DEMANT MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA MIGRACIJE:Nije bilo zloupotrebe javnih nabavki i novca dobijenog od EU
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Stav

DEMANT MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA MIGRACIJE: Nije bilo zloupotrebe javnih nabavki i novca dobijenog od EU

Iz IOM-a negiraju navode iz članka "Kako posluje Međunarodna organizacije za migracije u BiH", koji je objavljen 24. maja tvrdeći da su na zahtjev autora poslali relevantne odgovore. Tačno je da je novinarki dozvoljeno da uđe u kamp Ušivak i ne sporimo da je osoblje IOM-a ljubazno pružalo informacije o uslugama koje se pružaju 24 sata dnevno, ali isto tako, nekoliko puta nam je naglašeno da oni ne mogu davati zvanične izjave iz čega implicira da je razgovor bio više neformalan. Također, za sagovornike u kampu nismo mogli birati osobe koje mi želimo, niti smo mogli sami prošetati kampom, bez pratnje. Bitno je naglasiti da smo IOM-u najmanje u dva navrata uputili e-mail sa imenima osoba za koje imamo informacije da su u ovu Međunarodnu organizaciju zaposlili svoje bliže srodnike. Na to pitanje nikada nam nije konkretno odgovoreno, tako da je i dalje nejasno da li se u njihovom slučaju radi o sukobu interesa

Nije bilo zloupotrebe javnih nabavki i novca dobijenog od EU
Foto: Adi Kebo/zurnal.info

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, UNITIC, osporava članak gđe. Zinaide Đelilović objavljen u digitalnom izdanju Žurnala 24. maja 2022. u 09:05.

Članak sadrži netačne tvrdnje i insinuacije u vezi sa odgovorom IOM-a na migrantsku situaciju i podršku koju pruža Ministarstvu sigurnosti BiH i Službi za poslove sa strancima (SPS) u upravljanju privremenim prihvatnim centrima u BiH, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) kao najznačajnijeg donatora, te IOM traži da se ispravi sadržaj u istom medijskom prostoru gdje je objavljena informacija na koju se odnosi ovaj demant i/ili da se ovaj demant objavi zasebno.

Napominjemo da je Međunarodna organizacija za migracije promptno odgovorila na zahtjev autora spornog članka sa relevantnim odgovorima. Na zahtjev autora članka Službi za poslove sa strancima (SPS) za odobrenje posjete, Žurnalovi uposlenici posjetili su Privremeni prihvatni centar (PPC) Ušivak u Hadžićima i tom prilikom imali priliku da intervjuišu upravnika Centra ispred SPS-a i druge partnere koji pružaju različite vrste usluga. Tom prilikom, uposlenici Žurnala susreli su se sa osobljem IOM-a koje je pružilo informacije o uslugama koje se pružaju 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici u PPC Ušivak.

IOM u potpunosti negira da je bilo zloupotrebe javnih nabavki i novca dobijenog od EU i drugih donatora za pružanje pomoći migrantima i pružanje odgovora na migrantsku situaciju. Utrošak dobijenih sredstava IOM je javno objavio u skladu sa važećim regulatornim okvirom. Nakon interne i eksterne revizije i drugih provjera koje su obavezne u realizaciji projekata, nisu uočene nepravilnosti u postupcima nabavke i distribucije robe te pružanja usluga.

Na tvrdnje da migranti nisu zadovoljni hranom koju priprema "Pomozi.ba" kao izabrani partner za pripremu i distribuciju hrane u PPC-ima u Kantonu Sarajevo, prema rezultatima redovnih anketa koje IOM provodi u svim privremenim prihvatnim centrima, 85% migranata je potvrdilo da je veoma zadovoljno hranom. Individualne žalbe se takođe prate putem mehanizama za praćenje žalbi.

Trudimo se zadovoljiti sve zahtjeve i ukuse i trudimo se da nabavimo začine, dostupne na našem tržištu, koji se konzumiraju u različitim kulturama iz kojih dolaze ljudi u pokretu.

IOM vrlo pažljivo prati zapošljavanje bliskih srodnika zaposlenih u IOM-u, poštujući stroge propise i kriterijume i osigurava da osoba koja je zaposlena nije pod nadzorom bliskog rođaka. Zaposlenje se odbija ako to rezultira sukobom interesa.

Odgovor koji ste dobili od IOM-a je referenca na IOM politike koje se primjenjuju i nije bilo manipulacije prethodnim odgovorom. Kako se u predmetnom članku nalaze neistinite tvrdnje koje narušavaju i ugrožavaju ugled Međunarodne organizacije za migracije u BiH, koja je od svog osnivanja u Bosni i Hercegovini 1992. godine uložila ogromne napore da pruži pomoć i različite usluge koje podržavaju i nadopunjuju institucije vlasti, civilnog društva, medija, mladih i, što je najvažnije, pruža direktnu pomoć različitim ugroženim kategorijama, IOM traži da se potvrdi prijem ovog demanta do kraja 25.05.2022. i traži da se ispravi sadržaj članka i/ili objavi ovaj demant kao takav.

 

Rebuttal of allegations in the article "Kako posluje Međunarodna organizacija za migracije u BiH" published on 24.05.2022. 

 

The International Organization for Migration (IOM) in Bosnia and Herzegovina based in Sarajevo, Fra Andjela Zvizdovića 1, UNITIC, is contesting an article by Zinaida Đelilović published in the digital edition of Žurnal magazine on May 24, 2022. 09: 05.

The article contains inaccurate claims and insinuations regarding the IOM's response to the migration situation and the support it provides to the BiH Ministry of Security and the Service for Foreigners Affairs (SPS) in the management of temporary reception centers in BiH, with funding from the European Union (EU) as the most significant donor, and IOM asks to rectify the content in the same media space where the information to which the retraction relates was published and/or to publish this rebuttal.

We note that the International Organization for Migration responded promptly to the request of the author of the disputed article with relevant answers. Per request of the author of the article to the Service for Foreigners (SPS) for approval of the visit, Žurnal’s staff visited the Temporary Reception Center (TRC) in Ušivak, Hadžići and on this occasion, had the opportunity to interview the manager of the Center in front of SPS and other partners providing different types of services. On that occasion, Žurnal’s staff met IOM staff who was able to explain all services provided 24/7 in TRC Ušivak.

IOM strongly disagrees that there was any misuse of public procurement and money obtained from the EU and other donors to provide assistance to migrants and provide a response to the migration situation. The expenditure of the obtained funds was publicly announced by IOM as per the applicable regulatory framework. After internal and external audit and other verifications that are mandatory in the implementation of projects, no irregularities were observed in the procedures of procurement and distribution of goods and provision of services.

To the claims that migrants are not satisfied with the food prepared by „Pomozi.ba“ as a selected partner for food preparation and distribution in TRCs in Sarajevo Canton, according to the results of regular surveys conducted by IOM in all temporary reception centers, 85% of migrants confirmed being very satisfied with the food. Individual complaints are also followed up through complaint follow-up mechanisms. We strive to satisfy all requirements and tastes and go the great length to procure spices available on our market that are consumed in the different cultures from which people on the move come.

IOM applies very close scrutiny on the employment of close relatives of IOM employees, following strict regulations and criteria, and ensures the person hired is not under the supervision of a close relative. Employment is denied if this results in conflict of interest.

The response you received from IOM is a reference to the IOM policies that apply and there has been no manipulation of the previous response.

As the article in question contains untrue allegations that undermine and damage the reputation of the International Organization for Migration in BiH, which since its establishment in Bosnia and Herzegovina in 1992 has made enormous efforts to provide assistance and various services that support and complement government institutions, civil society, media, young people and, most importantly, provides direct assistance to various vulnerable categories, the IOM asks to acknowledge receipt of this rebuttal by the end of 25.05.2022 and asks to rectify the content of the article and/or publish the current rebuttal.

(zurnal.info)

iom