Kako će načelnik Općine Centar Dževad Bećirević poboljšati život građana:Izdvojili smo više od pola miliona KM za pomoć socijalno ugroženim građanima
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Interview

Izdvojili smo više od pola miliona KM za pomoć socijalno ugroženim građanima

Građani Općine Centar su, pokazalo je još ljetos istraživanje CPCD-a (Centar za promociju civilnog društva) najmanje zadovoljni uslugom „Zelene površine i parkovi“. Prosječna ocjena za ovu uslugu u cjelini je 2,13. Druga javna usluga sa kojom građani uopće nisu zadovoljni je javni prevoz, cijena grobnih mjesta, socijalna zaštitom...

Izdvojili smo više od pola miliona KM za pomoć socijalno ugroženim građanima

Magazin “Žurnal” napravio je razgovore s novim načelnicima u Bosni i Hercegovini kako bi saznali na koji način će ispuniti izborna obećanja zbog kojih su dobili povjerenje glasača, te kako će reagovati kako bi poboljšali stanje u oblastima kojima su građani općina najnezadovoljniji.

Pitanja su zasnovana na istraživanjima nevladinog sektora i magazina Žurnal o tome šta građani smatraju prioritetima u općinama stanovanja i šta čelni ljudi gradova i općina mogu učiniti kako bi se ta situacija poboljšala. Građani Općine Centar su, pokazalo je još ljetos istraživanje CPCD-a (Centar za promociju civilnog društva) najmanje zadovoljni uslugom „Zelene površine i parkovi“. Prosječna ocjena za ovu uslugu u cjelini je 2,13. Druga javna usluga sa kojom građani uopće nisu zadovoljni je javni prevoz, cijena grobnih mjesta, socijalna zaštitom...

Na koji način u okviru općinskih nadležnosti planirate poboljšati kvalitet zelenih površina u općini – u smislu održavanja zelenih parkova i površina?

Za održavanje zelenih površina i parkova nadležno je Kantonalno javno komunalno preduzeće „Park“. Mi iz Općine Centar sa ovim preduzećem imamo jako dobru suradnju pa svake godine iz budžeta izdvajamo finansijska sredstva za realizaciju projekata iz oblasti uređenja manjih javnih površina na području naše općine. Općina Centar je u okviru ovogodišnjeg budžeta planirala izdvajanje gotovo 700.000 KM za projekte koje realizujemo u saradnji sa komunalnim preduzećem 'Park' i na taj način nastavljamo veoma uspješnu dugogodišnju saradnju. Projekat na koji sam ja osobno jako ponosan je uređenje parka na Betaniji. Već osam godina ulažemo veliki trud i novac kako bi Sarajlije i naši gosti mogli uživati u parku „Jezero“, zelenoj oazi koja se proteže ispod gradskog porodilišta „Zehra Muidović“. Mnoge Sarajlije se na ovoj zelenoj oazi rado rekreiraju, trče, šetaju i udišu svjež zrak, pojedini se vole odmoriti na klupama i izvesti one najmlađe na dječije igralište.

Planirate li otvoriti nova ili poboljšati raspoloživost sportskih terena i dječijih igrališta? Ukoliko da, na kojim lokacijama i na koji način?

U suradnji sa Javnom ustanovom Centar za sport i rekreaciju, Općina Centar relizuje brojne projekte koji za cilj imaju ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta. Djeca iz predškolskih ustanova i učenici osnovnih škola sa ovog područja mogu besplatno vježbati gimnastiku, skijanje, plivanje i učestvovati u sportskim takmičenjima. Trudimo se da na dječijim igralištima redovno obnavljamo i dopunjavamo parkovski mobilijar, međutim, često se dešava da neodgovorni pojedinci sve to unište. Najbolji primjer je park na Betaniji, koji sam već pomenuo, jedan krasan sportsko-rekreativni prostor koji je često meta vandalskog uništavanja.

Kako ćete socijalnu zaštitu učiniti dostupnijom većem broju građana?Imate li konkretne planove?

Mi u Općini Centar kontinuirano izdvajamo sredstva iz budžeta za pomoć građanima slabijeg imovnog stanja. Za pomoć socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva samo u 2012. godini je izdvojeno 537.000 KM, od čega je za urgentne socijalne pomoći planirano 130.000 KM, te 180.000 KM za participaciju za kruh i mlijeko socijalno ugroženim penzionerima, starijim osobama bez srodnika i osobama sa posebnim potrebama. Mnogo je projekata koji za cilj imaju pomoć našim sugrađanima, navešću samo neke - finansiramo nabavku užine za osnovce i lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi; saniramo stanove socijalno ugroženih porodica i izdvajamo sredstva za plaćanje privremenog smještaja našim sugrađanima koji to nisu u mogućnosti. Različite su ljudske potrebe i nerealno je očekivati opšte zadovoljstvo, ali naša je namjera bila pomoći svima kojima je potrebno, i mislim da u tome uspijevamo. Ljudska prava svih naših građana ostaće naša temeljna zadaća, a jedino vladavinom zakona i njihovim potpunim poštivanjem, bit će obezbijeđena sva prava građana.

Da li ćete u narednom periodu realizovati programe zapošljavanja ili kvalitetniju zdravstvenu zaštitu?

Općina Centar od 2001. godine njeguje praksu volonterskog rada, koristeći zakonsku mogućnost da putem sklapanja ugovora o volonterskom radu, mladim ljudima koji po prvi put traže zaposlenje omogući stručno osposobljavanje i sticanje radnog iskustva. Zavod za zapošljavanje, u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike donose i relizuju programe koji za cilj imaju zapošljavanje radno sposobnog stanovništva. U obezbjeđivanju i provođenje zdravstvene zaštite učestvuju zdravstvene ustanove, a jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju uslove za ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području. Općina Centar putem Centra za podršku biznisu pruža brojne usluge neophodne za moderan razvoj privatnog biznisa, te na taj način podržava poduzetništvo, što je jedan od naših strateških razvojnih ciljeva.

Može li Općina u okviru svojih nadležnosti poboljšati održavanje vodotoka – rijeka i potoka – u mjesnim zajednicama, te puteva u zimskom periodu?

Održavanje vodotoka je jedna od nadležnosti Grada Sarajeva, a Općina Centar svake godine iz svog budžeta izdvaja značajna finansijska sredstva sa kojima participiramo za čišćenje i održavanje vodotoka, koji se nalaze na našem području. Samo ove godine smo izdvojili 50.000 KM za uređenje korita Koševskog potoka. Kada je u pitanju održavanja puteva u zimskom periodu, Općina Centar kao investitor je potpisala sporazum o redovnom zimskom održavanju ulica sa Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem 'Rad', dok je za nadzor realizacije zadužen Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Građani su kao jednu od usluga kojom nisu zadovoljni naveli i previsoku cijenu grobnih mjesta. Postoji li nešto što Općina može učiniti?

Vlada Kantona Sarajevo je Uredbom o upravljanju i održavanju grobalja i obavljanju pogrebnih djelatnosti predvidjela specifičnosti u koje spada i cijena grobnog mjesta, prema kojoj su određena pravna lica zadužena za pružanje usluga ove vrste. Općina Centar u ovom slučaju nema nikakvih nadležnosti.

(zurnal.info)