječima rektora UNSA, studenti ne mogu biti odgovorni pa njihove ocjene neće biti poništavane. Što se tiče dokumentacije bilo koje vrste koju je potpisivala Sebija Izetbegović, u ovom slučaju može se povući paralela sa nedavnim dešavanjima u Ljekarskoj komori - Kantonalni sud u Sarajevu krajem prošle godine odbio je žalbu na presudu kojom se poništavaju ranije odluke donesene na izbornoj skupštini. Tom presudom je utvrđeno da je nastavak 5. Izborne skupštine Ljekarske komore KS koja je održana 20. decembra 2018. godine sazvan i održan na nezakonit način. Tako je Komora ostala bez odgovornih osoba za predstavljanje i zastupanje (predsjednika i potpredsjednika UO i NO Komore). Međutim, validnost ranije izdatih licenci nije dovedena u pitanje jer u tom trenutku presuda nije bila pravosnažna. Po istoj logici, ispiti, magisteriji i drugi radovi koje je svojim potpisom odobrila Sebije aIzetbegović ne bi trebali biti dovedeni u pitanje.  

Da li je reagovalo Tužilaštvo KS-a?

Tužilaštvo KS-a je ovaj predmet formiralo ranije i još uvijek prikuplja dokaze, saslušava svjedoke i pribavlja dodatnu dokumentaciju iz Hrvatske o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović, naveli su. U vezi sa posljednjm dešavanjima, po nalogu Općinskog suda u Sarajevu indeks Sebije Izetbegović predat je i deponovan u Tužilaštvu KS-a.

Za šta može biti krivično odgovorna?

Krivotvorenje isprave tretira član 373 KZFBiH, koji kaže:
Ko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu ispravu s ciljem da se takva isprava upotrijebi kao prava, ili ko lažnu ili preinačenu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini u pogledu javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, javne ili službene knjige ili druge knjige koja se po zakonu mora voditi, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.
Osim toga, ovo djelo može se tretira i kao prevara, po članu 294 istog zakona:
Ko s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine što učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
Ako šteta prelazi 30.000 KM, a učinitelj je postupao s ciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Ako je šteta male vrijednosti, a učinitelj je postupao s ciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

U presudi Vrhovnog suda Federacije BiH iz maja 2011. Navedeno je:
Okolnost da je zaposlenik falsifikovao diplomu, sama po sebi, ne predstavlja težu povredu radne obaveze koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa ukoliko zaposlenik takvu diplomu nije upotrijebio prilikom zasnivanja radnog odnosa niti je osnovom te diplome za sebe ishodio neko pravo iz radnog odnosa ili se doveo u privilegovan položaj u odnosu na druge zaposlenike
S obzirom da je na pozicijama direktorice KCUS-a i profesorice na Medicinskom fakultetu zarađivala, postavlja se pitanje koliku je korist ostvarila, i kolika će biti pronevjerena suma ukoliko se zaista dokaže da njen akademski put nije tekao po zakonu. 

Da li je indeks dokaz validnosti?

Ne jedan nego čak tri indeksa, kako se javno pohvalila direktorica KCUS-a, ne dokazuju ispravnost akademskog puta. Oni mogu dokazivati jedino da je zaista studirala ali ne i da su u njima upisani svi potrebni ispiti. Osim toga, sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu još ranije je rečeno da u njenom dosjeu ne postoji dokumentacija na osnovu koje bi se mogla potvrditi vjerodostojnost podataka navedenih u indeksu. Indeks je po nalogu Općinskog suda u Sarajevu predat i deponovan u Tužilaštvu KS-a. 

Kakva je odgovornost Medicinskog fakulteta i dekana?

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove utvrdila je da upisni listovi o prijavi prvog i drugog  i II semestra iz februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, mjesto i datum popunjavanja upisnog lista kao ni svojeručni potpis studenta i podatke o semestru, što je slučaj i sa III semestrom. Inspektorima su, na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena, naveli su iz inspekcije. Ovaj nalaz Kantonalna inspekcija proslijedila je Univerzitetu u Sarajevu, Tužilaštvu KS-a i Uredu za borbu protiv korupcije KS:

- Prema odredbama člana 77. Zakona o visokom obrazovanju KS, koji je stupio na snagu u septembru ove godine, visokoškolska ustanova obavezna je poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju da imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove – rekli su za Žurnal u kantonalnoj inspekciji.
Osim toga, Medicinski fakultet snosi odgovornost i za vođenje dokumentacije. Žurnal je više puta pisao o načinima na koje je Sebija Izetbegović praktično upravljala ovim fakultetom. 

Sebija Izetbegović traži da Univerzitet vrati novac Fakultetu!ODVAJANJE MEDICINSKOG FAKULTETA OD UNSASebija Izetbegović traži da Univerzitet vrati novac Fakultetu!

Sebija Izetbegović naredila obustavu nastave na fakultetima medicinske grupacije!PROVALA BIJESA NA VANREDNOJ SJEDNICI MEDICINSKOG FAKULTETA Sebija Izetbegović naredila obustavu nastave na fakultetima medicinske grupacije!

Različiti kriteriji za profesorski angažman Sebije IzetbegovićKO MOŽE PREDAVATI NA SARAJEVSKOM MEDICINSKOM FAKULTETURazličiti kriteriji za profesorski angažman Sebije Izetbegović

Bit ćete špahtlom skinuti!SEBIJA IZETBEGOVIĆ PROVODI ČISTKU NA MEDICINSKOM FAKULTETUBit ćete špahtlom skinuti!

(zurnal.info)