Federalna uprava Civilne zaštite:Milioni potrošeni na opremanje i obučavanje nepostojećih jedinica
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Federalna uprava Civilne zaštite: Milioni potrošeni na opremanje i obučavanje nepostojećih jedinica

Solak predlaže, Milićević odlučuje. Solak nadzire, Milićević surađuje. A milioni iz sredstava posebne naknade se troše. Nenamjenski

Milioni potrošeni na opremanje i obučavanje nepostojećih jedinica
Foto: FENA
Posljednjih nekoliko godina Federalna uprava civilne zaštite na čelu sa Fahrudinom Solakom (SDA) troši milione maraka iz sredstava posebne naknade za rad jedinica FUCZ-a koje zapravo ne postoje. U svemu imaju pomoć Federalnog Štaba civilne zaštite čija je komadantica ministrica financija Jelka Milićević (HDZ BiH). 
 
O tome ko će i kako koristiti ova sredstva predlaže Civilna zaštita, a odlučuje Štab. Nadzor nad utroškom sredstava posebne naknade je u nadležnosti Inspektorata Federalne uprave civilne zaštite. Nadzor nad provođenjem Odluka o uvjetima i načinu korištenja ovih sredstava, vrši FUCZ u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija. 
 
Dakle, Solak predlaže, Milićević odlučuje. Solak nadzire, Milićević surađuje. A milioni iz sredstava posebne naknade se troše. Nenamjenski.
 
"Sva pravna lica i građani koji obavljaju samostalnu djelatnost i državni organi svih nivoa vlasti dužni su plaćati posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine uplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažovanih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i ugovoru o djelu", piše u članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH.
 
Većina sredstava posebne naknade FUCZ je trošio je na opremanje i obučavanje nepostojećih jedinica. Među njima su Ronilačko-pirotehnički tim, USAR tim, tim za potrage i spašavanje FUCZ-a,  o kojima je Žurnal ranije pisao. Svi ovi timovi ne postoje u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FUCZ. Direktor FUCZ je na sve akcije potraga i spašavanja slao pripadnike deminerskih timova u funkcijama raznih službi, bez obzira što je angažman jedinica opće ili posebne namjene moguć samo u slučaju prirodne ili druge nesreće uz naredbu FŠCZ.  
 
Također, na osnovu „Plana utroška sredstava posebne naknade“, samo u 2018. godini, FUCZ na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom planira potrošiti oko 4.200.000 maraka za javne nabavke, te raznu opremu i obuke. Oprema koja se planira nabaviti nabavlja se za nepostojeće jedinice. Izvor Žurnala tvrde da su neke od nabavki samo paravan kojim Fahrudin Solak prikriva mnoge neregularnosti u FUCZ. Na „sonar za potragu ljudi pod vodom“, FUCZ planira potrošiti 300 hiljada maraka, a izvori kažu da pomenuti sonar nije moguće koristiti u rijekama u BiH. Također, kupljena su vatrogasna odijela - 180 kompleta za deminere FUCZ!? Obuka za gašenje požara planirana je u 2018. ili 2019. godini. FUCZ planira i ulaganje 2,5 miliona KM u helikopter Federalnog MUP-a, star više od 30 godina. 
 
Obuke koje realizira  Centar za obuku planiraju se realizovati kao i dosadašnje, bez plana i programa, a sa jedinicama koje ne postoje. 
 
„Federalni Štab CZ-a tako je postao još jedan poligon bošnjačko-hrvatskog „zajedništva“, odnosno SDA-HDZ BiH "deala". Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević daje saglasnost Fahrudinu Solaku u svim njegovim pljačkama - nakanama, te mu odobrava nezakonito korištenje milionskih iznosa iz sredstava posebne naknade“ kaže izvor Žurnala. 
 

POSEBNIH 23 MILIONA MARAKA
 
Prosječna količina prikupljenih godišnjih sredstava posebne naknade iznosi približno 3.000.000 KM. Obzirom da se sredstva akumuliraju, u 2018. godini ova količina sredstava je iznosila 23.641.829,04 KM, na osnovu izvještaja Federalnog štaba civilne zaštite sa 31 redovne sjednice štaba. 
 
Sredstva posebne naknade koriste se isključivo na temelju „Programa razvoja zaštite i spašavanje“. Ovaj program mora da usvoji  Parlament Federacije BiH, a to se nije desilo još od davne 2011. godine. To znači da se sredstva prikupljena na osnovu sredstava posebne naknade troše već 7 godina bez ikakve saglasnosti i rasprave u Parlamentu. 
Prema tvrdnjama opozicije, rukovodstvo Parlamenta FBiH, na čelu sa Edinom Mušićem (SDA) zadnje tri godine nije željelo da uvrsti u dnevni red izvještaje Ureda za reviziju institucija FBiH. 
 

RUKA OD DVIJE HILJADE GODIŠNJE
 
Tijelo koje upravlja potrošnjom novca iz sredstava posebne naknade je Federalni Štab civilne zaštite. Štab ukupno broji 21. člana. Federalna uprava Civilne zaštite po automatizmu predlaže i imenuje osam članova (državnih službenika). Nekoliko članova trenutnog Federalnog Štaba CZ ne bi moglo više obavljati svoje funkcije zbog toga što su ispunili uslov za odlazak u penziju, te zbog odlazaka u druge institucije, zbog smjena i slično.
  
Članovi FŠCZ-a koji ne mogu obnašati ovu funkciju prema Uredbi FŠCZ-a:
 
- Sulejman Aljović, šef odsjeka za javne nabavke. Aljović je i dalje član Štaba, iako je od juna 2017. godine napustio FUCZ i prešao u Centralnu banku BiH.
- Adnan Efendić, trenutno direktor kantonalnog Stambenog fonda. Zanimljivo je da je predsjedavajući Upravnog odbora ovog fonda Fahrudin Solak. Efendić trenutno nije zaposlen u federalnim strukturama (bio sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja), tako da po Uredbi o FŠCZ ne može biti član. Adnan Efendić je suprug Dalile Efendić, pomoćnice direktora FUCZ i sekretara komisije za procjenu šteta FUCZ. 
- Enes Memić iz FUCZ, nezakonito je postavljen za sekretara FŠ CZ-a, odnosno na funkciju koja ne postoji prema Uredbi FŠCZ-a. 
- Murat Baručija, (FUCZ; Pomoćnik direktora; ranije bio pomoćnik direktora Sektora za deminiranje i Zaštita od UES-a, dok se sada nalazi na poziciji Pomoćnika direktora Centra za obuku, te po toj funkciji, ne može biti član Štaba u skladu sa Uredbom;)
- Samir Džihić, nekadašnji stručni savjetnik za planiranje i strukture FUCZ-a. Sada se nalazi na poziciji direktora Kantonalne uprave CZ Kantona Sarajevo. 
 
Inače, svi članovi FŠCZ-a, primaju i kvartalnu naknadu od 500 maraka, dakle pored brojnih primanja koje ostvaraju, na ovoj funkciji dobijaju 2.000 maraka godišnje. 
 
Žurnal donosi spisak trenutnih članova Federalnog Štaba Civline zaštite: 
 
1. Jelka Milićević - komandantica Štaba (federalna ministrica finansija)
2. Fahrudin Solak - načelnik Štaba(direktor FUCZ-a)
3. Namik Hodžić -   sekretar Štaba (Crveni krst/križ F BiH)
4. Raska Bračković Denjalić (Ured Vlade FBiH - Odnosi sa javnošću)
5. Tihomir Ćurak  (Federalno ministarstvo finansija – pomoćnik ministrice)
6. Mustafa Žiga (FUP; Inspektor;)
7. Stipo Buljan (Federalno ministarstvo Energetike, rudarstva i industrije; Sekretar ministarstva)
8. Esad Osmanbegović (Federalno ministarstvo Prometa i komunikacija; Pomoćnik ministra)
9. Izudin Livadić (Federalno ministarstvo  Raseljenih lica i izbjeglica; Glavni inspektor)
10. Marina Bera (FM Zdravstva; Zdravstvena zaštita; )
11. Dijana Bukovac (FM Trgovine; Pomoćnik ministra;)
12. Adnan Efendić, (direktor Stambenog fonda Kantona Sarajevo) 
13. Nijaz Brković (FM Poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva; Pomoćnik ministra)
14. Mirjana Kovač (FM Okoliša i turizma; Pomoćnik ministra)
15. Sulejman Aljović (FUCZ; bio Šef Odsjeka za javne nabavke;) –  danas radi u Centralnoj banci BiH
16. Samir Džihić (FUCZ; bio Stručni savjetnik za planiranje i strukture;) danas radi u Kantonalnoj CZ Sarajevo 
17. Ramo Dautbašić (FUCZ; Šef odsjeka za vatrogastvo;) 
18. Murat Baručija (FUCZ; Pomoćnik direktora; ranije bio pomoćnik direktora Sektora za deminiranje i Zaštita od UES-a, dok se sada nalazi na poziciji Pomoćnika direktora Centra za obuku, te po toj funkciji, ne može biti član Štaba u skladu sa Uredbom;)
19. Jadranka Jurić (FUCZ; Stručni savjetnik; Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla;)
20. Enisa Bajrović (FUCZ; Pomoćnik direktora; Pravni poslovi;)
21. Ismet Sendić (FUCZ; Pomoćnik direktora; IT komunikacije )
 
Postavlja se pitanje kako osobe koje su napustile federalne strukture, odnosno Federalnu upravu civilne zaštite, mogu biti članovi FŠCZ-a i davati glasove za donošenje odluka o trošenju milionskih iznosa sa računa sredstava posebne naknade ?
 
Revizorski izvještaj iz 2014.godine Ureda za reviziju institucija u FBiH, navodi troškove budžeta od 2.238.256,00 KM sa sredstava posebne namjene za mjere zaštite i spašavanja (ZIS). U tom izvještaju se navodi da se ne može potvrditi da li se poštovao zakon o javnim nabavkama prilikom kupovine materijalno tehničkih sredstava, gdje su se artikli plaćani po nekoliko puta više od realnih tržišnih cijena. 
I pored toga što je Žurnal do sada objavio desetine tekstova o netransparentnom radu i malverzacijama u Federalnoj upravi civilne zaštite, nadležne institucije do sada nisu ništa poduzele po pitanju ispitivanja odgovornosti FUCZ-a i direktora Fahrudina Solaka.  
 
(zurnal.info)